Ny tilskuddsordning for eiere av verneverdige hus i Hedmark: 11,5 mill. skal deles ut

Publisert 01.09.2023

Kulturarv Hedmark - en satsing på hus og håndverk

Sammen med Sparebankstiftelsen Hedmark lanserer vi en ny tilskuddsordning for eiere av verneverdige hus og kulturminner i tidligere Hedmark fylke. 11,5 millioner kroner skal deles ut de neste tre årene. Søknadsportalen åpner fredag 1. september og søknadsfristen er 16. oktober.

Sparebankstiftelsen Hedmark og Fortidsminneforeningen går sammen om et prosjekt som skal gi kulturminnevernet i det tidligere fylket Hedmark er stort løft. Sparebankstiftelsen bidrar med totalt 13 millioner kroner, mens Fortidsminneforeningen skal sørge for gjennomføringen av prosjektet.

– Vår region har en rik kulturarv som det er viktig å ivareta, sier Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for samfunn og gaver i Sparebankstiftelsen Hedmark. – Vi ønsker med denne tildelingen å istandsette og tilgjengeliggjøre viktige kulturminner for allmennheten og bidra til økt kompetanse innen tradisjonshåndverk i vår region.

Målet med prosjektet er altså todelt: å sørge for at flere verneverdige bygninger i Hedmark blir tatt vare på, og å øke både kunnskapen om tradisjonelt bygningsvern og antallet tradisjonshåndverkere i området.

Istandsetting og håndverkskurs

– Størrelsen på satsingen vil gjøre en betydelig forskjell, sier Cathrine Lillo-Stenberg, prosjektansvarlig for den treårige satsingen Kulturarv Hedmark. Summen er på totalt 11,5 millioner kroner i søkbare midler i en tilskuddsordning for istandsetting av verneverdige bygg og kulturminner. I tillegg øremerkes 1,5 millioner kroner til kurs i tradisjonelt bygningsvern.

– At kulturminner nettopp i Hedmark løftes frem i denne satsingen er bra, mener Lillo-Stenberg. – Dette er et område med mye av en type kulturarv det historisk sett har vært mindre oppmerksomhet rundt, som husmannsplasser og seteranlegg. Her har selve skogen hatt verdi, mens bygningsarven har vært noe nedprioritert. Dette har igjen svekket kunnskapen om bevaring i regionen, en trend vi nå har en klar ambisjon om å snu i samarbeid med Sparebankstiftelsen Hedmark.

En egen tilskuddsordning for bygningsvern i tidligere Hedmark fylke møtes med begeistring i Kulturarv i Innlandet fylkeskommune:

– Dette er fantastiske nyheter! Dette vil utgjøre et betydelig bidrag til å ivareta både den materielle og immaterielle kulturarven i en stor del av fylket, sier Torill Skillingsaas Nygård, enhetsleder bygg og landskap i Kulturarv.

– Denne nye satsingen kommer samtidig som vi sammen med Anno museum og kommunene ruller ut ordningen med bygningsvernrådgivere i det samme området. Samlet har vi tro på at vi får økt både tilgang og etterspørsel etter tradisjonshåndverkere, noe som vil komme både kulturhistoriske bygg og eiere til gode!

Trenger flere tradisjonshåndverkere

Å videreutdanne håndverkere og å rekruttere nye til tradisjonshåndverkene er helt avgjørende for å kunne ta vare på bygningsarven i fremtiden. Av midlene fra Sparebankstiftelsen Hedmark er det derfor satt av 1,5 millioner kroner over tre år til kurs i bygningsvern.

Fortidsminneforeningen, sentralt og i samarbeid med avdeling og lokallag, vil arrangere fire kurs årlig. Disse vil rette seg mot allerede etablerte håndverkere, lærlinger og skoleelever.

Hva slags prosjekter kan få støtte gjennom ordningen?

  • Eiere av verneverdige bygg og kulturminner i Hedmark kan søke om tilskudd til istandsetting.
  • Dersom det søkes midler til et bygg som eies av det offentlige, vil det stilles krav om formidling og kurs som del av istandsettingsarbeidene, og at dette retter seg mot håndverkere og eiere utenfor organisasjonen. 
  • Kulturhistoriske bygninger og kulturminner som er synlige og/eller tilgjengelige for allmennheten vil prioriteres i tilskuddsbehandlingen.

Det er ikke satt en øvre grense for hvor mye hver eier kan få, men erfaringer fra Fortidsminneforeningens nasjonale satsing «Kulturminner for alle» (finansiert av Sparebankstiftelsen DNB i årene 2016 til 2021) viser at de fleste tilskuddsbeløpene lå på 50 000 til 250 000 kroner.

Søknadsfristen i 2023 er 16. oktober. 

I 2023 skal det deles ut 2,5 millioner kroner i tilskudd. Beløpet økes til 4 millioner kroner i 2024 og til 5 millioner kroner i 2025. Søknadene vil bli behandlet av en styringsgruppe bestående av representanter fra Sparebankstiftelsen Hedmark, Fortidsminneforeningen, Lillehammer Museum og kommunal forvaltning.