REVET

GUDÅ STASJON, MERÅKERBANEN

Viktig lokalhistorisk markør som vitner om hvordan bygda ble til.

Status 2019: Vedtaket om riving ble opprettholdt og stasjonsbygningen ble revet.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Bane NOR Eiendom har søkt om rivingstillatelse for stasjonsbygningen på Gudå stasjon på Meråkerbanen, og Meråker kommune har gjort et vedtak om riving. Fortidsminneforeningen vurderer dette SEFRAK-registrerte anlegget fra 1881 som åpenbart verneverdig, som ett av fem gjenværende av opprinnelig ti stasjonsbygg langs Meråkerbanen (sammen med Ranheim, Hegra, Meråker og Teveldalen). Bygningen har også verneverdi som bygning i seg selv, som god arkitektur langt på vei bevart upåvirket og uten endringer.

Videre har bygningen verneverdi som lokalhistorisk identitetsmarkør og bidrar til å forklare lokalsamfunnet/tettstedet Gudå: Grenda fikk skole og eget posthus, og mange jernbanefolk bosatte seg her som følge av at stasjonen var knutepunkt på Meråkerbanen. I Årbok for Meråker historielag 2010 omtales stedet slik: «Gudå var litt av et sted før krigen. Til tross for de harde 30-årene, så blomstret denne lille stasjonsbyen - på linje med flere slike jernbanestasjoner. Her var det foreninger, lag og idrettskultur. Det var 10 minutters stopp og restaurant på jernbanestasjonen».

Ved å gi rivingstillatelse av stasjonsbygningen frarøver kommunen lokalsamfunnet en viktig brikke i forståelse og tilhørighet til bygda. Tvert imot bør kommunen gjøre en grundig analyse av hvordan bevaring kan gjennomføres og hvilke bruksmuligheter en istandsatt bygning kan ha. 

Trøndelag fylkeskommune har pekt på at Meråker kommune mangler en kulturminneplan eller annen oversikt over verneverdige bygninger, noe som gjør at vedtaket om rivetillatelse er gjort på et mangelfullt grunnlag:

- I saksfremlegget er det ikke redegjort for om stasjonsbygningen kan flyttes/overtas av en ny eier. 

- Det mangler en grundig begrunnelse for at stasjonsbygningen ikke har prioritert lokal kulturminneverdi

- Fylkeskommunen mener også at stasjonsbygningen som kulturminne pålegger Bane Nor et særskilt samfunnsansvar.  

Last ned: Kommunens vedtak om rivetillatelse

Last ned: Fortidsminneforeningens klage på vedtaket