TRUET

STORGATEN 19, FARSUND

Storgaten 19 ligger i kjernen av Farsunds historiske sveitserstilsbebyggelse, et karakteristisk og helhetlig kulturmiljø preget av brannen i 1901. Området har nasjonal interesse i tråd med Riksantikvarens NB!-register, og bygningen er gjentatte ganger trukket frem i den lokale byggeskikksveilederen som representant for den tidstypiske sveitserstilen. Til tross for dette er bygningen er umiddelbart truet av riving initiert av kommunen selv, og Fortidsminneforeningen har påklaget rivevedtaket og setter bygget på Rødlista.

Storgaten 19 ble bygget etter bybrannen i 1901, og ligger sentralt og iøynefallende plassert i Farsunds historiske bysentrum. Den praktfulle villaen er særlig rikt utskåret, og har en rekke karakteristiske detaljer. Eldre fotografier viser at den historiske sveitserstilbebyggelsen i Farsund hadde en mer variert og kontrasterende fargepalett enn i dag, dette gjelder også Storgaten 19 som i 1903 er avbildet med polykrom utvendig maling. Første etasje er oppført i mur, mens etasjen over er i tre. Dette er en typisk løsning i det skrånende terrenget i Farsund sentrum. 

Storgaten 19 inngår i et helhetlig kulturmiljø som er preget av brannen i 1901. Riksantikvaren viser til at trebyen i Farsund er av særlig nasjonal interesse fordi det helhetlige sveitserstiluttrykket skiller seg fra de andre sørlandsbyene i empirestil. Området har også nasjonal interesse som den siste trebyen som ble bygget opp igjen i Norge før Murtvangsloven kom i 1904. 

Kommunen vedtok riving 13.10.2022. Kommunen som også er eier av bygget setter med dette en uheldig presedens for forvaltningen av de historiske bygningene i Farsunds historiske bysentrum. Fortidsminneforeningen trekker i klagen frem at "I en sak hvor kommunen har alle roller, som eier av et objekt, tiltakshaver og vedtaksgivende myndighet bør det selvfølgelig utøves den aller største oppmerksomhet for at alt skal gå korrekt for seg." 

Fortidsminneforeningen påklaget vedtaket 16. november 2022. Foreningen trekker særlig frem at det i "Farsund kommunes nabovarsel med beskrivelse av tiltaket fremmes det en påstand om at bygningen er i dårlig stand og skal rives på grunn av sin tilstand og av hensyn til sikkerhet.  Dette stikk i strid med de realiteter enhver ærlig og erfaren bygningshåndverker ville kunne forsikre seg om ved å betrakte bygningen. Om påstandene om tilstand og sikkerhet var korrekt ville det være katastrofalt for alle byer med trebebyggelse! Konklusjonen er:  Søkers opplysninger om bygningen er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold og rivningstillatelse skulle derfor ikke vært gitt."  

Foreningen fremholder videre "At en utbygger og tiltakshaver beskriver gode, solide, tradisjonelle bygninger fra tidlig 1900-tall - med en smule behov for utvendig vedlikehold - som rivningsklare, og argumenterer med tilstand og sikkerhet, har vi i Fortidsminneforeningen sett altfor mange ganger; det er et gammelt og dårlig triks som vi tar sterkt avstand fra. Det blir da ekstra opprivende å lese i saksdokumentene at kommunens folk – før den opprinnelige klagefristen var utgått – gikk i gang med å rive bygningen innvendig! Takket være observante naboer ble arbeidet stoppet.  Dette vitner om manglende respekt for korrekt saksbehandling.."

Foreningen foreslår at "Farsund kommunens konklusjon bør være at Riksantikvarens NB!-register må tas på alvor. Kommunen må ta i bruk sin byggeskikkveileder for alt arbeid innenfor NB!-området.  En ny reguleringsplan for denne del av Storgata må lages, og i denne planen gis Storgaten 19 status som bevaringsobjekt. I saksdokumentene går det fram at da kommunen ervervet bygningen var det også private som ønsket å kjøpe bygningen og sette den i stand og bruke den til kombinasjon av næring og boligformål. Dette er fortsatt en bygning som kan vernes gjennom bruk."

Fortidsminneforeningen ba Riksantikvaren vurdere fredning 03.03.2023. Riksantikvaren uttalte at kulturmiljøet har "nasjonal verdi" i sin midlertidige klage. Riksantikvaren valgte likevel å ikke påklage vedtaket i merknad datert 20.02.2023. Fortidsminneforeningen mener det er utilstrekkelig å begrense seg til en vurdering av saksbehandlingsfeil når et kulturmiljø av nasjonal verdi og interesse er truet på denne måten. Uavhengig av vurderingen av klage og saksbehandlingsfeil har Riksantikvaren en klar oppfordring til å vurdere andre virkemidler på eget initiativ. 

Klage på rivingstillatelse for Storgaten 19 i Farsund - Fortidsminneforeningen avdeling Agder

Anmodning om midlertidig fredning - Fortidsminneforeningen

Lenke til sakens dokumenter 02.03.2023