Y-blokka: Stevning mot staten oversendt Oslo tingrett

Publisert 12.03.2020

Pressemelding

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har i dag gått til sak mot staten for å få rivevedtaket for Y-blokka kjent ugyldig.

DLA Piper, ved advokat Berit Reiss-Andersen, leverte i dag stevning mot staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på vegne av Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen. 

 LAST NED STEVNINGEN (PDF)

Stevningen gjelder Ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning av Y-blokka.

– Stevningen påviser alvorlige saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivningstillatelsen, sier advokat Berit Reiss-Andersen. – Det er ikke riktig som det har vært hevdet fra regjeringens side at det har vært en grundig prosess hvor alle har blitt hørt. Den reelle beslutningen om rivning ble fattet 25. mai 2014. Innspill etter dette har ikke hatt noen innflytelse og det har derfor vært en skinnprosess. Nå er det viktig at domstolen som en uavhengig instans får prøvet rettmessigheten av vedtakene, sier Reiss-Andersen. 

Saksøkte er staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er planmyndighet for den statlige reguleringsplanen som angripes i dette søksmålet. KMD saksøkes også for rammetillatelsen til rivning da denne er stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Søksmålet rettes i også mot Statsbygg som tiltakshaver. 
 
Statsbygg er allerede i gang med inngjerding av området rundt Y-blokka. For å forhindre at bygningen rives før kravet er avklart, er det nødvendig med midlertidig forføyning. 
– Situasjonen for Y-blokka er prekær siden det allerede er igangsatt forberedende rivningsarbeider, men vi har tillit til at retten vil stanse dette arbeidet for å hindre uopprettelig skade, sier president Gisle Løkken i Norske arkitekters landsforbund. 
– Stevningen, som er utarbeidet av DLA Piper, dokumenterer de mange prosessuelle feil som er gjort i saken, og viser med tyngde at det er Norges troverdighet som kulturnasjon og rettsstat som nå står på spill. 
 
– Det er veldig synd at vi må gå til et slikt skritt som et sivilt søksmål er, men når demokratiet ikke fungerer ser jeg ikke at vi har noe annet valg, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. 
– Bevaring av Y-blokka er også en viktig klimasak. I en tid hvor alle inviteres til klimadugnad og utslipp skal kuttes raskt, er det galskap å rive en fullt brukbar bygning som i tillegg er et internasjonalt anerkjent kulturminne. 
 
Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Oslo Arkitektforening er oppført som «Andre aktører» i stevningen. 
 
For ytterligere kommentarer, kontakt: 

Berit Reiss-Andersen 
Partner/Advokat DLA Piper 
Møterett for Høyesterett 
Tlf. 9309 0573 
 
Ola H. Fjeldheim 
Generalsekretær Fortidsminneforeningen 
Tlf. 918 84 386 
 
Gisle Løkken 
President Norske arkitekters landsforbund 
Tlf. 926 15 463