Urnesmedaljen til Svein Solhjell og Else Marie Skau

Publisert 13.06.2022

Til sammen 95 års innsats for kulturminner!

Nyvalgt styreleder Trude Knutzen Knagenhjelms første oppdrag var av den svært hyggelige og svært ærefulle sorten under representantskapsmøtets festmiddag på Fløien i Bergen; å dele ut ikke bare en, men to eksemplarer av Fortidsminneforeningens høyeste æresbevisning: Urnesmedaljen. Den gikk til to solide veteraner innen kulturminnevernet: Else Marie Skau og Svein Solhjell.

Urnesmedaljen til Else Marie Skau, Telemark avdeling

Else Marie har i 45 år vært engasjert i bygningsvern og aktiv i Fortidsminneforeningen lokalt, regionalt og nasjonalt. Bredden og engasjementet i hennes arbeid dreier seg om alt fra styreverv og arrangement til byggeprosjekt og bokutgivelser.

Av utdanning er Else teknisk tegner. I 47 år arbeidet hun i Skien kommune, Bygnings- og Byplankontoret. Den første tiden arbeidet hun med prosjektering av nybygg og vedlikehold av kommunale bygg og de siste 25 år med byggesaksbehandling med særlig ansvar for verneverdige bygg. 

I forslaget til å nominere Else Marie til Urnesmedaljen står det å lese: «Else har arbeidet etter mottoet: VERN TAR TID og INGEN VERNESAK ER FOR STOR OG INGEN FOR LITEN. Hun har vært og er nytenkende, engasjert og gjerne pådriver i enkeltsaker, det være seg lokalt eller nasjonalt. Gjennom sitt glødende engasjement og sin inkluderende og åpne væremåte har Else skapt forståelse hos stadig nye grupper for viktigheten av at vi mennesker har med oss historien inn i framtiden.»

I Fortidsminneforeningen har Else bl.a. vært:

 • Styremedlem i Fortidsminneforeningen Telemark 1976-d.d. Leder 1990-d.d.
 • Medlem av hovedstyret 2004-2009
 • Varaordfører i Representantskapet 2013-2015
 • Medlem av valgkomiteen 1990-tallet
 • Medlem av redaksjonskomiteen Fortidsvern 1990-2003
 • Representert Fortidsminneforeningen i Nasjonalkomiteen for Den norske kulturminnedagen inntil komiteen ble tillagt Kulturvernforbundet.
 • I 2005 initierte Else utarbeidelsen av håndbok/ kokebok for praktisk kulturminnevernarbeid.
 • I 2007 initierte og utarbeidet Else et dokument for reguleringsprosessen på Fortidsminneforeningens gårdsanlegget Øvre Øy i Vågå kommune.
 • I 2004 tok Else initiativet til en kronerulling i Fortidsminneforeningen for å finansiere utstillingen på Borgund besøkssenter.
 • Hun har engasjert deg i vernesaker som Borgengården i Skien som skulle rives, men som nå står ferdig restaurert, sikring og restaurering av Botn skysstasjon, istandsetting og skjøtsel på Ruiplassen i Tokke og bevaring av Lunde barneskole
 • I tillegg har hun vært ansvarlig for en rekke arrangementer, foredrag og kurs.
 • Else initierte oppsetting av DE BLÅ KULTURHISTORISKE SKILTENE i Skien, utviklet plakatene DØR TIL DØR I SKIEN OG FREMTID FOR FORTIDEN.
 • Else initierte KULTURHISTORISKE VANDRINGER/REISER i Skien, Langesund, Porsgrunn, Kragerø og på Telemarkskanalen.
 • Else initierte sammen med flere den kulturhistoriske reisen i Trøndelag FRA KLOSTER TIL RIKSREGALIER. Reisen omfattet også besøk på flere av avdelingens eiendommer.
 • Representantskapsmøte for Fortidsminneforeningen i Skien i år 2000.

