fbpx

Rødskolen i Melbu, Nordland

Kommunestyret i Hadsel har vedtatt at den verdifulle og tidstypiske Rødskolen i Melbu skal rives. Riving er planlagt å finne sted i 2016. Fortidsminneforeningen mener bygningen representerer viktige regionale kulturminneverdier, og setter derfor skolen på sin rødliste over truede kulturminner.

Antikvarisk utvalg i Nordland avdeling har skrevet en uttalelse i sakens anledning, som er sendt til kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren:

RØDSKOLEN, MELBU, HADSEL KOMMUNE

Fortidsminneforeningen, Antikvarisk utvalg, har blitt kjent med kommunes vedtak om riving
av Rødskolen på Melbu. Vi har mottatt kopi av det materialet som Nordland fylkeskommune
har mottatt i denne saken. Vi har gått igjennom materialet og ber om at vår vurdering
bringes videre i behandling av rivingsspørsmålet.

Sammenfatning

Fortidsminneforeningen mener at Rødskolen er klart bevaringsverdig.
Skolen er bygget i 1963, etter tegninger av arkitekt mnal Einar Karstad. Rødskolen er en
viktig representant for tidlig utgave av en «hallskole». Den er en god representant for sin
tid, en viktig periode for bygging av skoler i Nordland.

Aulaen har store bygningsintegrerte malerier av Harald Peterssen. I Nord-norsk og i
Nordlands sammenheng er kunsten klart bevaringsverdig, ikke minst som integrert kunst.
Skolebygningen og den integrerte kunsten må sees som et hele, ikke vurderes hver for seg.

Skolen som type

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet har ikke med noen hallskole i sine anlegg for
fredning. I denne sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på at Landsverneplanen
bare tar for seg Statens eiendommer. Det foretas følgelig ikke noen samlet vurdering av
undervisningsbygg som skal tas hånd om for ettertiden.

Riksantikvarens «Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen» har skolebygg
som ett av temaene under punktet fellesskap og demokrati. Her etterlyses en oversikt over
«hvilke deler av denne historien som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av vern».
Rødskolen vil kunne fylle et tomrom i bevaringsplaner for skoleanlegg på landsnivå og for
Nordland fylke.

Samlet vurdering av bygning og kunst

Skolebygningen og kunsten må sees i sammenheng. Det er denne sammenhengen som gjør
Rødskolen unik, bevaringsverdig. Her er integrert kunst av høy klasse sammen med en
tidstypisk og tidlig utgave av hallskolen.

Teknisk tilstand – ny bruk

Vi har lest rapporten om bygningens tekniske tilstand. Vi er uenig i rapportens konklusjon
om at det ikke er grunnlag for å rehabilitere bygningen. Tvert imot sier rapporten at ved
relativt enkle tiltak vil bygningen kunne stå i 50 år. En videre vurdering av tekniske tiltak vil
muligens kunne forlenge dette tidsaspektet.

En dypere analyse og vurdering for ny bruk, evt. med enklere ombygging burde vært
gjennomført. Dette vil kunne gi store økonomisk besparelser. I en økonomisk analyse må det
også medtas omkostningene ved riving og deponering av rivingsmaterialene.

Bevaring - fredning

Selv om fylkeskommunen har vurdert det slik at bygningen ikke har nasjonal interesse og at
man derfor ikke kan bruke fredningsverktøyet, så er skolen like fullt bevaringsverdig. Hadsel
kommune har et eget ansvar for kulturminnevernet uavhengig av fylkeskommunens
rammer.

Fortidsminneforeningen er klart uenig med Nordland fylkeskommune i deres vurdering at
Rødskolen ikke er «ikke vurderes til å ha nasjonal eller vesentlig høy regional betydning» slik det fremkommer i fylkeskommunes brev av 19.06.2015 til Hadsel kommune.
Rødskolen bør klart bevares.

Utvikling i saken

Nå rives Rødskolen

torsdag, 07 juli 2016 Rødskolen i Melbu, Nordland

En rekke personer, lokalt og nasjonalt, har engasjert seg i lang tid. Men til ingen nytte. Hadsel kommune i Nordland ønsket ikke å lytte til verken lokale stemmer, Fortidsminneforeningen, kunsthistoriske eksperter, arkitekter eller andre: Rødskolen i Melbu, bygget i 1963 og utsmykket med veggmalerier av kunstneren Harald Peterssen, ble begynt jevnet med jorden i dag,...