TRUET

HASLEVEIEN 4, 6 OG 8, OSLO

Eiendomsutvikler har lenge villet rive trehusrekke fra 1800-tallet for å bygge næringslokaler og leiligheter. Det gule og røde er nå revet, kun det blå står igjen.

Status 2022: Det gule huset (nr. 4) ble revet i august 2021 etter å ha blitt totalskadd i brann i juni 2019. Eier har siden også revet det røde (nr. 8). I november 2022 er det kun det blå (nr. 6) som fortsatt står. Forfallet er kommet langt. 

Begrunnelse for innskriving i 2020: De tre verneverdige husene som ligger på rekke i Hasleveien like nord for Carl Berners plass i Oslo har forfalt i årevis. Samtidig ligger de på lukrative tomter i et område og knutepunkt med stor utvikling. Eier Pollux Eiendom har allerede fått tillatelse til å rive to av dem, og nå ligger det også inne en søknad om å få rive det tredje.

Husene har fått stå tomme og forfalle i mange år og har i perioder vært oppholdssted for bostedsløse. Den manglende sikringen av husene og nå ønsket om å få rive alle tre er til sammen en sterk indikasjon på forfallsspekulasjon: Å la noe forfalle i en så sterk grad at man til slutt får tillatelse til å rive og bygge nytt.

Status for de tre husene (2020):

Det gule huset (Hasleveien 4) ble totalskadd etter en brann i 2019. Oslo kommunen har gitt tillatelse til riving, under forutsetning av at ny bebyggelse på tomten følger reguleringsplanen fra 2015. Der heter det: «Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner, høyder og hovedform, og med materialbruk og fasadeutforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet.»

Det røde huset (Hasleveien 8) er gitt rivetillatelse, med begrunnelse i at frigjøring av tomten vil bidra til bedre adkomst i området.

Det blå huset (Hasleveien 6) er vernet. Dette har nå eier søkt om å få rive.

Det er ikke vanskelig å skjønne at utbygger ønsker en høy utnytting av disse tre små tomtene som ligger i forlengelse av en stor foreløpig ubebygd tomt/parkeringsplass (også eid av Pollux Eiendom). Ifølge tall gjengitt i Dagsavisen kjøpte Pollux Eiendom det blå og røde huset for henholdsvis 1,9 mill. og 2,85 mill. kroner i 2006, mens det gule totalskadde ble kjøpt i 2019 for drøyt 10 mill. kroner.

Gir historisk dybde

Området er under kraftig utvikling. Over gaten for de tre småhusene er det nå bygget boligblokk på åtte etasjer. Gledelig er det at det på begge sider av Hasleveien er det tatt vare på gamle industribygninger i tegl, som nå er gjort om til næringslokaler, barnehage og leiligheter. Fortidsminneforeningen mener at disse bevarte industribyggene i kombinasjon med et lite, men godt bevart trehusmiljø gir kvaliteter og historisk dybde til et område som nå gjennomgår store endringer.

Fortidsminneforeningen ber kommunen si nei til rivesøknaden for det blå huset og i tillegg følge reguleringsplanens føringer for det som skal erstatte det gule. Kanskje vil dette bidra til at også det røde huset blir tatt vare på.