fbpx

Hvilket parti er best for kulturminnevernet? Vi har sett på hva partiene vil - og hva de faktisk gjør.

Hvem tar best vare på den norske kulturarven? Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola H. Fjeldheim kårer det beste kulturminnepartiet.

I debatter er det stor enighet blant politikerne om at kulturminnevern er viktig. Men hvordan går det når de skal prioritere? Generalsekretær Ola H. Fjeldheim har gått stortingspartiene nærmere etter i sømmene for at du skal kunne vurdere hvordan de forholder seg til den bygde kulturarven i landet. I gjennomgangen har det blitt lagt vekt på tre ting:

Hva sier partiprogrammet?

Hvilke prioriteringer gjorde partiet i sitt framlegg til statsbudsjett for 2017.

Hvilken innsats har de faktisk gjort for kulturminnevernet de siste fire årene? Her er det lagt mest vekt på det nasjonale, men også rollen de forskjellige partiene spiller i kulturminnesaker rundt om i landet teller med. I hovedsak har vi konsentrert oss om saker knyttet til fysiske kulturminner utenom museene.

 SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SV har i sitt arbeidsprogram et en side langt avsnitt med tittelen «Museer, visuell kunst og kulturminner». Blant de 12 punktene finner vi et eget om kulturminner og kunstverk i offentlig eie. SV går inn for et kulturminneløft etter modell av Kulturløftet, og at etterslepet i vedlikehold av fredede og verneverdige kulturminner skal være tatt igjen innen 2025. Dette er fem år senere enn Stortingets vedtatte målsetting, men samtidig viser det at partiet har tatt et aktivt standpunkt til saken. I programmet listes følgende punkter:

 • - Bevare kulturminner og kunstverk i offentlig eie for ettertiden. SV ønsker et kulturminneløft etter mønster av Kulturløftet. Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen innen 2025.
 • - Øke tilskuddsordningene til private eiere av fredede og verneverdige bygninger.
 • - Sikre de små og verneverdige håndverksfagene.
 • - Sikre verdensarvstedene. Staten har hovedansvar for å sikre verdensarvstedene. SV vil øke bevilgningene til verdensarvstedene.

SVs alternative statsbudsjett 2017

Partiet forslo en økning på til sammen 58 mill.

Økning av Kulturminnefondet  12 mill.

Fredede kulturminner (post 71)  10 mill.

Vedlikehold av stein- og stavkirker (post 73) 10 mill.

Fortidsminneforeningens museum  3 mill.

Teknisk-industrielle kulturminner (post 50)  13 mill.

Samiske kulturminner  2 mill.

Hardanger fartøyvernsenter  3 mill.

Kulturlandskap (post 82)  20 mill.

Verdensarv   5 mill.

DSC 1529 1Faktisk handling – nasjonalt og dels lokalt

SV løfter svært sjelden frem saker om kulturminnevern på nasjonalt plan. I lokale saker er de ofte på kulturminnenes side.

SV får terningkast 3

 

 

 

 

ARBEIDERPARTIET

Arbeiderpartiets partiprogram strekker seg over 50 sider, men kun tre setninger tar for seg kulturminner:

 • - Gjennomgå forvaltningen av kulturminnene for å sikre ivaretakelse og tilgjengelighet for fremtiden.
 • - Under avsnittet «Reiseliv»: Arbeide for å styrke verdensarvområdene.
 • - Under avsnittet «Kultur»: Ta vare på den norske kulturarven gjennom å digitalisere kulturhistorien, bevare og formidle lokalhistorie og person- og slektshistorie og sikre grunnlaget for folkemusikk, folkedans, kirkemusikk og håndverkstradisjonene våre.

Aps alternative statsbudsjett 2017

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2017 befatter seg med kulturminner kun gjennom bildebruken, hvor blant annet en bryggerekke i Trondheim vies stor plass. Tekstmessig glimrer imidlertid feltet totalt med sitt fravær.

Rødskolen liteFaktisk handling – nasjonalt og dels lokalt

Både i de store byene og i kommuner og fylkeskommuner er Arbeiderpartiets oppmerksomhet i liten grad rettet mot kulturminner. De står svært ofte på rivetilhengeres side i vernesaker, og viser liten interesse for bevaring selv av arbeiderklassens og arbeiderbevegelsens kulturminner.

