TRUET

MALENES HOTEL, TVEITSUND

Jugenstilbygningen Malenes Hotel, som ble bygget etter storbrannen i Tveitsund 6, mars 1922, har over lang tid blitt truet av forfall. Fortidsminneforeningen Telemark avdeling har i lang tid engasjert seg for det historiske hotellet, som utgjør en vesentlig del av byens historiske bygningsmiljø.

Denne bygningen, sammen med andre jugendhus i området, markerer en viktig epoke i etableringen av stasjonsbyen, spesielt understreket ved foreningens innsats for å dokumentere deres historie i Telemark Historielags Årsskrift nr 15 (1994), takket være bidrag fra Kjell Aasen.

Avdelingen er sterkt engasjert i å redde slike bygninger fra forfall, som over tid kan skade bygningskontruksjonen. Gjennom tiden har Fortidsminneforeningen ikke bare vektlagt viktigheten av å bevare slike bygninger men også aktivt bidratt til restaureringen av flere bygninger i Telemark, eksempelvis Botn skysstasjon og Borgengården i Skien. Disse prosjektene, realisert med støtte fra Kulturminnefondet og etter antikvariske prinsipper, illustrerer mulighetene for bevaring av bygget.

Foreningens nylige bekymringsmelding til Nissedal kommune om Malenes Hotel understreker alvoret i situasjonen. Foreningen skriver "Bekymringen for bygget er at det ikke har skjedd noe der på snart 1 år, og at bygget står tomt er vi redd for at skader kan oppstå uten at det oppdages. Sentrale bygninger, som dette praktbygget i Tveitsund, er svært viktig både for kommunen, beboere og besøkende å bevare. Det bør ikke stå tomt og ute av bruk, da er det fare for at forfall kan få tak."

Kommunen uttrykker sin uro over at bygningen gjennom lengre tid har stått tom og forfalt: "forventingane er høge til at noverande og eventuelle komande eigarar forvaltar
bygningen i tråd med gjeldande reguleringsføresegner knytte til reguleringsplan for Treungen
sentrum nord. Eigedomen 3822-33/59 (merka i vedlagde kart S5) er ein del av Spesialområder for bygningsbevaring S1 – S10" 29.06.2023

Kommunens svar og anerkjennelsen av eiendommens nye eierskap gir et visst håp, men det haster med å iverksette tiltak for å forhindre videre forfall. Vi er klar over de strenge reguleringsmessige forholdene som gjelder for bygget og områdets spesielle status for bevaring av jugendbebyggelsen. Vårt mål er å arbeide sammen med Telemark Eiendom AS og lokalsamfunnet for å sikre at Malenes Hotel ikke bare bevares men også får nytt liv, i tråd med områdets historiske og kulturelle verdier.

Fortidsminneforeningen er beredt til å tilby vår ekspertise og støtte i prosessen med å revitalisere Malenes Hotel. Vi oppfordrer eieren til å engasjere seg i dialog med oss for å utforske mulighetene for økonomisk støtte og faglig rådgivning, slik at vi sammen kan sikre at dette viktige kulturminnet ikke bare overlever men trives – til glede for både lokalbefolkningen og besøkende.