REDDET

DAMPSAGA, JESSHEIM

Eiers forfallspekulasjon til tross: Kommunen krevde antikvarisk istandsetting.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2016: Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Nå er sagbruket for lengst historie, men da industritomten ble bestemt utviklet til boligområde og næringsvirksomhet, ble det satt som en betingelse at noe av denne historien skulle leve videre. Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS (eid av Rom Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling) inngikk en avtale om at den gamle administrasjonsbygningen skulle bevares som en historisk markør midt i den nye «Sagabyen». Kostnader til restaurering, vedlikehold og drift skulle dekkes av utbygger.

Slik har det ikke gått. Da det verneverdige bygget var vanskelig å innpasse i planlagte nybygg, søkte utbygger i 2010 om å få flytte administrasjonsbygningen til et nytt fundament på en annen del av tomten. Dette gikk kommunen med på, men avtalen om istandsetting sto ved lag.

Kalkulert forfall?

Etter flyttingen har huset forfalt betydelig. Så betydelig at utbygger nå har søkt om å få rive bygget og erstatte det med en kopi. «Er dette ansvarsfraskrivelsens ansikt?» spurte Romerikes Blad i sin omtale av administrasjonsbygningens til nå triste skjebne 28. november 2015. Fortidsminneforeningen går lengre og vil kalle dette forfallsspekulasjon.

Bildene taler for seg. Øverst på siden vises bygningen i 2016, fire år etter flytting til nytt fundament. Nederst vises bygget kort tid før flytting i 2012, da tilstanden var markant bedre. Huset har siden da ikke blitt beskyttet mot vær og vind og hærverk. Utbygger har bestilt en ny tilstandsrapport som slår fast at «For å sette bygget i stand vil det kreve betydelige ressurser, både fagmessig og økonomisk». Basert på denne konklusjonen skriver utbygger i rivesøknaden at restaurering av huset er «nærmest nytteløst».

Sirkelargumentasjon

Men krevende og dyrt er ikke det samme som nytteløst. Nytteløst er det derimot når kommuner gir seg når bare forfallet har fått pågå lenge nok. At utbyggers manglende vedlikehold nå brukes av samme utbygger som argument for riving, underbygger bare Fortidsminneforeningens påstand om at forfallet er kalkulert.

Fortsatt kan Dampsagas gamle administrasjonsbygning reddes, så sant Ullensaker kommune holder fast ved sin kulturminneplan og tidligere inngåtte avtaler som forplikter Jessheim Byutvikling AS til å sette bygget i stand. Fortidsminneforeningen fører derfor bygget inn på Rødlista – i ellevte time: Rivesøknaden behandles i hovedutvalget tirsdag 26. april 2016.

 

Utvikling i 2016: Viktig delseier for "Skammens hus"

Industrihistorie, forfallsspekulasjon og avtalebrudd. Det er blant ingrediensene i kampen for og imot bevaring av Dampsagas administrasjonsbygning på Jessheim i Akershus. Tirsdag vant det verneverdige huset en viktig seier.


Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Da «dampsagtomta» ble bestemt utviklet til boligområde og næringsvirksomhet, inngikk Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS en avtale om at den gamle administrasjonsbygningen skulle bevares som en historisk markør midt i den nye «Sagabyen». Kostnader til restaurering, vedlikehold og drift av bygget skulle dekkes av utbygger.

Siden gikk det meste galt: Da det verneverdige bygget var vanskelig å innpasse i planlagte nybygg, fikk utbygger tillatelse til å flytte det til en annen del av tomten. Fire år med forfall senere søkte så utbygger om å få rive og bygge en kopi.

Svar på rivesøknaden fikk utbygger tirsdag 26. april: Ullensaker kommune sier nei. «Kanskje som en påminnelse om avtalen som ble inngått mellom kommunen og Jessheim Byutvikling AS i 2010: en bydel til dere mot bevaring av ett eneste hus for Jessheims historie», som journalist Øyvind Mo Larsen formulerer det i en kommentar i Romerikes Blad 27. april.

En «ganske saklig» debatt

Fortidsminneforeningen la administrasjonsbygningen inn på Rødlista så sent som mandag denne uken. Vi nøler ikke med å kalle husets triste skjebne for et eksempel på forfallsspekulasjon og berømmer Ullensaker kommune får ikke å gi etter for denne type taktikk fra en utbyggers side.

Mo Larsen, som tidligere har døpt administrasjonsbygningen for «Skammens hus», omtaler tirsdagens politiske debatt som «frisk og ganske saklig»: «Argumentasjon om prinsipprytteri og spørsmål om det er onde ånder som skal bevares i et bygg som ikke kommer til å bli brukbart til noe som helst med den rominndelingen som er i dag, møtte motargumenter som tok opp i seg bevaring av byhistorie, at oldemors bunad har helt annen verdi enn en kopi av oldemors bunad (...). Men i bunn og grunn dreier jo dette seg om at en kontrakt der utbygger forpliktet seg til å bevare huset ble underskrevet.»

Vernesaken på Jessheim er neppe avsluttet med dette og bygget blir værende på Rødlista, men avgjørelsen denne uken var en viktig delseier som gir grunn til optimisme. Som det heter i Romerikes Blad: «Nå skal altså såret på dampsagtomta få lov til å gro skorpe.»

 

Utvikling 2017: Fra "Skammens hus" til smykke

Skjebnen til administrasjonsbygningen på Dampsaga i Jessheim er et godt eksempel på hvor viktig det er at politikere holder fast ved tidligere inngåtte avtaler og ikke lar seg snakke rundt av utbyggere. Da utbyggeren av leiligheter på den lukrative Dampsagtomta midt i Jessheim sentrum hadde latt administrasjonsbygningen forfalle i årevis og så ønsket å rive for å bygge en kopi, sa kommunestyreflertallet i 2016 nei: Allerede inngåtte avtaler må stå ved lag, og manglende vedlikehold av eier er ikke argument for riving.

I dag, halvannet år etter, er arbeidet med restaureringen av administrasjonsbygningen (og etter hvert pakkhuset ved siden av) godt i gang, og skal etter planen være fullført 1. mars 2018, til glede for kommunens innbyggere. Gleden er ikke mindre etter at kommunen nå har kjøpt bygningen fra utbygger slik at ulike organisasjoner får tilhold i nye, historiske lokaler.

Gledelig er det også å se at utbyggers holding har endret seg underveis.

– Da vi ikke fikk dispensasjon til å rive for så å bygge opp igjen, så bestemte vi oss for at dette skulle bli to smykker av et hus, og vi var opptatt av innholdet i byggene skal bidra til liv og aktivitet i denne bydelen. Derfor er vi glade for at det er frivilligheten med lag og foreninger som nå flytter inn, sier Eriksen i Romerikes Blad.

Rødliste-status er herved endret fra «truet» til «reddet»!