fbpx

Side 1 av 8

Kulturminner for alle

Merk: Det digitale skjemaet er bygget opp trinnvis med obligatoriske felter som må fylles ut før du kan gå videre. Det er ikke mulig å lagre underveis. Derfor er det lurt å ha alle opplysninger klare før du fyller ut skjemaet. Max bildestørrelse 2 MB.
Søknaden gjelder
Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Fyll deretter ut opplysninger om beliggenhet.

Søker skal være den ansvarlige for prosjektet. Her må det også fylles ut søkerens kontaktopplysninger, samt bankkontonummeret som tilskuddet skal utbetales til.
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
Invalid Input
ugyldig bankkontonummer
ugyldig inndata
Invalid Input
Opplysninger om kulturminnet
Eiendommens status kan man få opplysninger om ved å kontakte kommunen. Dersom kulturminnet har en formell vernestatus kan dette fremkomme på Riksantikvarens nettside for kulturminner, www.kulturminnesok.no.

Kulturminner for alle skal gå til kulturminner som er allment tilgjengelige. Dette kan være i privat eie, eller eierskap i form av en forening, lag, stiftelse eller lignende. Kulturminner som er eid av kommunen kan også søke, så fremt kulturminnet tilbyr allmenn bruk.

Beskrivelsen av kulturminnet skal, etter beste evne, fortelle om objektet og dagens funksjon. For bygninger bør beskrivelsen romme opplysninger om konstruksjon (laft, bindingsverk, teglverk, betong eller annet), grunnmur/sokkel, takkonstruksjon, vinduer og dører m.m. Beskrivelsene skal også gi opplysninger om graden av bevarte bygningsmaterialer, som for eksempel gamle vinduer, dører, taktekke og utvendig kledning.

Historiske opplysninger skal være informasjon om når kulturminnet er oppført og etablert, samt dets opprinnelige funksjon. Dersom det har vært endringer i funksjonen eller bygningsmassen, (som tilbygg, tidligere rehabiliteringer, endrete vindus- og døråpninger etc), skal dette omtales her.

Teknisk tilstand skal gi en kortfattet beskrivelse av problemet det søkes tilskuddsmidler til.

Aktuelle vedlegg er foto av nåværende situasjon, historiske foto, tegninger, tilstandsrapport og oppmålinger.
ugyldige inndata
Invalid Input
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
Invalid Input
maksimal filstørrelse er 2 MB
maksimal filstørrelse grense er 2 MB
Invalid Input
Invalid Input
Legg til fler
Invalid Input
Invalid Input
Legg til fler
Tiltak
Tiltak bør romme en beskrivelse av istandsettelsesprosjektet, inkludert planlagt materialbruk (plan for formidling og opplæring følger i punkt 4).

Et sentralt aspekt ved restaurering og istandsetting er å bevare så mye som mulig av originale og eldre bygningsmaterialer. Der eventuelle utskiftninger er nødvendig skal dette erstattes med tilsvarende materialbruk og utførelse.

Er det benyttet ekstern hjelp i prosjektets innledendefase. Dette kan være i form av håndverkere eller konsulenter som har hjulpet til med utformingen av søknaden.

Er det tenkt å leie inn håndverkere for å utføre deler av istansettingen, og er det i så fall bestemt hvem?
ugyldige inndata
ugyldige inndata
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Prosess og kompetanseoverføring
Prosjektene som søker om tilskuddsmidler må ha en plan for formidling eller opplæring som del av istandsettingsprosessen.

