Nå blir det fyr i den gamle smia i Koppen

Publisert 10.01.2020

På Koppen gard på Osterøy har de satt i stand den gamle smia, med hjelp fra Kulturminner for alle. Og en gjeng skolelever!

«Det har vore ein stor jobb, som det er godt å verta ferdig med. Ungdomane syns det var kjekt få prøva seg på å smi knaggar som dei fekk med seg», sier Magne Raknes, eier og prosjektansvarlig for istandsettingen av «Smio i Koppen».

Koppen gard i Valestrandsfossen på Osterøy i Vestland har røtter tilbake til 900-tallet. I dag består gården av 11 bygninger, bygget mellom 1509 og 1914. Eierne Janne Kallestad og Magne Raknes tok over i 2013. På gardens hjemmeside skriver de at målet er «å opna tunet, bygningane og kulturlandskapet for omvisingar og opne aktivitetsdagar. I denne samanhengen tenkjer me å nytta bygningar som torvhus, smia og kvednhus til handverk dei var meint for, slik at me kan formidla gamle handverkstradisjonar.»

SØK MIDLER TIL ISTANDSETTING: FRIST 1. MARS 2020

Over 600 dugnadstimer

I 2017 søkte eierne Kulturminner for alle om midler til istandsetting av smia. Hovedetasjen i smia er murt med lokal gråstein. Gulvet i smia er jordgulv, og taket er tekt med naturheller og teglpanner. Tidligere var hele taket tekt med naturheller. Smia ble restaurert på slutten av 1980-tallet, og mye av de originale bygningsdelene gikk tapt. Hoveddør, vinduer, og selve konstruksjonen ser ut til å være original, eller svært gammelt. I tillegg er interiøret bevart, som esse, belg, arbeidsbord, hyller, ambolt og en del verktøy.

Ønsket om å gjøre dette kulturminnet allment tilgjengelig og en god plan for formidling av istandsettingen til ungdom underveis gjorde dette til en god kandidat og prosjektet fikk tildelt 45 000 kroner. I dag, med sluttrapporten levert, er dette fasit: I budsjettet for prosjektet beregnet man 370 timer til dugnad, mens de endte opp med å trenge 624 timer. (Da er ikke skoleklassenes bidrag med rundt 200 timer regnet med).

Hele prosjektet har kostet 192 000 kroner, der 624 dugnadstimer/egeninnsats utgjør 124 800 (en dugnadstime = 200 kroner). Av differansen på 67 200 kroner dekker så Kulturminner for alle 45 000 kroner.

SE FLERE PROSJEKTER SOM HAR FÅTT STØTTE

Utfordringer underveis

Prosjektet begynte 15. juli 2017, med dugnad for å drenere gulvet i smia og plassen foran. Året etter ble det holdt to kurs i sletthogging av bjelker, det siste for to Bygg og anlegg-klasser fra Arna videregående skole. I oktober samme år fikk elever prøve seg på sletthogging av taktro. I 2019 var det taket som skulle istandsettes: Tre dugnader måtte til gjennom høsten bare for å fullføre dette arbeidet. Totalt deltok eieren, 15 frivillige, en lærling, 60 skoleelever og tradisjonshåndverker Dennis Guhl.

30. desember 2019 var det formell innvielse, to og et halvt år etter oppstart. Arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt, først og fremst fordi selve konstruksjonen var mye dårligere enn det som kom fram under tilstandsvurderingen i forkant: Her er nå alle sperr, bunnsviller og tre av hanabjelkene byttet ut. Materialene er hentet fra egen skog og noe av det er tilvirket med øks. Den gamle bordkledningen ble erstattet med ny, også den fra egen skog, og skjært med saga på gården.

Siden dette er en smie, var planen naturlig nok å smi spiker og andre festemidler. Dette ble det ikke tid til, derfor ble så mye som mulig av den gamle spikeren rettet ut og gjenbrukt mens det ble supplert med innkjøpte «gammeldagse» spiker. Festene til skvetthellene ble imidlertid smidd av ungdommer.

Gikk grundig til verks

Så kom arbeidet med selve smia, et omfattende arbeid de gikk grundig til verks for å gjøre så autentisk som mulig, kan vi lese i sluttrapporten fra prosjektet: «Toppen var murt opp på hanabjelkane, slik at denne delen måtte demonterast. Den vart murt opp att med leira i muren, slik det var gjort opprinneleg. Frosten og vatnet hadde jobba med esa. Her stempla me av og lirka steinane på plass att. Me meinte å sjå spor på at smiavlen har vore slamma med kalk. Me besøkte Kvernsteinparken i Hyllestad under kalknettene i somar og var med på brenning av marmor til kalk. Per Storemyr, frå Kvernsteinparken, tok med seg kalken og besøkte oss. Her fekk me gode råd om korleis me skulle gjera det. Smiavlen vart slamma med kalk me leska sjølv.»

Stor overføringsverdi

Kulturminner for alle er svært fornøyd med dette prosjektet, og løfter det frem som et godt eksempel på hva vi ønsker å oppnå gjennom programmet: at økonomisk støtte kombinert med egeninnsats kan skape en arena for formidling av tradisjonshåndverk til ungdommer: «En flott istandsetting i seg selv, kombinert med et bredt formidlingsopplegg og planer for utvidet bruk i fremtiden», konkluderer Mathilde Sprovin, leder for Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNBs bevarings- og opplæringsprogram.

Allerede i januar skal elever fra videregående skole være med og smi, mens også en barneskole i Bergen har vist interesse. Ideer om et samarbeid med grunnskolen i Osterøy er også blitt luftet, der smiing skal være en del av et samarbeidsprosjekt om bærekraft.

Har du et kulturminne du trenger hjelp til å sette i stand. Fram til 1. mars kan du søke midler fra Kulturminner for alle: SØK HER