REDDET

MAURITZ HANSENS GATE 32 OG 34, KONGSBERG

Skoleutbygging truet disse to verneverdige husene, som nå er blitt flyttet.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: En bygning som har stått i mer enn to hundre år må vike for et vedtatt minstemål for uteareal i skolegården. Kortsiktig og historieløst, mener Kongsberg og Numedal lokallag og melder Mauritz Hansens gate 34 og naboen 32 inn på Rødlista.

Når nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg skal bygges, er det besluttet at to gamle hus må bort; Mauritz Hansens gate 32 og 34, henholdsvis fra 1911 og før 1793. Vedtak om riving er gjort med begrunnelse i behov for tilstrekkelig uteareal for elevene. 

Vedtaket fra desember 2017 ble straks påklaget av Kongsberg og Numedal lokallag til Fylkesmannen i Buskerud. I klagen heter det at «Temaplan for bevaring for Kongsberg byområde samt reguleringsplan 380, Sentrumsplanen, angir deler av planområdet som område/kulturmiljø med svært høy verneverdi og er regulert til hensynssone c) bevaring av kulturmiljø. Eiendommene ligger inn mot NB!-registrert område som er et kulturhistorisk miljø med nasjonal verdi. Kommunen har derfor ansvar for å sørge for at denne verdien ivaretas for kommende generasjoner. Riving av husene Mauritz Hansens gate 32 og 34 (gbnr.7516/1 og 7517/1) med uthus, innebærer fjerning av bygg i vernekategori B i bevaringsplanen – bygg som har høy verneverdi. Nr. 34 er etablert før 1793. Dette huset viser en hustype som er sentral i byens historie og identitet.»

Videre heter det at «Huset har autensitetsverdi og utgjør 'møtet' med det historiske Korpemoen når man kommer fra nord. Det er en sjelden hustype og i god stand. Byantikvaren i Kongsberg fraråder riving. Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren fraråder også dette.» 

Fylkesmannen avslo i februar 2018 klagen: «Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for 487R Vestsiden ungdomsskole er behandlet i samsvar med bestemmelsene i Plan - og bygningsloven, og har ikke merknader til kommunenes saksbehandling eller det utviste skjønn.» 

Fylksmannen vektlegger særlig kommunens rett og behov for å vurdere bevaring opp mot andre viktige samfunnsinteresser – i dette tilfellet «skolens og målrettet helseverns mål om tilfredsstillende uteoppholdsarealer.» 

Fortidsminneforeningen mener at det ekstra utearealet som oppnås ved riving er marginalt, og at elevene samtidig mister et historisk kulturmiljø som i seg selv kan gi utearealene en ekstra kvalitet: «Elevene fratas muligheten til å ha en del av byens historie som eget skoleområde og fratas videre en flott gammel frukthage. At eiendommene som de står ikke kan vurderes som et positivt uteareal for elevene, er uforståelig», heter det i den opprinnelige klagen. 

Innbyggerinitiativ

Fylkesmannens avslag kan ikke ankes, men Kongsberg og Numedal lokallag har likevel ikke gitt seg med dette. En underskriftskampanje har på få dager samlet de nødvendige 300 navnene som trengs for at saken tas opp til ny behandling.

I oppropet til innbyggerinitiativet heter det blant annet at «Nr. 34 er et 1700-tallshus og vi må ikke miste flere hus av denne typen i byen vår. Vedtaket om å tillate riving av de verneverdige bygningene på eiendommene MauritzHansens gate 32 og 34 i Kongsberg er besluttet av kommunestyret mot råd fra alle fagmiljøer. Dette må behandles på nytt og husene må vernes.»

– Initiativet handler om kommunelovens paragraf 39a, som sier at kommunestyret plikter å ta stilling til et såkalt innbyggerinitiativ dersom minst to prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget. Vi mener dette er en mulighet ettersom riving er en egen sak som bør vurderes for seg selv, og ikke kun som en del av reguleringsplanen for skolen, sier Helge Skinnes, lokallagets leder.

Til Laagendalsposten understreker Skinnes at Fylkesmannen kun har behandlet den kommunale prosessen. Når de nå bruker innbyggerinitiativet, er dette for å vise at det finnes sterke interesser for vern i befolkningen, og at disse ikke nødvendigvis gjenspeiles av kommunestyrets flertall. I denne saken har motstandere av riving blant annet pekt på kortsiktigheten i vedtaket. En bygning som har stått i mer enn to hundre år må vike for et vedtatt minstemål for uteareal. I tillegg viser det en snever forståelse av hva et helse- og trivselsfremmede miljø kan være: Disse bygningene med hage kan bli en grønn oase i en ellers steril skolegård. Bygningene kan i seg selv brukes til elevformål.

2020: Innbyggerintiativet førte frem: Saken ble tatt til ny behandling i kommunestyret høsten 2018: Det var fortsatt ikke flertall for å la bygningene bli stående men et nytt forslag om å flytte bygningene til en annen gate i Kongsberg fikk flertall. I dag er bygningene flyttet og blir istandsatt. 

 

Last ned: Fylkesmannens svar på klage

Last ned: Kongsberg og Numedal lokallags klage på vedtak om riving