fbpx

Vestfold avdeling reddet hus fra 1855

Planutvalget snudde – verneverdig hus i Kjose får ikke rives. Rådmannen, Fylkesmannen og planutvalget valgte å lytte til protest fra Fortidsminneforeningen.

31. oktober i fjor valgte planutvalget i Larvik kommune å overstyre en innstilling fra administrasjonen i kommunen, og Fylkesmannen, om å nekte riving eller nedbrenning av et hus fra 1855 i Kjose. Så ble vedtaket påklaget av Fortidsminneforening i Vestfold.
Per Manvik (Frp) foreslo den gang at klagen på avslag fra eieren av eiendommen Kjoseveien 770 skulle tas til følge, og at riving eller nedbrenning av våningshuset på gården kunne tillates.
Forslaget ble vedtatt, etter at planutvalget hadde vært på befaring på stedet, og det ble satt som vilkår for tillatelsen at ny bolig søkes oppført i en stil som i størst mulig grad er tilpasset stedets uttrykk.
Fryktet ubebodd hus
I klagen, som ble lagt til grunn for avslaget fra Fylkesmannen, skriver Fortidsminneforeningen at Kjoseveien 770 representerer uerstattelige verdier i Vestfold.
«Slike anlegg trues av unødvendige rivetiltak, og må behandles med særlig oppmerksomhet av både beslutnings- og vernemyndigheter og eiere. Anleggene utgjør avgjørende trekk ved fylkets byggeskikk og kulturlandskap. Vi ber Fylkesmannen ta våre anførsler til følge og sikre bevaring av gårdsanlegget og våningshuset» skrev Fortidsminneforeningens leder, Dyveke Bast, i klagen.
Lokal kulturminneverdi
Fylkeskommunen mente i avslaget før første gangs behandling i planutvalget at det gamle framhuset til Arne Bjerknes på gården i Kjose var å definere som verneverdig på grunn av lokal kulturminneverdi, noe administrasjonen i Larvik kommune sa seg enig i. Derfor fikk han ikke lov til å rive eller brenne bygget ned.

Hentet fra Østlands-posten