TRUET

SIGHOLTS MINDE, ARENDAL

Huset der Arbeiderpartiet ble stiftet 21. august 1887 står i fare for å bli revet.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2019: Losjehuset "Sigholts Minde" er fra 1886 og eies i dag av Kiwanis Club. Klubbens medlemmer har ikke lenger kapasitet til å ta ansvar for det ytre vedlikeholdet av bygningen. En utbygger skal være interessert i å kjøpe for å rive huset og bygge blokkleiligheter. Fortidsminneforeningen Aust-Agder avdeling engasjerte seg høsten 2019 i saken. Huset, med sin helt spesielle historie knyttet til arbeiderbevegelsen, er slik foreningen ser det av nasjonal interesse og bør tas vare på.

- Om ikke noen vil overta bygningen som et kulturminne står bygningen i fare for å bli revet, sier Karl Ragnar Gjertsen i Agder avdeling. - Arendal historielag har gjentatte ganger informert Arbeiderpartiet, lokalt og sentralt, om bygningen og dens historie. Fortidsminneforeningen har derfor nå informert Riksantikvaren og fylkeskommunen. 

Arendal "på revolusjonens rand"

Når Arendals historie skal fortelles er det byborgernes by innenfor kjøpstadens grenser som trekkes fram. Men Arendal var også en by med mange arbeidere. De bodde utenfor kjøpstadens grenser, i omegnskommunen Barbu og i nabokommunene Øyestad og Hisøy. Sagbrukene og hoggeplassene rundt Nidelvas utløp skapte mange arbeidsplasser, og selv om arendalsborgerne styrte det hele, lå arbeidsplasser og arbeidernes boliger utenfor bygrensene.

Hendelsene etter Arendalskrakket i 1886 førte til at Arbeiderpartiet ble stiftet ved Ormetjern, rett utenfor bygrensa, i august 1887. Det var arbeidsledighet og nød, og arbeiderne marsjerte gjennom byen. Arendal var på revolusjonens rand, skrev Arbeiderbladet 40 år etter, da partiets veteraner ble intervjuet. Byborgerne satt skremte bak gardinene med låste dører, fortalte en som deltok. Året 1886 var kort tid etter at parlamentarismen var etablert i Norge, og de politiske partiene Venstre og Høyre var stiftet. Skulle også arbeiderne få sitt eget parti?

Dette var ett av de mange spørsmål som ble debattert i et nybygd møtelokale på Strømsbu. De kalte seg «diskusjonsforening» fra starten av; etter kort tid ble Arbeiderforeningen Samhold stiftet, og de drivende krefter i denne bevegelsen hadde kjennskap til sosialdemokrati, en bevegelse som hadde oppstått i det industrialiserte Tyskland. Stemmerett for alle, en grunnleggende politisk rettighet, var det første man måtte kjempe for.

Opprinnelig et avholdslokale

Sentrum for disse spennende hendelsene var et avholdslokale med navnet «Sigholts Minde». Mange arbeidere var medlemmer av denne avholdsforeningen. Huset ble bygd sommeren 1886, og var nettopp innviet noen uker før Arendalskrakket.  

Samholdbevegelsen hadde en rekke møter og fester i disse lokalene, og høydepunktet var stiftelsesmøtet 21. august 1887 for 132 år siden. Da møttes representanter for arbeiderforeninger fra hele Sør-Norge. Flere hundre mennesker var samlet i og omkring dette lokalet ved Ormetjern, som den gang lå i Barbu kommune.

Endret lite siden 1886

Lokalet ved Ormetjern står fremdeles, og huset har i hovedtrekkene beholdt sin form, slik det var i 1886. Det er i god stand, og brukes stadig som forsamlingslokale, men de nåværende eierne har planer om å selge huset. Faren for at det blir revet og erstattet av et bygg med leiligheter er stor.

- Kulturminner blir særlig interessante når de kan fortelle en gripende historie, og den egenskapen har «Sigholts Minde», mener Karl Rangar Gjertsen. - Men kulturminner trenger også noen som bryr seg om dem, og noen som kan ta ansvar, også økonomisk. Og hvem skulle stå nærmere til å ta seg av et slikt kulturminne enn arbeiderbevegelsen selv?