REVET

ST. OLAVS HOSPITAL. TRONDHEIM

Sentrale deler av det gamle asylet fra 1918 ble holdt utenfor fredningen av 2012 og kan bli revet.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: I 2012 trådte fredningen av det gamle «landbruksasylet i villastil» (1918) på Østmarka i kraft, i dag en avdeling av St.Olavs hospital i Trondheim, Divisjon psykiatrisk helsevern. Dessverre ble sentrale deler av det gamle asylet holdt utenfor fredningen i påvente av en flytting av sikringsavdelingen på Brøset til sykehusområdets østre deler. Etableringen av denne avdelingen (et anlegg for særlig farlige pasienter) ville bety riving av en de seks sentrale og opprinnelige pasientbygningene, Kvinnenes åpne avdeling, og dessuten rasering av et byens vakreste landskapsmotiver: Utsikten mot fjorden fra det fredete Ringve museum.

Som et resultat av arbeidet med "Landsverneplan for helsesektoren", iverksatt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005 ble en håndfull historiske psykiatrianlegg foreslått fredet. Her inngikk hele det opprinnelige asylet på Østmarka. Det saklig begrunnete i dette forslaget ble ytterligere understreket da Østmarka med omegn ble vurdert som ett av Trondheims Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer, under overskriften "herregårdslandskapet på Lade" – et prosjekt Riksantikvaren hadde tatt initiativet til. I dette perspektivet var det ekstra uheldig og uforståelig at Riksantikvaren – da fredningen trådte i kraft – hadde bøyd av vedrørende vern av sentrale deler av det gamle asylet, trolig etter politisk press fra krefter i Trondheim.

Fortidsminneforeningen i Trondheim har i en femårsperiode hatt det som en prioritert sak å få stoppet planene om flytting av sikringsavdelingen til Lade. Vi har skrevet kronikker og innlegg i avisene, deltatt i sendinger i lokalradioen om temaet, og arrangert debattmøter på Ringve museum. Vi har også bedt Riksantikvaren om å ta saken opp påny, men så langt uten resultat. Saken står for øyeblikket i bero i påvente av økonomiske midler, men kan i prinsippet når som helst settes i gang med katastrofale konsekvenser for et enestående kulturminne

Riving av den gamle kvinneavdelingen på Østmarka

Den gamle kvinneavdelingen på Østmarka ble revet etter at bygningsrådet sa ja til riving i 2019. Rivingen skjedde til tross for den høye antikvariske verdien (klasse B) og formannskapets uttalelse om at det var:

«…..uforståelig at staten ikke ønsker å ta vare på et bygg som er viktig også fra et sykehushistorisk perspektiv»

Saken ble omtalt i "Bydelsnytt" 28.06.2019: Sa ja til riving av bygg med høy antikvarisk verdi på Østmarka - Bydelsnytt.no

I 2021 var kvinneavdelingen revet og det nye bygget ferdigstilt: Tomta blir kalt indrefileten på Lade. Nå åpner bygget for de sykeste psykiatripasientene - adressa.no