Else Marie har tidligere fått følgende utmerkelser: Skien kommunes kulturpris 2020, Årets kulturminnevenn i Telemark fylkeskommune 2014 og Fortidsminneforeningen Hedersnålen 2010. I Kulturminneåret 2009 var fylkene invitert til å ta med seg en «ildsjel» på åpningen. Else Marie Skau var representant for Telemark.

Med en slik innsats var det ingen tvil. Hovedstyret var samstemte i å tildele Else Marie Skau Urnesmedaljen. Tusen takk for fantastisk innsats gjennom så mange år!

Urnesmedaljen til Svein Solhjell, Oslo og Akershus avdeling

Svein Solhjell har 50 årsjubileum i foreningen i år og har lagt ned en enorm frivillig innsats. Han ble valgt som vara til styret i Oslo og Akershus avdeling i 1972 og har siden det vært med i avdelingsstyret, i tillegg til en periode i hovedstyret.

Gjennom foreningen har Svein deltatt i arbeidet med registrering av kulturmiljøer og verneverdige områder i Oslo, som Akersveien, Sagene, Madserud og Kvadraturen, og disse registreringene har dannet grunnlag for viktige verneplaner. Reguleringsplanen for Kvadraturen som sprang ut av dette arbeidet har gitt denne bydelen i Oslo godt vern gjennom mange år. Da dette området igjen kom under press, engasjerte Svein seg på nytt og var pådriver for digitalisering av informasjon om eiendommene i Kristianiaplanen/Kvadraturen.

Vernearbeidet i Oslo og Akershus avdeling gjøres fortrinnsvis gjennom Antikvarisk utvalg (AKU) Her er Svein svært aktiv, og har vært det i en årrekke, tidligere også som leder. Listen over saker som han har engasjert seg i er uendelig lang.

Fra de siste årene kan nevnes bevaring av det fredete interiøret i Geologisk museum på Tøyen. Her ble det oppdaget at Universitetet i Oslo sammen med Riksantikvaren hadde tatt en snarvei utenom vanlig saksbehandling som resulterte i dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. Aktivisten Solhjell skaffet seg innsyn og klaget saken inn for Miljøverndepartementet. Engasjementet endret saken og fikk mye oppmerksomhet.

Kort etter fanget den samme uredde aktivisten opp at det skulle gjøres et stort inngrep på Akershus slott, blant annet med en ny heissjakt i et middelaldertårn. Også det førte til endringer i prosjektet og en vesentlig mildere løsning enn først planlagt.

Det er vanskelig å få artikler på trykk i dagspressen i Oslo, men Svein Solhjell oppnår å bli hørt. Han har sendt inn så mange tekster gjennom så mange år at redaksjonene kjenner ham og er tilbøyelige til å slippe hans artikler gjennom nåløyet.  Det gagner vernesakene han tar opp og skaper blest om vår forenings virke. Det hender også at pressen ringer avdelingskontoret og spør etter Svein Solhjell for kommentar til saker de arbeider med. Dette er ikke tilfeldig, det er resultat av et utrettelig arbeid gjennom mange år.

Svein Solhjell blir ofte spurt om å holde omvisninger på Vøienvolden. Ingen kjenner detaljene i gårdens historie bedre enn ham. Etter mange års utforskning av bygningsmassen og utallige arkivsøk kom stoffet ut i bokform i 2017.  Boken er nyttig og viktig for formidlingsarbeidet på gården og gir hvert år avdelingen en ekstra inntekt fra boksalget.

I nominasjonen hovestyret fikk tilsendt står det: «Foreningens virke er tuftet på frivillighet. Det er ikke mange i vår forening som kan vise til så mange års utrettelig virksomhet i frivillighetens tjeneste og med så mange dokumenterte resultater. Derfor håper vi at hovedstyret og foreningens ordfører er enige med oss i at innsatsen bør honoreres med vår høyeste æresbevisning: Urnesmedaljen.»

Heller ikke i dette tilfellet var det tvil. Det er en stor glede for hovedstyret å tildele Svein Solhjell Urnesmedaljen. Gratulerer og takk for en utrettelig innsats i et halvt århundre!