Regjeringen vil svekke plan- og bygningsloven

Publisert 03.09.2020

Unntak kan bli den nye normalen

Solberg-regjeringen foreslår å senke terskelen for dispensasjoner. I tillegg skal kommunen selv kunne vurdere nasjonal eller regional kulturminneverdi i en dispensasjonssøknad. En klar svekkelse av lovverket og kulturminnevernet, mener Fortidsminneforeningen.

Fortidsminneforeningen og en rekke andre organisasjoner har kritisert forslaget i høringen. For å ta vare på kulturminner og kulturmiljø må man tenke helhetlig og langsiktig, og unntak kan ikke bli normalen.

Plan- og bygningslovens plansystem er det viktigste verktøyet for forutsigbarhet, medvirkning og langsiktighet i arealbruken. Ved å senke terskelen for dispensasjon, altså unntak fra vedtatte planer og lov, svekkes dette plansystemet. Regjeringens forslag til endringer truer derfor den helhetlige forvaltningen av kulturarven og miljøet.

Uthuler forutsigbarheten i plansystemet

I forslaget senkes terskelen for dispensasjon fra at fordelene må være «klart større» til «større» enn ulempene (pbl. § 19-2 (2)). Fra å oppstille en snever unntaksregel åpner forslaget for en ren interesseavveining. Utgangspunktet har vært at dispensasjon er en sikkerhetsventil, som kun er kurant i spesielle tilfeller. Endringen innebærer at dispensasjon blir et enklere og mer praktisk verktøy, og at terskelen for å omgå ny plan blir lavere. Fortidsminneforeningen vil på det sterkeste fraråde å vedta en slik lovendring, dispensasjon kan ikke bli den nye normalen i lokale saker. 

LES: Fortidsminneforeningens høringssvar

LES: Kulturvernforbundets uttalelse

Nasjonal eller regional interesse? 

Forslaget legger opp til at kommunen skal vurdere om det er nasjonale eller regionale interesser som blir tilsidesatt i dispensasjonssaken. En planprosess vil være langt bedre egnet til å belyse hvilke nasjonale eller regionale interesser gjør seg gjeldende. Miljøverdier, herunder kulturminner, kan inneha lokale, regionale og nasjonale verdier parallelt. Regionale og nasjonale instanser vil være bedre egnet til å se at for eksempel det lokalt viktige kirkebygget også har nasjonal eller regional verdi. En dispensasjonssak er ikke egnet til å belyse disse verdiene på en god måte.

Kritikk fra et samlet organisasjonsliv

Forslaget møter motstand fra en rekke organisasjoner. Det er bred enighet om at terskelen for dispensasjon ikke bør senkes. Kulturvernorganisasjonene Fortidsminneforeningen og Forbundet KYSTEN er blant organisasjonene som kritiserer forslaget. Ni natur- og friluftsorganisasjoner har gått sammen om kritikken.

LES OGSÅ: Høringen og andre organisasjoners høringssvar