Enkeltrepresentanter i Arbeiderpartiet har forstått betydningen av kulturminnevern. Eksempler på dette er et Dokument 8-forslag i Stortinget fra fem av partiets representanter, og Jan Bøhlers engasjement for bevaring av Y-blokka i Regjeringskvartalet. Disse enkeltstemme klarer dessverre i liten grad å trekke med seg resten av partiet. Arbeiderpartiet som sådan virker å henge igjen i ideologien fra Internasjonalen: «Alt det gamle vi med jorden jevner».

Ap får terningkast 2

 

HØYRE

Høyre nevner kulturminner flere steder i sitt partiprogram, både knyttet til temaet kultur og til temaet reiseliv. Det hele munner ut i noen målsettinger:

 • - Sikre at norsk kulturarv ivaretas og sørge for aktiv overlevering av folkemusikk, folkedans og håndverk, spesielt små og verneverdige fag.
 • - Innføre en kompensasjonsordning for antikvariske merkostnader knyttet til restaurering av fredete bygninger i privat eie, samt dekning av kostnader knyttet til pålagt arkeologisk arbeid med fornminner.
 • - Stimulere til vern gjennom aktiv bruk av kulturarven.
 • - Gi de praktiske håndverksferdighetene større plass i grunnskolen.
 • - Samkjøre det departementale ansvaret for kulturminnevern.

Målsettingene er lite konkrete og dermed tilsvarende lite forpliktende.

Framlagt statsbudsjett 2017

Statsbudsjettet for 2017 inneholdt en tiltakspakke på 50 millioner kroner til museer og kirkebygg, lagt til Kulturdepartementets poster. For Klima- og miljødepartementet ble det foreslått en reduksjon i bevilgningen til Norsk kulturminnefond (-0,5 mill.) og til Riksantikvaren (-2,5 mill.). I tildelingen til Riksantikvaren ligger også tilskuddspostene til blant annet private eiere.

Faktisk handling – nasjonalt og dels lokalt

Høyre har de siste fire årene hatt ministeren med ansvar for kulturminnevernet, først med Tine Sundtoft og så med nåværende Vidar Helgesen. De var raskt ute med ekstra tiltaksmidler til brannsikring etter Lærdalsbrannen, blant annet etter sterkt påtrykk fra Fortidsminneforeningen. For 2017 kom det også ekstra midler på revidert statsbudsjett til utgraving og sikringsarbeider på Clemenskirken i Trondheim. Det kom også lovnad om midler til istandsetting av Nasjonalteateret. Målsettingene knyttet til utdanningssystemet ser foreløpig ikke ut til å følges opp, selv om partiet har ministeren også for det området. Stipendiatordningen for håndverkere har blitt reetablert i perioden, noe som er positivt.

DSC 1767 r liteI Høyres regjeringsperiode har partiet bidratt med noe økte ressurser til kulturminnefeltet. Midlene kommer imidlertid særtilfeller til gode, den brede satsingen uteblir. Landbrukets SMIL-ordning, som har stor betydning for kulturminner og kulturlandskap, har blitt betydelig svekket i perioden. Til tross for at det var partiets egen minister, den gang Børge Brende, som fikk i gang Norsk kulturminnefond, har partiet ikke vist vilje til å satse på det. Samtidig er det gjort en rekke betydelige endringer av blant annet Plan- og bygningsloven som har gjort det vanskeligere for kommunene og frivillige å jobbe for bevaring. Den steile holdningen knyttet til Y-blokka i Regjeringskvartalet, på tross av internasjonalt påtrykk, vitner heller ikke om sterk kulturminneforståelse i partiet. Enkelte representanter har et sterkt engasjement for kulturminnene, men disse når bare frem i enkeltsaker. 

Høyre får terningkast 3

 

 VENSTRE

Venstres partiprogram har et eget avsnitt om «Kulturminnevernet og museene». Dette munner ut i følgende konkrete forslag:

 • - øke bevilgningene til Norsk kulturminnefond slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer
 • - gi skatte- og avgiftsincentiver til eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold
 • - videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag innen kulturfeltet
 • - styrke norsk fartøyvern med mer midler og tilpasset regelverk
 • - vurdere hvordan staten kan bidra til vedlikeholdet av kirkebygg som utgjør en viktig del av vår kulturarv

Venstres alternative statsbudsjett 2017

Partiet foreslo en økning på til sammen 134,5 mill.

