TRUET

MUSEUMSBYGNINGEN FOR DE SAMISKE SAMLINGER, KARASJOK

Den senmodernistiske museumsbygningen for De Samiske Samlinger i Karsjok, med sin integrerte kunst av Iver Jåks, er truet av riving. Sametingets kulturvernavdeling går imot rivning og legger vekt på at bygningen har høy autentisitet - Iver Jåks kunst preger bygningen og er en sammenvevd del av arkitekturen.

Sametinget har vedtatt rivning av museumsbygningen for De Samiske Samlinger i Karasjok og ønsker et nybygg. Det er bevilget 5 mill. i statsbudsjettet for videre planlegging av bygget, som skal romme både den kulturhistoriske samlingen og kunstsamlingen på Sámiid Vuorká-Dávvira. Sametingets kulturvernavdeling går imot rivning og legger vekt på at bygningen har høy autentisitet - Iver Jåks kunst preger bygningen og er en sammenvevd del av arkitekturen.

Museumsbygningen er et senmodernistisk / brutalistisk bygg i armert betong fra 1972, og er et godt eksempel på arkitekturen fra denne epoken. Det ble tegnet av to Tromsø-baserte arkitekter i nært samarbeid med den samiske kunstneren Iver Jåks (1932-2007). De Samiske Samlinger ble etablert i 1972, som den første samiske kulturinstitusjonen i Norge, og er den største museale samlingen som representerer samisk kulturhistorie i Norge med over 5000 gjenstander. Museet består av en hovedbygning med utstillinger og magasiner samt friluftsmuseum. I interiøret kommer det samiske tydelig frem i relieff, dørhåndtak og trapperekkverk. Plassbygde montre ble supplert med utstillingskonstruksjoner tegnet av Iver Jåks, og bygget opp i samarbeid med håndverker Jon Ole Andersen. Bygning og utstillingsinventar danner en helhet, som har en identitetsskapende verdi.

Statsbygg gjennomførte i 2019 en mulighetsstudie, på oppdrag fra Sametinget, som omfattet vurdering av nybygg sammenlignet med rehabilitering/tilbygg av eksisterende bygningsmasse. Statsbygg konkluderte i denne utredningen med at bygningen er i fredningsklasse, og videre at: «Det eksisterende bygget har vesentlige verneverdier både med arkitektoniske kvaliteter og med symbolske verdier knyttet til samisk historie og identitetsbygging. Bygget fremstår nedslitt og tekniske anlegg mangler eller er defekte, men tilstandsvurderinger viser at hovedkonstruksjoner er i god stand. Foreløpige vurderinger tilsier at renovering med tilbygg vil være et realistisk alternativ.

Innspill fra Fortidsminneforeningens antikvariske utvalg: 

Hovedproblemet nå er at den lenge planlagte, og viktige, overføringen av samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum ikke har vært mulig å gjennomføre, fordi klimaet og plassforholdene i dagens bygg er for dårlig.
De som ønsker rivning/nybygg, ønsker å ta ut kunstelementer av Iver Jåks og innlemme dem i nybygget. Denne problemstillingen kan sammenlignes med Y-blokka. Den integrerte kunsten er skapt for bygget og kan ikke fjernes fra sin opprinnelige kontekst uten at vesentlige kulturminneverdier går tapt. Erfaringene fra Y-blokka, og den nasjonale og internasjonale motstanden planene skapte, bør danne et bakteppe for vurderingene i denne saken. Det foreligger ingen kostnadsanalyser, så vidt vi kan se, verken for nybygg eller for noen av tilbyggsalternativene. Vi mener bygningens autentisitet og verdier videreføres best ved fortsatt bruk som Samisk museum og gjennom hensynsfull oppgradering. Arkitektene som tegnet bygget la til rette for planlagte utvidelser i to retninger, og dette er gode alternativer, om man tar hensyn til andre kulturminner på området.
Manglende vedlikehold av bygningen kan ses på som negativt med tanke på forfall, men positivt fordi museet har gjennomgått lite endringer siden oppføringen.

Les: 

Uttalelse fra Fortidsminneforeningen Finnmark avdeling 17.01.23

Innspill fra Fortidsminneforeningens Nasjonale Antikvariske Utvalg 19.04.24

Mulighetsstudie Statsbygg 2019

Leserinnlegg i Nordnorsk Debatt fra 9.6.22: «Sametinget – en kulturvandalist?»