Telemarkkanalen

Telemarkkanalens venner med vellykket tilbakeføring

Publisert 01.09.2021

Huset sto ferdig til åpningen av Skien-Norsjøkanalen i 1861.

Telemarkkanalens venner har avsluttet første del av restaurering av den gamle slusemesterboligen, hagen og parken ved Løveid sluser.

Slusemesterboligen ligger på toppen opp for overkanalen ved Løveid sluser. Huset og parken sto ferdig til åpningen av Skien-Norsjøkanalen i 1861. I tiårene etter krigen har anlegget blitt delvis endret gjennom moderniseringer og periodevis tilfeldig vedlikehold. På 1980-tallet ble huset fratatt sin stil og verdighet gjennom innsetting av moderne isolerglassvinduer og kledning med tømmermannspanel. Fylkeskonservatoren og Skien bygningsråd forsøkte forgjeves å stoppe dette. Deler av den gamle parken har også delvis vært uten tilfredsstillende skjøtsel. Det vises til bilder før og etter restaurering.

Tilbakeføring av slusemesterboligen og parken på Løveid har vært ansett som ett av de høyest prioriterte tiltakene ved Telemarkskanalen.  Telemarkskanalen er blant Telemarks fremste turistattraksjoner, og det er av stor betydning at kanalanlegget fremstår som ekte og som et turistprodukt med høy kvalitet. Målet er at huset, hagen og parkanlegget ved Løveid skal bli like fint som Hotel Dalen. Da vil Telemarkskanalen få et verdig anlegg i hver ende av kanalen.

Arbeidet med huset og hagen ble påbegynt høsten 2019 og avsluttet i juni 2021.  Takket være bevilgninger, i første rekke fra Sparebankstiftelsen DnB og Stiftelsen UNI, har det lykkes å gjennomføre første fase i prosjektet. Dette har hatt  en kostnadsramme på ca. 1,3 mill. Telemarkkanalens venner har vært ansvarlig for prosjektet. Arbeidene er utført av underentrepenører (se liste nedenfor). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Telemarkskanalen FKF og inngår i prosjektet Løveid slusepark.

Gammel inngangsportal reddet

Hoveddøren til huset ble på 1980-tallet reddet ved en tilfeldighet. Tor Kjetil Gardåsen gikk den gang tur forbi slusemesterboligen og oppdaget at ingangsportalen fra 1861 var revet ut og lagt som bro over en grøft. Han henvendte seg til kanalen med spørsmål om Fylkesmuseet kunne få lov til å overta den og fikk ja til dette. Siden har den stått magasinert på museet. Telemarkkanalens venner prøver nå å få skaffet penger til å sette den i stand og få den satt inn igjen på sin gamle plass . Med sin dekorative omramming av profilhøvlete lister vil den utgjøre kronen på verket i fasaden.

Fakta

Opplysninger om objektet og historikk

Skien – Norsjøkanalen er den eldste av de to telemarkskanalene, anlagt i 1850-årene og offisielt åpnet i 1861. Slusemesterboligen ved Løveid med hage sto ferdig samtidig. Slusemesterboligen er Telemarkskanalens mest monumentale bygning. Huset ble brukt som bolig for slusemesteren, som var den høyeste ansatte ved sluseanlegget, og slusevoktere.

Huset er oppført i tidlig sveitserstil hvor senempiren ennå henger igjen. Bygningen er blant de første sveitserstilbygg i distriktet.

Fasadene har gjennom årene blitt delvis endret ved moderniseringer, men mye opprinnelig er også i behold. Dette har gjort det mulig å rekonstruere fasadene med stor grad av sikkerhet. Den ene delen av prosjektet har gått ut på å tilbakeføre fasadene på slusemesterboligen til et utseende samsvarende med perioden 1860-1907. 

Prosjektets andre del har bestått i å tilbakeføre hagen rundt slusemesterboligen til opprinnelig eller tidligere tilstand. Rundt alle sluseanleggene ble det anlagt hager og parker. Ved Løveid kan en fortsatt se parken med veier, stier og store trær. Gamle fotografier viser hagen som en overdådig 1800-tallshage med store grønne vekster, slik hagemoten tilsa på denne tiden.

Både for huset og hagen har gamle fotografier vært en viktig kilde for å finne ut hvordan det har sett ut tidligere.

I dag drives det kafe i slusemesterboligen med de samme driverne som har kafeen i slusemesterboligen på Vrangfoss.

Prosjektorganisering og deltakere

Arbeidene er utført av Telemarkkanalens venner 2019-2021. Kostnadsramme ca. 1,3 mill.

