60,8979965 10,7715104
Åshøgdvegen 405, Rugshøgda, 2360

HESTHAGEN

Prosjektet er en kursrekke som tar for seg håndverk og tema knyttet til istandsetting av hus og hage på husmannsplassen Hesthagen i Ringsaker.

Husmannsplassen Hesthagen ligger i et distrikt der husmannsvesenet som økonomisk, økologisk og sosialt system har preget både liv, virke og landskap. Denne førindustrielle strukturen er i dag borte, men det fins fremdeles enkelte fysiske minner som viser den funksjonelle sammenhengen i dette systemet. Hesthagen ligger i sin opprinnelige sammenheng som fremdeles er lesbar selv om detaljene i dyrkingslandskapet er endret. Fra plassen er sikta fortsatt delvis åpen opp mot garden Samsal, som husmannsplassen var underlagt. Hesthagen ble rydda i 1803, og i 1815 ble den slått sammen med plassen Hagen. Våningshuset og treskelåven kan være fra da plassen ble rydda, mens fjøset skal være satt opp i 1815. Anlegget har bygningshistorisk verdi fordi det viser hvordan husmannsplasser ble bygd i første halvdel av 1800-tallet. Anlegget representerer en type som før var svært vanlig, spesielt i denne regionen, men som nå er nesten borte. Anlegget representerer på en troverdig og ekte måte husmannsfamiliens strev, flid og verdighet under vanskelige kår og kan stå som et viktig symbol på dette samtidig som den kan bidra til å synliggjøre de politiske og økonomiske endringene som har gjort husmannsvesenet til ei stadig fjernere historie. Plassens pedagogiske potensiale er derfor stort. Eiendommen har stått ubebodd i over 20 år. (Riksantikvaren).

Kulturminner for allmennheten: 

Hesthagen skal over 4 år (ferdig 2020) bli et sted hvor formidling av husmannsvesenets historie og bygningsvern står sentralt. Kursene er rettet mot allmenheten der både, barn, ungdom og voksene blir invitert til å delta.

Kompetanseoverføring: 

Kurs 2017:

  • Fargehistorikk (Jon Brænne)
  • Gode råd om restaurering (Else Rønnevig)

Kurs 2018:

  • Rapping av yttervegger (Tore Granmo)
  • Vindusrestaurering (Roger Falldalen)
  • Komposisjonsmaling (Marit Odden)
  • Kurs i takrenner av tre (Steinar Moldal)

Kurs 2019:

  • Restaurering av gamle hager. (Ingeborg Sørheim og Marit Myrstad)

Kurs 2020:

  • sterkt nedskallert grunnet kororna. Men det ble arrangert utendørs dugnad med 1 instruktør og 4 deltakere.
LES OM FLERE PROSJEKTER