60,9057612 7,1889664
Helabrotet 2A, Aurland, 5745

AURLANDSDALEN - STIEN SOM GAMAL FERDSELSÅRE

Aurland, Vestland

Dette prosjektet handler om å sette i stand gamle stier og ferdselsårer i Aurlandsdalen. Det skal kurses i steinarbeid og tørrmuring, og endring av bekkeløp. KURS er et delprosjekt under ”Nye Aurlandsdalen” og et av satsingsområdene til Nærøyfjorden Verdsarvpark. 
Kurset er tenkt som et tilbud til frivillige, grunneiere og håndverkere som jobber med stivedlikehold i Aurlandsdalen.

Aurlandsdalen har vært en av hovedferdselsårene mellom vest og øst i uminnelege tider. Stien mellom Vassbygdi og Østerbø er tradisjonelt utformet som ferdselsvei med oppmurte fundamenter, steinlagte myrområder, steinlatge drener/elveløp tilpasset til naturomgivelsene, rasområder og bratt terreng. 

Kulturminner for allmennheten:
Stien i Aurlandsdalen er brukt som ferdselsvei for tilreisende, lokalbefolkning, lokalt næringsliv, turgrupper, skoleklasser/høgskule/universitet m.fl. Når stien har blitt utbedret så kan den ta imot flere gjester, og etablere samarbeid med Sogn Jord- og hagebruksskule, Fortidsminneforeningen, lokalt næringsliv og grunneiere.

Kompetanseoverføring:
Kursene omfatter en teorikveld og to praksisdager. Praksisdagene vil omfatte utarbeidelse av stikkrenner i grøft gjennom stiene, steinlegging over myrområder og elv, samt muring i skrått terreng. Både kurset og selve arbeidet i dalen blir synlig for allmenheten og på den måten kan de som er interesserte i det som foregår både se, spørre og lære. 

LES OM FLERE PROSJEKTER