Prosjekteier

Telemarkkanalens venner org. nr. 879955882 ved foreningens styre.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Telemarkskanalen FKF. Telemarkskanalen FKF har gått inn med kr. 100 000.

Prosjekteledelse

Tor Kjetil Gardåsen. Leder av Telemarkkanalens venner. Pensjonert førstekonservator ved Telemark Museum. Forsker i bygningshistorie og kulturhistorie. Lang erfaring innenfor museumsarbeid og antikvarisk bygningsvern.

Aasmund Beier-Fangen. Pensjonert museumsbestyrer ved Porsgrunnsmuseene. Forsker i møbelhåndverk og tradisjonshåndverk. Lang erfaring innenfor museumsarbeid og antikvarisk bygningsvern.

Håndverkere og fagpersoner

Lorentzen trevare, Porsgrunn. Produksjon av vinduer.

Malermester Asbjørn Sletholt, Skien. Spesialkompetanse innenfor historiske maleteknikker.

Maler Merete Berger Nilsen. Fagbrev som maler. Ansatt hos malermester Asbjørn Sletholt.

Møbelsnekker Sigitas Macarevicius, Skien. Kompetanse innenfor tradisjonshåndverk og finsnekring.

Maler Morten Andersen ved Telemark Museum har vært brukt som konsulent. Det samme gjelder pensjonert slusevokter/fagarbeider Birger Bergland ved Telemarkskanalen. Birger Bergland har laget kopi av den gamle vindfløyen og mønespirene etter gamle fotografier.

Utførende hage/park

Landskapsarkitekt Anne Kaurin, Villvin landskap, Oslo. Spesialkompetanse innenfor historiske hageanlegg.

Anleggsgartner: Telemark Hage og parklandskap. Kontaktperson: Kristine Gisholt.

Forretningsfører

Nome regnskap AS ved Marit Jørgensen.

Bidragsytere

Sparebankstiftelsen DnB: Kr 970 813

Stiftelsen Uni: Kr 200 000

Telemarkskanalen FKF: Kr 100 000

Lullo og Ole Kikuts legat: Kr 25 000

Sparebank 1 Telemark: Kr 14 000

Telemarkkanalens venner

Løveid sluser eies av Telemarkskanalen FKF, som har driftsansvar for hele Telemarkskanalen.

Telemarkkanalens Venner formål

  • Å arbeide for fortsatt drift av Telemarkskanalen.
  • Å arbeide for vern av de minnesmerker, natur- og kulturverdier som ligger til vassdraget og er knyttet til driften av kanalen.
  • Å stimulere til økt bruk av kanalen og vassdraget i ferie- og rekreasjonssammenheng, for å øke allmennhetens engasjement og kanalens status.
  • nr. 879955882. Bankkonto nr. 2650 11 45725.

 

Opplysninger om eiendommen

Slusemesterbolig ved Løveid sluser, Skien-Norsjøkanalen.

Eier: Telemark fylkeskommune. Forvaltes/driftes av Telemarkskanalen FKF.

Adresse:  Løveidvegen 117.

Postnummer/sted: 3720 Skien.

Gårdsnr/Bruksnr: 283/16.

Sammenheng med annet kulturmiljø, allmenn bruk, rekreasjon og tilgjengelighet. Lokal forankring

Tilbakeføring av slusemesterboligen og parken har vært en del av prosjektet Løveid slusepark, som ble igangsatt i 2017 av Telemarkskanalen regionalpark i samarbeid med Skien kommune.

Løveid er et viktig område i turist- og rekreasjonssammenheng. Det er ved Løveid at turistene som tar kanalbåten fra Skien får sitt første møte med slusene. Løveid og Vrangfoss er de største og mest monumentale anleggene i Telemarkskanalen. Løveid sluser er en del av et større rekreasjons- og friluftsområde rundt Skotfoss, hvor det er gjort flere tilretteleggingstiltak de siste årene i regi av frivillige organisasjoner o.a., bl.a. med anlegg av kulturstien Skotfosstien, restaurering av den gamle transportveien over Saglandsåsen, oppsetting av informasjonstavler mm. Telemarkskanalen har vært en av reiselivets store satsinger i Telemark gjennom en årrekke. En spørreundersøkelse i regi av Skien kommune viser at Løveid er ett av det mest besøkte turistmålene i Skien.

Bygningen og området ligger innenfor hensynssone bevaring Løveid i Kommuneplan for kulturminnevern for Skien 2013-2024 vedtatt av bystyret 20. juni 2013. (Høy konsentrasjon av B­ C­D ­objekter)

Arbeidene vil fortsette i årene fremover i regi av Telemarkkanalens venner og Telemarkskanalen fkf.