Murbyen Oslo  2 mill.

Istandsetting av fredede hus i privat eie  20 mill.

Teknisk-industrielle kulturminner  10 mill.

Middelalder og brannsikring  10 mill.

Fartøyvern  20 mill.

Fartøyvernsentre  3 mill.

Vedlikehold steinkirker  10 mill.

Verdiskaping   7 mill.

Norsk kulturminnefond   30 mill.

Internasjonalt kulturminnearbeid   6,4 mill.

Fortidsminneforeningens museum  5 mill.

Museer m.m.  11.1 mill.

Husmansstue i Løten i HedmarkFaktisk handling – nasjonalt og dels lokalt

Der er i praksis Venstre som har sørget for at statsbudsjettene de siste fire årene har blitt gradvis bedre når det gjelder kulturminnepostene. Særlig økningen til Norsk kulturminnefond på totalt 35 millioner kroner har gitt et viktig og konkret bidrag til bevaring. I lokalpolitikken står Venstre imidlertid ofte for en linje hvor vekst prioriteres i svært stor grad. Dette trekker helhetsinntrykket en anelse ned.

Venstre får terningkast 5  

 

 

KRISTELIG FOLKEPARTI

Partiprogrammet til Kristelig Folkeparti har flere henvisninger til kulturminnevern og kulturarv. Dette er både knyttet til samisk kultur, til kirkene og til kapittelet «Mangfoldig kulturliv». Partiet foreslår følgende konkrete punkter:

 • - doble tildelingsrammen til Norsk kulturminnefond.
 • - ha en betydelig økning av Riksantikvarens tilskuddsmidler.
 • - etablere bedre støtteordninger for vedlikehold av vernede private bygg og innføre endringer i skattesystemet som er til fordel for private eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner.
 • - styrke finansieringsordningene for å ta vare på kirkebyggene, og at staten skal overta vedlikeholdsansvaret for alle middelalderkirker.
 • - at staten må ta kostnadene ved kartlegging og utgraving av fornminner.

Punktene er konkrete og dermed mer forpliktende.

KrFs alternative statsbudsjett 2017

Partiet foreslo økninger på til sammen 12,4 mill.

Museums- og kulturminnetiltak  2 mill.

Økt tilskudd til verdensarvstedene  5 mill.

Restfinansiering av utgrav. Avaldsnes   5,4 mill.

DSC 1189 red liteFaktisk handling – nasjonalt og dels lokalt

Sammen med representanter fra Senterpartiet fremmet KrF-representantene Tyvand og Bekkevold i 2015 et dokument 8 forslag for Stortinget om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker. Flere av partiets representanter er synlig aktive i arbeidet for kulturminner, særlig da tilknyttet kirken. KrF har gjennom de siste fire årene vært støtteparti for regjeringen, men har i svært stor grad overlatt kampen om å prioritere kulturminnevernet til Venstre i forhandlinger med regjeringen, både i statsbudsjettet og i andre saker.

KrF får terningkast 4

 

 

 

 

 

 

FREMSKRITTSPARTIET

Frps handlingsprogram har under vignetten «Kultur og idrett» er et eget avsnitt på en halv side tilegnet «Vår felles kulturarv». Kulturminner er der nevnt sammen med musikk, kunst, litteratur og språk. Teksten legger tung vekt på begrepet «kulturarv», som må ivaretas sammen med norsk kultur. De konkrete henvisningene i teksten handler for det meste om at det offentlige må ta eventuelle kostnader knyttet til vern. Det munner ut i følgende konkrete punkter:

 • - at der hvor staten freder privat eiendom, skal det gis kompensasjon
 • - at kulturminnesaker underlegges politisk behandling
 • - at det økonomiske ansvaret for håndtering av fortidsminner pålegges staten
 • - å arbeide for at midler fra Opplysningsvesenets fond i større grad kanaliseres til kommunenes kirker

Underavsnittet «Arkiv, bibliotek og museer» står følgende:

 • - organisere museer og kulturminnevernet under ett og samme departement.

Framlagt statsbudsjett 2017

Statsbudsjettet for 2017 inneholdt en tiltakspakke på 50 millioner kroner til museer og kirkebygg, lagt til Kulturdepartementets poster. For Klima- og miljødepartementet ble det foreslått en reduksjon i bevilgningen til Norsk kulturminnefond (-0,5 mill.) og til Riksantikvaren (-2,5 mill.). I tildelingen til Riksantikvaren ligger også tilskuddspostene til blant annet private eiere.

