TRUET

HELLERISTNINGSFELTET VINGEN

Helleristningsfeltet Vingen er et unikt kulturmiljø med 2200 figurer, i et landskap som er nærmest uendret over de 6000 årene som har gått siden figurene ble risset inn i berget. Nå er kulturmiljøet truet av et planlagt steinbrudd, i strid med Riksantikvarens, Statsforvalterens og Klima- og miljødepartementets syn.

Reguleringsplan for Aksla i Bremanger kommune ble godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet etter innsigelser fra Riksantikvaren og Statsforvalteren i Vestland. Uttaksområdet på 850 000 kvadratmeter, og tillatelsen til å utvinne 360 tonn mineraler nær Vingenfeltet, er et uakseptabelt inngrep som vil svekke opplevelsen av det helhetlige kulturmiljøet.

Fortidsminneforeningen og Norsk Arkeologisk Selskap advarer i en felles uttalelse på det sterkeste mot å gjøre uopprettelig skade på kulturmiljøet omkring helleristningsfeltet i Vingen. Vi er svært bekymret for signalene regjeringen sender. Hvilke tiltak skal vi tillate i områder av nasjonal og internasjonal verdi, i strid med alle faginstansers innspill? 15.02.2024 har en underskriftskampanje mot steinbruddet fått over 3000 underskrifter (signer her).

«et helt museum, et naturens kolossalmuseum for helleristninger» (Klugseth Lødøen og Mandt 2012:14, Bing 1912)

Slik ble det unike helleristningsfeltet beskrevet av Kristian Bing da det ble introdusert for offentligheten i 1912 (Klugseth Lødøen og Mandt 2012:14). 90 år senere er dette kolossalmuseet utvidet fra 100 kjente ristninger til rundt 2200. De 6000 år gamle ristningene finnes:

«overalt der berg stikker opp i dagen: i vide bergflater, på lange rygger, på mindre knauser og bergsva, på jordfaste blokker og mindre steiner som ikke er større enn et mannsløft. Det er veidekunstens flere hundre år gamle motivtilfang som utspiller seg på bergflatene. Hundretalls hjortedyr – enkeltvis eller i grupper – er skjematisk fremstilt, i flere tilfeller med kroppen fylt av linjer» (Klugseth Lødøen og Mandt 2012:18)

Helleristningsfeltet har klare nasjonale og internasjonale verdier. Det store antallet og mangfoldet av ristninger, samt natur- og kulturlandskapet gjør området unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng. Bremanger kommune har fattet vedtak om å nominere området til UNESCOs verdensarvliste. Den internasjonale verdien er uomtvistelig, som Riksantikvaren bekrefter i sin uttalelse:

«Det viktige i denne saken er å bevare helheten i et landskap som er veifritt fra fjord til fjell og som har helt unike landskapskvaliteter og kulturmiljø av nasjonal og internasjonal verdi. […] Dramatikken og sammenhengen i landskapselementene er svært godt lesbare, og det er helheten i dette landskapet med de unike kvalitetene som må ivaretas.» Riksantikvaren 24.10.2022

Norge har klare internasjonale forpliktelser til å ivareta kulturmiljøer av internasjonal verdi, forpliktelser denne tillatelsen bryter med. Vi viser til verdensarvkonvensjonen 12: «Det faktum at et kultur- eller naturgode ikke er medtatt i noen av listene som nevnt i artikkel 11 nr. 2 og 4, skal ikke på noen måte oppfattes slik at det ikke har framstående universell verdi for andre formål enn dem som fremgår av å være oppført på listen.» I tråd med verdensarvkonvensjonen art. 5 d), ØSK art. 15 og Faro-konvensjonen plikter Norge å ta vare på våre felles bidrag til verdens kulturarv.

Les: Uttalelse fra Fortidsminneforeningen og Norsk Arkeologisk Selskap 15.02.2024

Les: Uttalelse fra ICOMOS 08.02.2024

Les: Utlandet reagerer på norske naturvedtak - NRK 13.02.2023

Les: Hva blir fremtiden for den 6000 år gamle bergkunsten i Bremanger? Aftenposten 14.02.2024

Les: Staten vil bevare verdsarv i utlandet, men ikkje i Noreg - NRK 19.02.2023

Les: Frykter kulturhistorisk tap ved Vingen - Universitetsmuseet i Bergen

Les: Bremanger kommune - motsegn til detaljregulering for Aksla (steinbrot og utskipingshamn) KMD 05.02.2024

Kjøp: Vingen: Et naturens kolossalmuseum for helleristninger (Klugseth Lødøen og Mandt 2012)

Skriv under: Stopp steinbruddet i Bremanger!