KULTURARV HEDMARK

Kulturarv Hedmark - en satsing på hus og håndverk i Hedmark

Kulturarv Hedmark er Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen Hedmarks tilskuddsordning for kulturarv i tidligere Hedmark fylke. Satsingen ble lansert 1. september 2023 og skal gå over tre år. Søknadsutlysningen for 2024 åpner 1. august med frist 1. oktober.

Sparebankstiftelsen Hedmark og Fortidsminneforeningen går sammen om et prosjekt som skal gi kulturminnevernet i det tidligere fylket Hedmark er stort løft. Sparebankstiftelsen bidrar med 13 millioner kroner, mens Fortidsminneforeningen skal sørge for gjennomføringen av prosjektet.

Målet med de treårige prosjektet er todelt: å sørge for at flere verneverdige bygninger i Hedmark blir tatt vare på og å øke både kunnskapen om tradisjonelt bygningsvern og antallet tradisjonshåndverkere i området.

Satsingen består av en søkbar tilskuddsordning for eiere av verneverdige bygninger i området og kurs for etablerte håndverkere, lærlinger og skoleelever.

TILSKUDDSORDNINGEN

11,5 millioner kroner skal deles ut til private og offentlige istandsettingsprosjekter i Hedmark i årene 2023-25.

Hva slags prosjekter kan få støtte gjennom ordningen?

  • Eiere av verneverdige bygg og kulturminner i Hedmark kan søke om tilskudd til istandsetting.
  • Dersom det søkes midler til et bygg som eies av det offentlige, vil det stilles krav om formidling og kurs som del av istandsettingsarbeidene, og at dette retter seg mot håndverkere og eiere utenfor organisasjonen.
  • Kulturhistoriske bygninger og kulturminner som er synlige og/eller tilgjengelige for allmennheten vil prioriteres i tilskuddsbehandlingen.

Hvor mye kan man søke om?

Det er ikke satt en øvre grense for hvor mye hver huseier kan få, men erfaringer fra Fortidsminneforeningens nasjonale satsing «Kulturminner for alle» (finansiert av Sparebankstiftelsen DNB i årene 2016 til 2021) viser at de fleste tilskuddsbeløpene lå på 50 000 til 250 000 kroner.

I 2023 skal det deles ut 2,5 millioner kroner i tilskudd. Beløpet økes til 4 millioner kroner i 2024 og til 5 millioner kroner i 2025.

Hvordan søker man?

Søknadsportalen for 2024 åpner 1. august med søknadsfrist 1. oktober kl 15. Ytterlig info kan sendes innen to uker etter frist. Søknadsskjema er nå tilgjengelig. Dersom du har spørsmål eller henvendelser kan du ta kontakt med oss via e-post: kulturarvhedmark@fortidsminneforeningen.no.

Søknadene vil bli behandlet av en styringsgruppe bestående av representanter fra Sparebankstiftelsen Hedmark, Fortidsminneforeningen, Lillehammer Museum og kommunal forvaltning.

Man kan forvente svar før jul. Avslag begrunnes ikke. 

KURS I TRADISJONSHÅNDVERK 

Fortidsminneforeningen erfarer at antallet håndverkere i Hedmark med kompetanse innen tradisjonelle teknikker bør økes. Satsingen skal bidra til at flere håndverkere allerede virksomme i regionen får kunnskap om restaurering og tradisjonshåndverk, men også stimulere til rekruttering av unge på vei inn i håndverksfagene.

Av midlene fra Sparebankstiftelsen Hedmark er det derfor satt av 1,5 millioner kroner over tre år til kurs i tradisjonshåndverk.

Fortidsminneforeningen, sentralt og i samarbeid med avdeling og lokallag, vil arrangere fire kurs årlig. Disse vil rette seg mot allerede etablerte håndverkere, lærlinger og skoleelever.

Kursenes innhold, datoer og hvordan man søker til det enkelte kurset vil bli annonsert løpende på denne siden og i foreningens øvrige kanaler.

Kontakt prosjektets sekretær

Kontakt prosjektansvarlig

Christine Sundbø

Avdeling bygningsvern


christine@fortidsminneforeningen.no
922 53 647

Cathrine Lillo-Stenberg

Rådgiver eiendomsutvikling, Avdeling bygningsvern


cathrine@fortidsminneforeningen.no
993 09 260

AKTUELT