Krever at Sametinget bevarer museumsbygget for De Samiske Samlinger

Publisert 15.06.2024

Resolusjon

Fortidsminneforeningens representantskapsmøte vedtok under sitt årsmøte 15. juni en resolusjon som innstendig oppfordrer Sametinget til å omgjøre vedtaket om riving av bygningen som inneholder De samiske samlinger i Karasjok.

Fortidsminneforeningen er i år samlet i Svanhovd i Finnmark. Der tydeliggjør foreningen sitt engasjement for bevaring av bygningen som huser De Samiske Samlinger i Karasjok. Det verneverdige kulturminnet er allerede på Rødlista, og nå også grunnlaget for en resolusjon mot riving.

Resolusjonen:

Fortidsminneforeningens representantskap er samlet i Kirkenes 14.06 – 16.06 2024, og stiller seg samlet bak følgende resolusjon:

Sametinget har vedtatt riving av museumsbygningen for De Samiske Samlinger i Karasjok og ønsker et nybygg. Den senmodernistiske bygningen, med sin integrerte kunst av Iver Jåks, representerer en tidlig statlig anerkjennelse av samisk kultur, identitet og kulturarv.

Museumsbygget i Karasjok har hatt stor betydning for mange, som utstillingslokale, møteplass og kulturhus. Bygget er i seg selv en minnebank og et viktig formidlingssted. Samtidig er selve museumsbygningen en viktig milepæl i samisk museumshistorie som det første formålsbygde samiske museum. Bygningen er autentisk med få endringer, og bør bevares som et viktig kulturminne for fremtidige generasjoner.

Fortidsminneforeningens representantskap ber innstendig om at planene om riving legges til side og at bygget restaureres for fortsatt bruk. Fortidsminneforeningen anerkjenner fullt ut behovet for en ny bygning som skal huse museets samlinger på en god måte, men mener at dette lar seg gjøre ved et tilbygg. Vi viser til Statsbyggs konseptutredning av desember 2021, som legger vekt på at dagens museumsbygg har store kulturhistoriske verdier, og åpner for alternativet med tilbygg og å beholde dagens bygg. Dokumentasjon av dagens museumsbygg er ikke tilstrekkelig som bevaring.

Den integrerte kunsten av Iver Jåks er uløselig knyttet til bygningens arkitektur og opplevelsesverdi. Løsrevet fra sin opprinnelige kontekst blir kunsten meningsløse fragmenter, og vesentlige kulturmiljøverdier går tapt.

Med vår tids miljøutfordringer bør det være en selvfølge at et solid og fungerende bygg tas vare på og brukes videre. Fysisk bevaring av så vesentlige kulturminner som De Samiske Samlinger i Karasjok er viktigere enn noen gang.

Et samlet representantskap ber om at riveplanene legges vekk, og at bygget bevares og brukes videre for å formidle den rike samiske kulturarven.

Fortidsminneforeningens representantskap
Kirkenes, 15.06.2024