Faktisk handling – nasjonalt og dels lokaltMS Solundir Fylkesbaatane Byfjorden Bergen 115640

Frp har tradisjonelt hatt et sterkt engasjement for fartøyvern, noe som også i perioden har gitt seg utslag i styrkede bevilgninger til dette feltet. Tiltakspakken på 40 millioner i 2016 var positiv og viktig. Enkeltpersoner i Stortingsgruppen er opptatt av bygningsarven, men får dessverre lite gjennomslag i gruppen. I lokale saker har vi de siste årene noen svært få saker hvor partiet har engasjert seg for bevaring, men Frp står i de langt fleste sakene for en linje hvor kulturminner prioriteres svært lavt. Det er et paradoks at Frp fremstår som det partiet som virker mest opptatt av kulturarv, men som gjør minst for å ta vare på den.

Frp får terningkast 1

  

SENTERPARTIET

I Senterpartiets partiprogram finner vi et eget avsnitt om «Kulturminner og museum» under kapittelet «Kultur og idrett». Her finner vi svært mange konkrete punkter:

 • - Styrke bevilgningene til kulturminnevern slik at nasjonale målsettinger om vedlikehold og restaurering blir nådd. Det er viktig å inkludere teknisk-industrielle kulturminner og verdensarv i denne satsingen.
 • - Bidra til at Norsk kulturminnefond på sikt får 300 mill. kroner til utdeling hvert år.
 • - Arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra eiendomsskatt.
 • - At staten må bære en større del av ansvaret for arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak.
 • - At staten tar et særlig ansvar for restaurering og vedlikehold av steinkirker fra middelalderen, fredede etter-reformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650. Det bør opprettes bevaringsprogrammer for disse kirkene etter mønster av det såkalte stavkirkeprogrammet.
 • - Opprette et eget fond for statlig medvirkning til vedlikehold av historiske kirkebygg.
 • - Sikre museene økonomiske rammer som muliggjør videreutvikling av utstillinger, formidling og utviklingstiltak.
 • - Samle ansvaret for kulturarvspolitikken i Kulturdepartementet og styrke fylkeskommunenes rolle i kulturminnevernet.
 • - Innføre en ordning for gratis inngang ved utvalgte museer, både statlige, regionale og lokale.
 • - Gå inn for at en andel av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond bidrar til å ta vare på kirkens bygninger og kulturminner. Dette må ikke gå på bekostning av fondets støtte til menighetsarbeid.

I tillegg under kapittelet «Friluftsliv»:

 • - Satse særlig på kulturminner i sammenheng med friluftsliv.

Og under «Urfolk og nasjonale minoriteter»:

 • - Styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter, og sikre utbyggingen av det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte.

Senterpartiets partiprogram inneholder mange mål innenfor området, hvorav de fleste er konkrete og forpliktende.

Sps alternative statsbudsjett 2017:

Også Senterpartiets alternative statsbudsjett har mye godt innhold om kulturminnefeltet. Som eneste parti løfter de fram Stortingets 2020-mål som overskrift. Teksten er for omfattende til å gjengi her, men de konkrete tallene i budsjettforslaget ser slik ut:

Partiet foreslo økninger på til sammen 127 mill.

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid  2 mill.

Kulturminnearbeid i kommunene  2 mill.

Dekke arkeologiske kostn. ved mindre, private tiltak  5,5 mill.

Tilskudd til fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og -landskap  10 mill.

Tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner  10 mill.

Regionalparker  5 mill.

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring   23 mill.

Tilskudd til fartøyvernsenter  3 mill.

Tilskudd til verdensarven  10 mill.

Momskompensasjon for eiere av fredede kulturminner fra 1. sept. 2016  20 mill.

Norsk kulturminnefond  20 mill.

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak: Telemarkskanalen  10 mill.

Rentekompensasjon - kirkebygg. Ramme økt med kr 1,5 mrd.  0,5 mill.

Tilskudd til regionale pilegrimssentre   6 mill.

