REVET

SÆTHER-TUNET, ORKANGER

Orkanger sentrums siste komplette gårdsanlegg ble revet for å gi plass til leiligheter og gangvei.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2017: Sæther-tunet i Orkanger ble i 2014 regulert til bevaring. Onsdag 25. januar 2017 sa likevel Orkdal kommunestyre ja til riving og nybygg. Mot Rådmannens anbefaling – og helt i tråd med utbyggers ønsker.

Sæther-tunet fra siste halvdel av 1800-tallet er det eneste gjenværende komplette gårdsanlegget i Orkanger sentrum og ligger langs hovedgata i byen, i et område som kalles «indrefileten». Området byr på gode muligheter til en spennende utvikling av Orkanger som et kommunesentrum for framtiden – men gir også gode muligheter til fortjeneste. Utbygger Salvesen & Thams Eiendom AS ønsker så frie tøyler som mulig, uten å måtte ta hensyn potensielt kostbar og krevende transformasjon av eksisterende historisk bebyggelse. Med kommunestyrets vedtak har utbygger nå fått det akkurat som ønsket.

Viktig identitetsmarkør

Fortidsminneforeningen stiller seg svært kritisk til rivevedtaket, blant annet fordi området rundt gårdsanlegget så sent som i 2014 ble regulert til hensynssone bevaring. For kun tre år siden mente et flertall i kommunestyret at tunet har en bevaringsverdi. Nå har det snudd, tilsynelatende fordi «søker har vurdert ulike bruksformål for den gamle bygningsmassen, uten å finne interessante kommersielle muligheter. Søker mener videre at bevaring av fjøs/låve og stabbur ikke lar seg gjøre innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det oppleves utfordrende nok å skaffe næringsaktivitet i nye bygg i sentrum – krav om bevaring vil i realiteten hindre utvikling av området.»

Orkanger fikk bystatus i 2013 og har nå mulighet til å utvikle byen til et kommunesenter for framtiden. Fortidsminneforeningen mener at den historiske bebyggelsen – Orkangers røtter – åpner for spennende kontraster til kommende samtidsarkitektur. Her burde det ligge til rette for næringsutvikling i eksisterende gårdsbygninger, med varierende grad av transformasjon, slik at landbrukshistorien kan leses langs byens hovedgate. Vi har nok steder i Norge som kaster seg på fortettingsbølgen, uten å innse at man samtidig risikerer å redusere unike småbyer til bygningskulturell dusinvare.

Vedtaket er påklaget

Rådmannen har anbefalt bevaring og «legger da spesielt vekt på prinsippet om at nybygg ikke kan opprettholde den autentisiteten og kvalitetene som søkes bevart i et kulturhistorisk perspektiv.» Konklusjonen er at vedtaket om bevaring i 2014, som forteller at gårdstunet oppleves å ha en historisk verdi for Orkanger, må stå ved lag. En slik bevaringstanke bør ikke forhandles bort i møte med utbygger. 

Sæther-tunet står ennå, med våningshus, stabbur, fjøs og vinkellåve, slik det har stått siden siste halvdel av 1800-tallet. Vedtaket om riving er påklaget av Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling og skal opp til behandling i kommunestyret onsdag 15. mars.

Les en mer utfyllende artikkel om bakgrunn, Rådmannens vurdering og vedtaket her.

Last ned: Den trønderske avdelings klage på vedtak om riving av Sæther-tunet.

Last ned: Studentutvalgets klage på vedtak om riving av Sæther-tunet.