TRUET

GAMLE HØLEN SKOLE

Gamle Hølen skole fra 1935 har stått uten nødvendig vedlikehold i flere år og kan bli truet av riving. Skolebygget er en viktig representant for norsk funksjonalisme på 30-tallet, og har stor historisk betydning som samlingspunkt og identitetsmarkør. Bygningens intakte materialer vitner om høy kvalitet og er en viktig historieformidler, men uten vedlikehold er Fortidsminneforeningen bekymret for bygningens fremtid.

3D-modell og bygningskort for Gamle Hølen skole

Gamle Hølen skole ble tegnet av arkitekt Erling Bjerknæs, som i årene før hadde vært assistenten til Alvar Aalto ved byggingen av sanatoriet i Pemar. Den er en interessant representant for folkelig og enkel funksjonalisme på 1930-tallet, med treverk av høy kvalitet og grunnmur i naturstein. Bygningen var i starten både rådhus og skole. Kommunen hadde lokaler her fram til Hølen ble innlemmet i Vestby kommune i 1943, med bystyresal i første etasje og formannskapssal, ordførerkontor og bibliotek i andre etasje. Skolen er en integrert del av kulturmiljøet i Hølen som bør bevares og gis ny bruk.

Hølen skole har en rekke viktige kulturmiljøverdier:

  • Arkitektonisk verdi: Skolen er oppført i en enkel, men svært sjarmerende folkefunkis med flere interessante, arkitektoniske detaljer. Blant annet kan vi nevne at skolen er et tidstypisk skjørt-og-bluse-hus, med stående panel i den nedre etasjen og liggende panel i den øvre. Ikke minst er skolen bygget i solide materialer med høy kvalitet. Det er, for eksempel, ikke nevneverdig antydning til råte i det utvendige panelet, selv etter mer enn 80 år.
  • Historisk verdi og symbolverdi: Bygningen er et viktig historiebærende element og vitner om en tid da Hølen var en egen kommune. I tillegg har flere av Hølens innbyggere gått på skole her, og bygningen er dermed en identitetsmarkør med høy symbolverdi.
  • Opplevelsesverdi: Bygningen ligger fint til og er godt synlig fra veien, omgitt av en vakker hage.
  • Kulturmiljøverdi: Skolen er tett sammenknyttet med det øvrige kulturmiljøet i Hølen. Hvis skolen forsvinner, mister vi en viktig del av dette kulturmiljøet.

Dette er verneverdier som kommunen selv har anerkjent. I Kommunedelplan for kulturminner (2017 – 2021) er skolen markert som en verneverdig bygning av kategori 3 (bygninger som er bevaringsverdige og som bør sikres vern gjennom regulering). Selv om skolen ikke er markert som regulert til bevaring på plankartet til reguleringsplanen for Hølen, ligger den innenfor hensynssonen. I reguleringsbestemmelsenes § 9 står følgende om hensynssonen:

Bevaringsverdige bygninger er alle merkede bygninger på plankartet samt andre bygninger innenfor bevarings-området som etter en konkret vurdering framstår som bevaringsverdige.

Gitt verneverdiene, er det trist og svært beklagelig at kommunen har latt skolen stå uten nødvendig vedlikehold over mange år, og at kommunen nå antyder at skolen kanskje bør rives. Vi frykter at dette vil gi en farlig signaleffekt og skape en dårlig presedens for hvordan man behandler kulturminner.

Last ned: Uttalelse FMF Oslo og Akershus 22.10.2021

Les: Vestby avis 29.10.2021 

Bygningskort og 3D-modell

All dokumentasjon, historikk og bilder av bygningen finner du på bygningskort for Gamle Hølen skole. Bilderettigheter: Fortidsminneforeningen, CC BY. 3D-modell: Laget av Thomas Kjær og Bo Alexander Granbo, Fortidsminneforeningen. Basert på fotografi fra drone 03.08.2023. Lisens: CC BY