REDDET

HERREDSHUSET, SALANGEN

Salangen Herredshus har klare og etablerte regionale kulturminneverdier, og er blant de viktige kulturminnene fra etterkrigstiden i Troms. Når bygget likevel ble foreslått revet var det en umiddelbar trussel som begrunner innskriving på Rødlista. Kommunen lyttet til Fortidsminneforeningens innspill i høringen og gikk vekk fra riveforslaget.

I Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014 ble Herredshuset trukket frem som en aktuell fremtidig fredning, som ett av seks eksempler fra funksjonalismen og modernismen i det tidligere fylket. Fylkeskommunen henvendte seg i 2016 seg til Riksantikvaren om en mulig fredning, Riksantikvaren gikk ikke inn for dette og fylket anbefalte da vern etter plan- og bygningsloven. Når Forslag til detaljregulering Sjøvegan sentrum  i 2022 går motsatt vei og foreslår riving, er dette et steg i feil retning for kulturminnevernet i regionen.

Verneverdier

Herredshuset har klare kulturminneverdier som taler for vern og ny bruk. Nasjonalt og regionalt er etterkrigstidens offentlige bygg under sterkt press og har gjennomgående et svakt vern. Det blir tydelig når to av seks foreslåtte fredninger i Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014 nå er på Rødlista, Alfheim Svømmehall og Herredshuset. Mens svømmehallen ble reddet er Herredshuset nå truet av rivning.

Herredshuset har samfunnshistorisk verdi som et tidstypisk eksempel på fellesskapets kulturminner fra 50-tallet, høy grad av autentisitet og bevarte materialer forsterker dette inntrykket. Materialbruk og håndverk av høy kvalitet er bevart i fasaden med mineralittpuss, dørfelt i teak og marmorfliser i inngangspartiet. Fortidsminneforeningen støtter opp under fylkeskommunens vurderinger av regional verdi og verneverdi: 

«Vi vurderer imidlertid bygningen til å ha regional interesse, som et godt eksempel på en offentlig bygning fra tidlig etterkrigstid. Bygningen har mange av de tidstypiske arkitektoniske uttrykkene fra denne perioden og den er forholdsvis autentisk m.h.t. fasade, inngangsparti/trapperom og planløsning. Vi anbefaler at bygningen gis et vern gjennom plan og bygningsloven.» 2017 (ref. 16/6372-3) 

Reddet fra akutt rivetrussel

Herredshuset ble tatt ut av planen i kommunestyrets vedtak 19.09.22, og er dermed reddet fra den akutte rivetrusselen som lå i forslaget. Kommunen tok hensyn til det store engasjementet for bevaring av Herredshuset, blant annet Fortidsminneforeningens høringsinnspill. Det er fremdeles uavklart hva som vil skje med Herredshuset, og det kan igjen bli truet når spørsmålet kommer opp på nytt. Fortidsminneforeningen anser likevel bygningen som reddet fra den umiddelbare rivetrusselen som begrunnet oppføring på Rødlista.

Les: Fortidsminneforeningens høringsinnspill

Les: Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014

Les: Troms fylkeskommune brev 26.04.2017

Les: Reguleringsplan Sjøvegan sentrum sjøfront planid 54172102 - vedtak av plan