Tilknyttet Kulturminner for alle er det opprettet en Ressursgruppe. Gruppa består av håndverkere med spesialkunnskap innen tradisjonelle håndverksteknikker (tradisjonsbærere). I forbindelse med konkrete prosjekter kan Ressursgruppa hentes inn for å gi opplæring. Dette kan for eksempel være kurs i vindusrestaurering, tørrmuring, lafting, taktekking eller gamle maleteknikker. Det er også mulig å kontakte tradisjonsbærerne direkte for faglige spørsmål, prisoverslag, befaringer og utarbeidelse av budsjett. Mer om tradisjonsbærerne her: https://fortidsminneforeningen.no/ressursgruppaOpplæring: Opplæring i tilknytning til istandsettingsprosjektene kan ha ulik form. Som en inspirasjon kan nevnes:
 • Elever fra den lokale skolen bidrar i prosjektet og erverver ny kunnskap som del av det praktiske arbeidet.
 • Det benyttes lokale håndverkere som får opplæring gjennom Ressursgruppa i egnet teknikk for istandsettingen.
 • Prosjektet, eller deler av det, gjøres på dugnad. Dette kan være restaurering av vinduer, takreparasjoner eller maling eller lignende. Ressursgruppas tradisjonsbærere hentes inn og gir nødvendig kursing og opplæring.
Formidling: Istandsettingsprosjektene gir gode anledninger for å skape oppmerksomhet rundt kulturminnet. Dette kan gjøres ved å arrangere åpne visninger underveis i prosjektet og ved ferdigstillelse. I tillegg til formidling av tradisjonshåndverket, kan slike åpne visninger gi blest omkring kulturminnet og skape grunnlag for videre bruk.

Visningsdagene kan også arrangeres i samarbeid med andre interessegrupper. Dette kan være den lokale speidergruppa, historielaget, Fortidsminneforeningens lokallag, turgrupper eller pensjonistforeningen for å nevne noen eksempler.
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
Framdriftsplan
Det skal gis opplysninger om beregnet oppstart av prosjektet, prosjektets framdrift og når det er planlagt avsluttet.

Enkelte prosjekter kan løpe over flere år. Framdriftsplanen skal romme en detaljert tidsplan der det redegjøres for årlige delmål.
ugyldige inndata
ugyldige inndata
Offentlig tilgjengelighet og planer for etterbruk
Kulturminner for alle har et spesielt fokus på kulturminner som er allment tilgjengelige. Dette kan ha ulike løsninger og nedenstående punkter er tenkt som eksempler og inspirasjon:
 • Den lokale speiderhytta eller velforeningens forsamlingslokale.
 • Nærbutikken, et sentralt plassert stabbur eller bydelskafèen.
 • Kulturlandskap med utløe og steingjerder.
 • Andre prosjekter vil ha mer komplekse løsninger. Eksempler på dette kan være en husmannsplass som ikke er i bruk, og preget av generelt forfall. En tenkt situasjon kan være at det lokale turlaget overtar plassen, eller inngår en langtids leieavtale, der husmannsplassen benyttes som utfartssted med vaffelsalg i helgene.
ugyldige inndata
ugyldige inndata
Invalid Input
Invalid Input
Utgifter
Søknaden skal romme et overslag over materialkostnader og eventuelle utgifter til leie av maskiner.

Dersom det skal kjøpes inn håndverkertjenester skal kostnadsoverslag/anbud vedlegges søknaden.

Det gis ikke støtte til utgifter knyttet til prosjektering og planlegging.
ugyldige inndata
ugyldige inndata
ugyldige inndata
Invalid Input
Invalid Input
Finansieringsplan
Ønsket tilskudd fra Kulturminner for alle skal stå i forhold til kalkulerte utgifter. Finansieringsplanen skal vis hvordan prosjektet finansieres, og det skal fremkomme eventuell støtte fra andre parter.

Det er flere støtteordninger for vedlikehold og istandsetting av kulturminner, Riksantikvarens tilskuddsordninger, fylkeskommunale midler, Norsk kulturminnefond, UNI-stiftelsen og Landbrukets SMIL-ordning og andre stiftelser og legater. Slike tilskudd kan kombineres med midler fra Kulturminner for alle.
Invalid Input
Andre tilskudd?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Prosjekter som mottar tilskuddsmidler må levere en sluttrapport når arbeidene er ferdige (på eget skjema). Sluttrapporten skal romme følgende:
 • Navn på deltakerne i prosjektet.
 • Kort beskrivelse av utførte arbeider, med fotografier før, under og etter.
 • Regnskap med kopi av bilag.
 • Effekten av opplæring og kompetanseoverføring, med antall mennesker som har blitt engasjert i prosjektet, navn på deltakere som har fått opplæring og gjennomførte formidlingstiltak i prosjektet.
Sluttrapporten skal leveres det året som prosjektet avsluttes.
Du må krysse av for samtykke.