Bygghytta ved Nidarosdomen er blitt verdensarv

Publisert 08.01.2021

Eldste i Norden - opprettet i 1869

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har nå plass på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser. Bygghytta er det tredje norske bidraget til verdens immaterielle kulturarv, etter oselvarkulturen og setesdalstradisjonen.

Dette er samtidig den første norske oppføringen som er flernasjonal: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har sammen med 17 andre bygghytter fra Frankrike, Sveits, Tyskland og Østerrike arbeidet for å få bygghyttetradisjonen oppført på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser. 17. desember 2020 kom nyheten om at de hadde lykkes.

Som å få en Michelin-stjerne

NDR er den eldste bygghytta i Norden, opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen som delvis lå i ruiner etter flere branner i middelalderen, provisoriske reparasjoner og dårlig vedlikehold.

– For oss er dette som å få tildelt en Michelin-stjerne, sier Bjørgvin Thorsteinsson, direktør i NDR. – En UNESCO-status gir også hele bedriften en stolthetsfølelse som motiverer oss til å fortsette forvaltingen av både Nidarosdomen og Erkebispegården som nasjonale skatter.        

Holder tradisjonsbåren kunnskap levende

NDR er et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein. En viktig oppgave er å videreføre den tradisjonelle håndverkskompetansen.

Her arbeider steinhuggere, murere, blyglassarbeidere, tømrere, smeder og gipsmakere sammen med arkeologer, historikere, arkitekt og konservator for å ta vare på Nidarosdomen og Erkebispegården. Organiseringen av arbeidet sikrer at den praktiske kunnskapen blir videreført og videreutviklet samtidig som viktig dokumentasjon blir samlet for framtiden.

En europeisk tradisjon

Allerede i middelalderen ble arbeidet med å bygge katedraler organisert i bygghytter i Europa. Bygghyttene ble lokalisert i nærheten av katedralen, og her var flere håndverksfag representert. Viktig håndverkskunnskap ble på denne måten videreført gjennom generasjoner – fra en håndverker til neste.

Denne måten å arbeide på sikrer en stab som arbeider tverrfaglig og som tilfører hverandre viktig kunnskap, noe som både øker den enkelte håndverkers forståelse og kompetanse – og som i sin tur øker stabens totale kunnskap.

For staben som arbeider ved NDR har samarbeid med kolleger ved andre bygghytter i Europa vært viktig. Kunnskapsdeling mellom ulike bygghytter i ulike land har bidratt til å videreføre og videreutvikle håndverkernes kompetanse. Denne kunnskapen har ført til at man har klart å holde ved like mange av de store katedralene slik de eksisterer i dag.

– Vi har en erfarings- og kunnskapsutveksling om katedralbygging fra middelalderen og fram til i dag, sier Marie Louise Anker, fagdirektør kulturminneforvaltning ved NDR.  – Slik håndverksutførelse er gjenkjennbart uavhengig av muntlig språk, enten i fortiden eller i dag eller i resten av verden. I dag er det restaureringsarbeider som pågår, men å kunne peke på en så lang uavbrutt europeisk tradisjon i organisering og utførelse av arbeidet, gjør en ydmyk. Vi kan si at katedralen bevarer håndverket – og at håndverket bevarer katedralen.

Den immaterielle kulturarven

I 2003 ble UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven vedtatt. Norge ratifiserte konvensjonen i 2007. Konvensjonen definerer immateriell kulturarv som «praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv.

Denne immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i deres miljø, i samspill med naturen og med historien og gir dem en følelse av identitet og kontinuitet, noe som fremmer respekt for kulturelt mangfold og menneskelig kreativitet.

I forbindelse med denne konvensjon tas kun i betraktning immateriell kulturarv som er forenlig med de eksisterende internasjonale menneskerettighetsinstrumentene og med kravene om gjensidig respekt mellom samfunn, grupper og grupper og enkeltpersoner samt en bærekraftig utvikling.»