Årsmøte i Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling

Publisert 04.03.2022

Vestfold avdeling innkaller til
ÅRSMØTE 2022


MANDAG 28. MARS KL 19.00
Sted: Slottsfjellmuseet Tønsberg, Per Thoresen-salen

PROGRAM
Kl 19.00 ÅRSMØTESAKER:
Innkallingen godkjennes. Medlemsbekreftelse, fullmakter registreres
1.Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Orientering, drøfting angående budsjett og arbeidsplan
6. Valg
7. Kontingent
8. Årets representantskapsmøte
9. Innkomne saker
Forslag til vedtektsendring: «Styret i Vestfold avdeling skal ha minst en representant med vara i driftsstyret
for Garnisonsykehuset i Stavern. Representanten og varaen oppnevnes av avdelingsstyret blant styre- eller
varamedlemmene»
Andre saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 21. mars, sms 91376292
Årsmøtepapirene legges i ut på Vestfoldavdelingens Facebook-side

Årsmelding Vestfold