FORTIDSMINNEFORENINGENS NASJONALE VERNEPRIS

Med en nasjonal vernepris ønsker Fortidsminneforeningen og Stiftelsen UNI å løfte frem verdien av godt vern. Totalt 150 000 kroner i prispenger deles ut årlig til tre mottakere.  

Prisen skal gå til en eller flere personer eller en virksomhet som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor bygningsvern og vernearbeid, enten gjennom godt vedlikehold over tid, gjennom istandsetting eller restaurering. Istandsettings- eller restaureringsprosjekter som nomineres bør i all hovedsak være ferdigstilt i utlysningsåret eller foregående år, men eldre eller pågående prosjekter kan nomineres.

Prisen består av plakett, diplom og en premiesum. Det vil deles ut en førstepremiepris på 100 000 kroner og to hederlige omtaler på 25 000 kroner hver.

Last ned nominasjonsskjema

Nominasjon sendes til post@fortidsminneforeningen.no. Beskrivelsen av prosjektet og personen eller virksomheten bør ikke overstige en A4-side med tekst. Det må legges ved minimum 5 og maksimum 15 bilder av prosjektet. Bildene leveres som filer i jpeg eller png. Det er ønskelig med før- og etterbilder av prosjektet. Man kan ikke nominere seg selv eller noen i nærstående familie.

Vinneren og de hederlige omtalene vil bli offentliggjort på Fortidsminneforeningens årlige representantskapsmøte, normalt avviklet i slutten av mai eller tidlig i juni. Vinneren blir invitert særskilt til møtet og festmiddagen.

Diplom og plakett blir delt ut av en representant for Fortidsminneforeningen eller Stiftelsen UNI. 

Fortidsminneforeningens jury består i 2022 og 2023 av:

Grethe Holmboe, Ryfylke lokallag, Rogaland avdeling

Ole Jakob Holt, Romerike lokallag, Oslo og Akershus avdeling

Samuel Billaud Feragen, Trondheim lokallag, Den trønderske avdeling

Jurysekretær: Ingunn Emdal, Hovedadministrasjonen

VERNEPRISENS STATUTTER

1. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, selskaper eller andre sammenslutninger som har reddet et kulturminne.

2. Prisen kan gjelde bevaring av bygning, bygningsmiljø eller landskap.

3. I vurderingen inngår om restaureringen har vært samfunnspolitisk omstridt og slik sett forhindret rivning, om den har bidratt til å ny eller øket bruk av bygget eller om den er foretatt for å bevare autentisiteten og ved bruk av tradisjonshåndverk(ere).

4. Prisen er på kr. 100.000,- for førstepris og 25000,- for to hederlige omtaler. Prisen deles ut en gang årlig, men det kan også besluttes at det aktuelle år ikke skal utdeles noen pris.

5. Som del av prisen mottas diplom og plakett i nærmere angitt format for montering på bygningen i forståelse med giver.

6. Nominasjon skjer før 15. desember. Prisen offentliggjøres i mai/juni året etter. 

7. Aktuelle bevaringsprosjekter må i all hovedsak være ferdigstilt i løpet av foregående kalenderår.

8. Juryen består av tre medlemmer oppnevnt av Fortidsminneforeningens hovedstyre. Jurymedlemmene sitter for to år av gangen. Medlemmer av juryen kan gjenoppnevnes.

9: Det foretas en gjennomgang av statuttene, herunder prisens størrelse, hvert femte år.

AKTUELT