17. mai 1844: Ideen om å danne en fortidsminneforening lanseres

Publisert 17.05.2022

Ideen til en «Forening for Kunst- og Fortids-Levinger» dukket opp på forsiden av Morgenbladet 17. mai 1844. Bak denne «Indbydelse» sto maleren Joachim Frich.

Her er hele teksten som sto på avisens førsteside:

Innbydelse til en Foreningen for Kunst- og Fortids-Levninger.

Medens man overalt i Europa med den største Omhu søger at beskytte sine Fortidslevninger, medens overalt talrige Selskaper dannes for at efterforske, vedligeholde og restaurere disse, medens overalt Sandsen for det Skjønne, det Ophøiede vækkes for at gribe forædlede og dannende ind i Folkelivet, have vi i vort Land det uhyggelige, det nedslaaende, det i vor civiliserende Tidsalder utrolige Syn at se vore Mindesmærker, vore fra Forfædrene nedarvede Kunstskatte vanhelliges, ødelægges, ja sporløs forsvinde; at se Kjæmpehøie og Thingsteder opprodes og jævnes med jorden, at se Kirker og Klostere berøves deres skjønneste Prydelser, overkalkes, forhutles og nedbrydes, at se ethvert i Steen og Træ udført Kunstværk ødelægges eller vandre du af Landet til Skam for Nationen.

Snart vil der ikke mere findes synlige Spor af disse for Historien viktige, for Fædrelandskjærligheden dyrebare Minder, hvis Ødelæggelse, uden at Regjeringen søger at forhindre det, Aar for Aar tager overhaand, dersom ikke den oplyste Deel af Nationen jo før jo heller griber kraftige Forholdsregler for at standse Ondet.

Under disse Omstændigheder og overbeviist om at Sagen levende vil tiltale Enhver Fædrelandsven, indbydes mine Landsmænd til at danne en Forening, hvis Virksomhedskulde gaa du paa at efterforske alle Kunst- og Fortidslevninger trindt om i Landet, at skaffe sig nøiagtige Beskrivelser og korrekte Tegninger deraf og lade samme trykke for at de i en viid Kreds kunne blive bekjendte og komme Foreningen til gode og dernæst at overveie og give Forslag om hvorledes disse Fortidsminder paa bedste Maade kunne bevares og restaureres og derved hindre Ødelæggelsen førend det bliver for silde.

Her vil ikke blive tale om store pekuniære Opofrelser, hverken fra Statens eller Foreningens Side; det gjælder først og fremst at standse Vandalismen og frede om det Tiloversblevne. Jeg vil derfor foreslaa Kontingenten for hvert Medlem til 1 Spd. om Aaret, medens det staar til Enhver efter Evne at bidrage Mere.

Idet jeg overlader denne Sag i Almenhedens og i Kyndiges Hænder, ønsker jeg den en hurtig og heldig Fremgang: thi Saga vil snart ikke mere finde nogen Plet i det ganske Fædreland, hvorpaa den kan pege med sin Griffel.

Christiania, den 15de Mai.   

Denne Indbydelse vil udgaa til Selskaberne paa den 17de Mai for at Festen kan forherliges ved en god Sags Fremme.

Valget av datoen var åpenbart ikke tilfeldig. Feiringen av 17. mai som nasjonaldag var på dette tidspunkt vel etablert, og med den appell til fedrelandskjærligheten som er gjengitt overfor skulle effekten på mobiliseringen være klar nok. Innbydelsen var ikke signert, men tolv dager senere, 29. mai, sto følgende notis i samme avis:

Foreningen til Opbevarelse av vore Kunst- og Fortidslevninger.

I Henhold til min Opfordring i Morgenbladet af 17de Mai anbefales denne Sag paa det varmeste og indstændigste for mine Landsmænd med Tilkjendegivelse af at Lister til Paategning ere nedlagte hos DHrr. Boghandlere Cappelen og Hoppe samt i Athenæet og Studnetersamfundet. Frich»

Maleren Joachim Christian Geelmeyden Gyldenkrantz Frich 1810 – 1858 regnes med dette som Fortidsminneforeningens initiativtaker og stifter. Den formelle stiftelsen skjedde 16. desember 1844, da under navnet Foreningen til norske Fortids Mindesmærkers Bevaring.