REDDET

VIGRA KRINGKASTERSTASJON

En viktig bit av norsk kommunikasjonshistorie blir stående etter årelang kamp mot riving.

3D-modell av Vigra kringkasterstasjon

 

November 2021: Venneforeningen som har jobbet frivillig siden 2005 stenges ute fra Vigra kringkasterstasjon, Fortidsminneforeningen oppfordrer til videre samarbeid for å sikre kulturminnet for fremtiden. Når bygget skulle rives ble samarbeidet avsluttet, nå må det gjenopptas for å redde bygning og fjernet interiør.

Januar 2020: Kulturdepartementet avviser klage – Vigra kringkaster får stå. Denne saken har Fortidsminneforeningen jobbet med i flere år. Vi kan nå endre status fra Truet til Reddet. 

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Vigra kringkastingsstasjon på Giske utenfor Ålesund står i fare for å rives etter at Riksantikvaren våren 2015 har konkludert med at anlegget ikke blir fredet.

Fortidsminneforeningen ved Sunnmøre lokallag skrev desember 2014 en appell til Riksantikvaren, om at anlegget må midlertidig fredes i påvente av anlegget sikres ved vern på annen måte. Riksantikvaren påpeker at anlegget ikke lenger er komplett (ble bombet under siste krig og antennemast er demontert) og dermed ikke har nasjonal verdi. Riksantikvaren mener likevel at stasjonen representerer viktig regional historie og oppfordrer Giske kommune til å ta ansvar for anlegget. Riksantikvarens endelige vurdering kom etter at eier Telenor/Norkring AS høsten 2014 ba Riksantikvaren, Møre og Romsdal fylkeskommune og Giske kommune om nødvendige innspill og vedtak i saken som gjelder riving av kringkastingsstasjonen. Grunneier har primært ønsket at senderhuset bevares, men under forutsetning av at det oppnås realistiske planer for drift og vedlikehold som museum. Om dette ikke er mulig ønsker grunneier at anlegget rives og området tilbakeføres til jordbruksland.

Kringkastingsstasjonen som symbol og dokumentasjon på en viktig epoke i Norges kommunikasjonshistorie står nå i fare for å gå tapt.

Vigra kringkaster har hatt en enorm betydning for vanlige radiolyttere og ikke minst fiske- og handelsflåten. Sendingene kunne tas inn over store deler av den nordlige halvkule. Kringkasteren er den eneste av de fire gamle «storsenderene» som står igjen, og er den eldste og den eneste som har tatt aktivt del i hele den analoge kringkastingshistorien – AM, FM og TV –  en viktig teknisk epoke som bør dokumenteres for ettertiden.

Det gjenstående anlegget dokumenterer også viktig nasjonal krigshistorie, blant annet om betydningen radiokommunikasjon hadde under 2. verdenskrig. Vigra Kringkaster var det frie Norges viktigste informasjonskanal, før senderen ble bombet 15. april 1940 og okkupasjonsmakten tok kontroll over anlegget. Okkupasjonsmaktens sender ble under angrep fra engelske fly truffet av prosjektiler, men ble ikke ødelagt. Den er fremdeles utstilt på stasjonen i dagens senderbygg fra 1948, med prosjektilhullene i frontpanelet etter angrepet. Denne bygningen og en EB sender på 100kW, opprinnelig bestilt av tyskerne, sto ferdig og ble tatt i bruk 12. april 1948 som den første av de krigsskadde kringkasterne. Kong Haakon sto for den offisielle åpningen, noe som understreker viktigheten av kringkasteren på den tiden.

Mer om anlegget her.

Status 2017: 21.09.2017 gjorde Giske kommune vedtak om tillatelse til riving av anlegget, med følgende begrunnelse:

"Den kulturhistoriske verdien som Vigra Kringkastar utgjer, er ikkje åleine representert av sjølve bygningsmassen. Kulturminnet som det radiotekniske materielle og utstyret ved Vigra Kringkastar representerer, kan konserverast på museum framfor at sjølve bygningane skal bevarast som i dag. På denne måten vil kulturminnet, som er av nasjonal verdi, kunne bevarast for framtida og tilgjegeleggjerast for allmua på ein betre måte, utan behov for vedlikehald av den aldrande bygningsmassen. Det vert elles vist til saksutgreiinga for ytterlegare grunngjeving."

Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag har påklaget vedtaket. I klagen heter det blant annet:

«Vigra kringkastar har, som kommunen sjølv peikar på, vore viktig både i kommunikasjons-samanheng og i krigshistoria. Det ein skriv i vedtaket om å oppbevare installasjonane ein annan stad, er eit slag i lufta og vitnar om at ein ikkje tek saka seriøst. Det er eit ålment prinsipp blant fagfolk at kulturminna bør takast vare på der dei  ligg – flytjing vil alltid vere ei naudløysing og unnatak for å berge noko pga sterke offentlege behov for bruk av areala på annan måte – t.d. vegbygging.»

«I tillegg til å vere eit viktig krigsminne, er stasjonen nasjonal kulturhistorie i kringkasting. Telenor planla i si tid Vigra kringkastar som museum med nasjonal verdi i kringkastingshistoria. Dei andre 3 liknande anlegga er borte! «Vigra lokal» var eit omgrep i åra etter krigen, med Joachim Rønneberg som kjend og markant radiostemme.» 

«Giske kommune er rik på fortidsminne som blir tekne vare på – Vigra kringkastar blir også fortidsminne med tida! Vi oppmodar Giske kommune til å ombestemme seg og bevare eit viktig historisk monument i kommunen som er med og kompletterer lokalhistoria – og som også kan bli eit unikt museum på nasjonalt nivå.»

Status 2018: Vigra kringkaster klargjøres for riving: Vigra kringkaster er i ferd med å ryddes og klargjøres for riving. Telenor vil ikke ta ansvar for bygget, og er ikke villig til å bidra til at venneforeningen kan drifte anlegget som et museum. De har gitt beskjed om at anlegget rives i løpet av høsten.

Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag, Venneforeninga for Vigra kringkastar og Norsk radiohistorisk forening har skrevet brev til Riksantikvaren, hvor det stilles spørsmål ved Telenors sektoransvar for å ta vare på sine kulturminner. 

2. august 2018: Riksantikvaren sa nei til fredning i 2015 da Vigra kringkaster ikke ble ansett for å ha nasjonal verdi. Tidligere i sommer så det helsvart ut - Giske kommune hadde gitt eier Norkring rivetillatelse og arbeidet skulle etter planen ta til nå i august. Så, etter et brev fra ordfører Harry Valderhaug til Riksantikvaren, kom beskjeden i juli: Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt midlertidig fredning av radiosenderen!

"Nå må vi handle raskt", sier Valderhaug til Sunnmørsposten. Det trengs en realistisk plan for bevaring, og han etterlyser at private fiskeriinteresser og andre nå komme på banen: Vigra kringkaster er ikke bare radiohistorie, den er også fiskeri- og kysthistorie. 

Sunnmørsposten skriver at også Ålesund kommune har vist interesse for å hjelpe til for å få til varig vern: 

"Jeg og varaordføreren er positive til å bidra, og jeg kjenner meg sikker på at de fleste vil se at det er en viktig del av vår historise som det er viktig å ta vare på", sier ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal. Nå må det behandles politisk for å se hvor mye kommunen kan bidra med. 

Valderhaug uttaler at det er en ære for Giske, som fiskerikommune, å kunne ta vare på bygget. 

"Det er mye fiskerihistorie i Vigra kringkaster, ikke bare for kommunen, men for hele kysten. Derfor håper jeg at også aktører innefor fiskeri vil hjelpe oss med å ta vare på den" , sier han.

Last ned: Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallags klage på vedtaket 15.10.2017

Last ned: Fortidsminneforeningens spørsmål til Riksantikvaren

Sunnmørsposten 14. juli 2018

Last ned: Varsel om oppstart av fredning Vigra kringkaster

last ned: Svar fra Telenor Infra til venneforeningen 26.10.21

Last ned: Brev fra Fortidsminneforeningen 30.11.2021

Bilder: Alle bilder og 3D-modell kan brukes fritt under CC BY 4.0. Bildene er tatt 09 06 2023 av Thomas Kjær og Bo Alexander Granbo med drone og mobilkamera.