DSC 1320Faktisk handling – nasjonalt og dels lokalt

Sammen med representanter fra Krf kom fremmet Sp-representantene Arnstad og Tingelstad Wøien i 2015 et dokument 8 forslag for Stortinget om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker. Fire representanter for partiet har også fremmet forslag for Stortinget knyttet til vern av Kjeller flyplass. Senterpartiets representanter er synlige i debatter om bygningsvern og kulturminner. Partiet prioriterer ofte kulturminner og bygget kulturarv i lokale saker, og har et synlig engasjement for kulturlandskapet.

Sp får terningkast 4

 

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MDG har viet en side til temaet kulturarv i sitt partiprogram og legger vekt både på fysiske kulturminner og på immateriell kulturarv. Avsnittet bunner ut i en rekke konkrete punkter:

 • - Sikre en helhetlig forvaltning av Norges kulturarv og samle ansvaret for både materielle og immaterielle kulturminner i samme departement.
 • - Gjenskape og vedlikeholde områder med verneverdige kulturlandskap.
 • - Etablere et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk.
 • - Styrke arbeidet med å digitalisere museers samlinger, under frie lisenser.
 • - Videreføre staten som beslutningstaker ved dispensasjoner fra Kulturminneloven for å sikre fellesskapets interesser i våre uerstattelige kulturminner.
 • - Styrke miljøovervåkingen av kulturminner.
 • - Prioritere kulturminneforskning på klimatilpasset bygnings- og fartøyvern, klimapåvirkning på kulturminner, minoriteters kulturarv og urfolks/samisk kulturarv.
 • - Etablere et program hos Innovasjon Norge rettet mot verdiskaping ved bruk av kulturarv.
 • - Forenkle regelverk for bruk av tekniske kulturminner som kjøretøy, båter og lokomotiver.
 • - Kartlegge kirkebyggs og gravplassers kulturminneverdi.
 • - Bidra til etablering av statlige bygnings- og fartøyvernsentre i alle regioner.
 • - Styrke Norsk kulturminnefond ved å gjenopprette fordeling av rentemidlene til bygningsverntiltak.
 • - Stimulere eiere av vernede bygninger til å gjennomføre forebyggende og akutt vedlikehold.
 • - Gi kommunene flere verktøy for å motvirke spekulativt forfall av verneverdige bygninger.
 • - Sikre kvenske kulturminner ved å gi dem et vern på samme nivå som samiske.
 • - Støtte opprettelsen av Skogfinsk Museum.
 • - Styrke og videreutvikle Vadsø Museum til et nasjonalt museum for kvener.
 • - Nasjonalt og regionalt viktige krigsminner skal inkluderes i Kulturminneloven.
 • - Bevare truede immaterielle uttrykk, som tradisjonell sang, dans og håndverk, gjennom garantilønn for utøvere.
 • - Gjennomføre et nasjonalt kartleggings- og karakteriseringsprogram for kulturminner, tilsvarende det som er gjort for vannressursene i landet.
 • - Ivareta NRK som arkiv- og formidlingsinstitusjon og utvikle et system for årlig registrering og publisering av verk som faller i det fri når vernetiden går ut.
 • - Øke antallet utvalgte kulturlandskap til 100 innen 2021.

Tiltakene er mange og til dels forpliktende, og de speiler et helhetlig syn på bredden i kulturminnevernet.

MDGs alternative statsbudsjett 2017

Det alternative statsbudsjettet fra MDG inneholdt en styrking av flere poster knyttet til kulturarven:

Partiet foreslo økninger på til sammen 209 mill.

Norsk kulturminnefond  70 mill.

Stavkirker og steinkirker  10 mill.

Middelalder og brannsikring  10 mill.

Fartøyvern  45 mill.

Innovasjon Norge/verdiskaping  60 mill.

Garantilønn håndverkere  12 mill.

Nasjonalt register  2 mill.

DSC 1611 red liteFaktisk handling – nasjonalt og dels lokalt

Partiets ene stortingsrepresentant har blant annet markert seg med utspill for bevaring av Y-blokka i Regjeringskvartalet. Partiet står på for bevaringsinteressene i Trondheim, og har markert seg som forsvarer av verdifulle bygninger i Oslo. Etter kommunevalget har imidlertid partiet hatt en mer aggressiv linje hvor utbygging prioriteres hardt fremfor bevaring i Oslo. Miljøperspektivet bidrar imidlertid til at partiet ser verdien av den bestående bebyggelsen, både miljømessig og for klimasaken.

MDG får terningkast 4