OM ÅRBOKEN

Publisert 25.02.2020

Fortidsminneforeningens årbok er landets ledende vitenskapelige publikasjon innen kulturminnevern. Årbokens artikler velges ut av årbokens redaksjonsråd og vurderes av eksterne fagfeller.

I 1846 ble den første utgaven av Fortidsminneforeningens årbok utgitt. Med unntak av enkelte dobbeltårganger har det siden kommet årbok hvert år. Dermed er Fortidsminneforeningens årbok en av de norske publikasjonene som har vært utgitt lengst sammenhengende. Årboka er registrert som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Redaktør: Linn Willetts Borgen

Telefon: 976 77 288

Epost: linn@fortidsminneforeningen.no

Redaksjonsråd: Trond Indahl, Morten Stige, Oddbjørn Sørmoen, Vegard Røhme, Gro Lauvland og Sine Halkjelsvik Bjordal.

Kjøp av årbøker: Send epost til post@fortidsminneforeningen.no eller ring 23 31 70 70

INVITASJON TIL BIDRAG - FORTIDSMINNEFORENINGENS ÅRBOK 2024

Tema: Vendepunkter i kulturminnevernet

Frist for å sende inn sammendrag av artikkelforslag: 5. januar 2024

Kulturminnevernet er inne i en periode med store endringer, slik som regionreformen, den nye kulturmiljøloven og økende fokus på klimautslipp som motivasjon for bevaring og gjenbruk av gamle hus. På hvilke måter endrer slike vendinger kulturminnevernets arbeid og tenkning? Og hvilke vendinger i fortiden har formet kulturminnevernet slik det er i dag? Er det forskjeller på Norge og våre naboland i når og hvordan slike skifter har funnet sted? I Fortidsminneforeningens årbok for 2024 ønsker vi å sette søkelys på ulike typer vendepunkter, både endringer som har skjedd gradvis og markante brudd, omforente så vel som konfliktfylte.

Eksempler på vendepunkter som kan være aktuelle:

  • Fra sentralisering til desentralisering
  • Fra tilpasning til brudd til tilpasning – skiftende restaureringsideologier
  • Fra objektstenkning til miljøtenkning
  • Fra nasjonsbygging til mangfold
  • Fra materiell til immateriell kulturarv
  • Fra kildeverdier til opplevelsesverdier
  • Fra ovenfra og ned til nedenfra og opp
  • Etter statskirken – endret syn på kirkelige kulturminner
  • Det grønne skiftet som legitimering
  • Ny kulturmiljølov
  • Masseturismens inntog
  • Kommersialisering av kulturarv
  • Profesjonsparadigmer og profesjonsbrytninger
  • Skiftende verdsetting av ulike epoker

Det er også rom for enkeltartikler utenom tema.

I tillegg til artikler i full lengde, er det mulig å sende inn kortere notater. Notater kan f.eks. egne seg for kommentarer til tidligere artikler eller rapporter om avgrensede nye funn.

Send et sammendrag på inntil 300 ord av ditt artikkelforslag til linn@fortidsminneforeningen.no innen 5. januar 2024. Sammendraget må redegjøre for tittel, problemstilling og undersøkelsesmateriale.

Artikkelforfatterne må være forberedt på å ferdigstille sitt stoff innen 1. april. Utgivelsen er i begynnelsen av desember 2024.

Artikler til Fortidsminneforeningens årbok honoreres ikke, men forfatterne får en årbok og en PDF-fil av sin egen artikkel.

 

ÅRBOKENS FORFATTERVEILEDNING (PDF)

ÅRBOKENS FAGFELLEVEILEDNING (PDF)

 

TIDLIGERE ÅRBØKER

Årbok 2023: Natur og kultur

Årbok 2022: Håndverk

Årbok 2021: Åpent tema

Årbok 2020: Religiøsitetens kulturminner                                                                                     

Årbok 2019: Aktivisme

Årbok 2018: Kulturminner i bruk

Årbok 2017: Kontrast, Tilpasning, Kopi

Årbok 2016: Krigens minner

Årbok 2015: Brann og byplanlegging

Årbok 2014: Dødens kulturminner

Årbok 2013: Eidsvoll 1814

Årbok 2012: Riksantikvaren 100 år

Årbok 2011: Åpent tema

Årbok 2010: Elitens kulturminner

Årbok 2009: Interiører og gjenstander

Årbok 2008: Materialer og bygningsteknologi

Årbok 2007: Kulturminner ute av bruk

Årbok 2006: Farger i fortiden

Årbok 2005: Unionsoppløsningen

Årbok 2004: Autentisitet

Årbok 2003: Kulturmiljø og landskap

Årbok 2002: Nasjonale klenodier

Årbok 2001: Norske kirker

Årbok 2000: Norsk sykehusarkitektur

Årbok 1999: Åpent tema

Årbok 1998: Åpent tema

Årbok 1997: Åpent tema

Årbok 1996: Åpent tema

Årbok 1995: Åpent tema

Årbok 1994: Åpent tema

Årbok 1993: Fortidsminneforeningens historie

Årbok 1992: Funksjonalismen i Norge

Årbok 1991: 1500-tallet - det glemte århundret i vår kulturhistorie

Årbok 1990: Gerhard Fischer

Årbok 1989: Damsgård i Bergen

Årbok 1988: Kristian 4.

Årbok 1987: Klostre i Norge

Årbok 1986: Åpent tema

Årbok 1985: Kulturminner i Hedmark

Årbok 1984: Kulturminner i Trøndelag

Årbok 1983: Kulturminner i Nord-Norge

Årbok 1982: Kulturminner i Hordaland

Årbok 1981: Åpent tema

Årbok 1980: Teknisk-industrielle kulturminner

 

Klikk på årstallet for å lese bøkene digitalt. Også eldre årganger er tilgjengelige, deriblant den aller første utgaven som ble trykket i 1846. For å se øvrige årbøker, gå til Nasjonalbibliotekets nettside. Bruk søkeord "fortidsminnesmerker" under kategorien "tidsskrift", og avgrens tidsperiode ved hjelp av søkefilteret på siden.