Vil du engasjere deg i foreningens nye antikvariske utvalg? Søk innen 12. april

Publisert 07.03.2023

Over hele landet arbeider våre fylkes- og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. Nå har du også muligheten til å engasjere deg nasjonalt i opprettelsen av et nytt antikvarisk utvalg.

Utvalget skal jobbe med vernesaker som meldes inn av lokallag eller avdelinger, eller arbeide med saker som ikke dekkes av et lokallag. Utvalget vil samarbeide tett med vernesaksansvarlig nasjonalt og bidra i arbeidet med Rødlista. Utvalget kan skrive uttalelser eller klager, eller komme med innspill til lokallag eller fylkeslag i vernesaker. Utvalgets medlemmer bidrar frivillig med sin kompetanse. Eksempler på behov er:  

  • Alternative arkitekttegninger i vernesaker  
  • Kulturminnefaglige vurderinger
  • Vurderinger av by/stedsutvikling
  • Rådgivning i politiske prosesser 

Utvalget bør ha en faglig sammensetning som bidrar til å styrke og utfylle kompetansen foreningen har på et nasjonalt nivå. En rekke fagfelt vil være relevante og interessante, men særlig disse bør være aktuelle og søkes dekket i sammensetningen: arkitektur, tradisjonshåndverk, jus, kulturhistorie og politikk. Alle er velkomne til å søke uavhengig av formelle kvalifikasjoner, og vi oppfordrer særlig yngre medlemmer og personer med bakgrunn fra tradisjonshåndverk til å søke.  

I søknaden ber vi dere si noe om hvorfor dere vil stille, og hvilken bakgrunn eller interessefelt dere ønsker å bidra med i utvalget.  

Det legges opp til 4 til 6 møter årlig, og minimum ett av disse blir avholdt fysisk. Medlemmene i utvalget må være bevisst at det vil forekomme hastesaker som kan medføre løpende korrespondanse og saksbehandling. 

Første oppstartsmøte avholdes digitalt torsdag 25. mai 2023  

Alle medlemmer av Fortidsminneforeningen kan søke. Vi vil etterstrebe en sammensetning på tvers av kjønn, alder, kompetanse og geografi.   

Spørsmål kan sendes til vernesak@fortidsminneforeningen.no 

Benytt det elektroniske søknadsskjemaet under for å stille til utvalget. Søknadsfrist 12. April.