Årsmøte i Buskerud avdleing

Publisert 11.03.2024

Invitasjon til årsmøte 2024 for Buskerud fylkesavdeling torsdag 14. mars kl. 19

Invitasjon til årsmøte 2024
Årsmøtet avholdes i Drammen bibliotek, Rom: Hollenderiet
Adresse: Grønlands 58, 3045, Drammen
Torsdag 14. mars, kl. 19.00


Program for årsmøtet :

Årsmøtesaker i henhold til vedtektene
Enkel servering / kaffe
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til Buskerud fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen og være avdelingen i hende senest 1 uke før årsmøtet.

Påmelding og saker til årsmøtet sendes til buskerud@fortidsminneforningen.no
Årsmelding 2023
Buskerud fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen

Årsmøte 2023 ble gjennomført:
Tid: 24.3. 2023
Sted: Veien kulturminnepark, Ringerike
Antall deltakere: 21 medlemmer
Årsmeldingen for 2022 ble lest opp og godkjent med et tillegg
Regnskap godkjent, revisjon fra BDO
Budsjett for 2023 ble ikke fremlagt men styret fikk fullmakt til å fastsette eget budsjett.
Arbeidsprogram for 2022 ble drøftet.

Styremedlemmer i perioden var:
Arne Holm, Drammen
Helge Skinnes, Kongsberg ( styreleder)
Christine K. Jørgensen, Hallingby

Varamedlemmer:
Alveva Hohler, Geilo
Åse Tangerud, Noresund
Bente Kjeldsen, Lier

Om styrets virksomhet:
Det har vært avholdt tre styremøter i perioden
Bevaringspris for 2023 ble utdelt høsten 2023 på Hønefoss
Uttalelser i høringssaker er overlatt til lokallagene.

Driften i perioden er preget av overgang til ny driftsmodell uten ansatte og en svært mye enklere administrativ portefølge. Styret har konsentrert seg om planer for styrking av medlemsorganisasjonen i Buskerud og har hatt
Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling, har i perioden ikke hatt forvaltningsansvar for eiendommer. Fra 01 .10. 22 ble forvaltningsansvaret for kirkene overført til foreningens hovedadministrasjon Det har likevel vært betalt ut feriepenger til de som tidligere var ansatt som følge av forpliktelser fra 2022.


Representasjon:
Representantskapsmøtet i Ålesund, i juni 2023 ble gjennomført som planlagt.
Felix Nyberg, Gregar Bakka, og Arve Lund var med fra Buskerud.
Eli-Sofie Thorne deltok som ordfører og Helge Skinnes deltok fra hovedstyret.

Stabs- og ledermøte
Møtet ble avholdt i Oslo i. november. Flere fra Buskerud deltok.

Aktivitets- og bevaringspriskomite:
Arne Holm ( leder)
Øvrige styremedlemmer har deltatt i arbeidet.

Arbeidsutvalg:
De tre som er styremedlemmer i fylkeslaget


PROSJEKTER :
Utdeling av bevaringsprisen for 2023.
Støtte til aksjon og dugnad for istandsetting av Kittilsland stoppested ved Numedalsbanen.

Representanter utenfor avdelingen:
Representant for Middelalderuka i Numedal:
Jorunn Wiik
Representant Stiftelsen for Krøderbanen:
Bent Flyen
Representant Fiskum gamle kirke:
Knut Lande, varamedlem Reidun Bollerud

Bevaringspris og diplomer:
Priser og diplomer ble utdelt 15. november 2023.

Avdelingens adresse: Slettåsen 20, Drammen
E-postadresse : buskerud@fortidsminneforeningen.no
Organisasjonsnummer: 971 307 722
Kontonummer DNB: 2200 25 49593
Antall medlemmer: 371

Regnskap og økonomi:
Regnskapet for 2023 ble godkjent av styret.
Regnskapsbyrå: KNIF – regnskap a.s
Det er ikke lenger krav til å benytte revisor for å revidere regnskapet.
Alle bilag er tilgjengelige via regnskapsfører.

Fylkesavdelingens aktiviteter i 2023:

3. juni 2023 deltok 12 personer på dugnad i Nore for å sette i stand Kittilsland holdeplass på Numedalsbanen. Fylkesavdelingen støttet tiltaket økonomisk. Arrangementet var et samarbeid med lokallaget i Kongsberg og Numedal.

15. November 2023 ble Prisen for godt vern om fortidens byggeskikk delt ut av fylkesavdelingen. Arrangementet var svært vellykket og det deltok om lag 30 personer. Det ble delt ut pris og diplomer for godt vern. Årets vinner var Sommerfrydveien 15 i Drammen 7 v. Trine Andersen og Amund Leinås. Diplomer gikk til Norefjord stasjon og BaneNor-eiendom samt, Gamle stranden skole på Ringerike v. Ringerike Montessori.


Kontakt med avdelingens medlemmer:
Vi sender ut e-post til de medlemmene vi har adresse til.


Lokallag
Hallingdal lokallag
Ringerike lokallag
Drammen - og omegn lokallag
Kongsberg - og Numedal lokallag

ÅRSREGNSKAP
2023
Buskerud Fylkesavdeling av
Fortidsminneforeningen
Org.nr.: 971 307 722

Driftsinntekter og driftskostnader 2023 2022
Salgsinntekter 52 585 1 463 426
Tilskudd 105 166 81 742
Andre inntekter 109 607 -
SUM DRIFTSINNTEKTER 267 357 1 545 168
Varekostnad - 33 665
Lønnskostnader - 631 552
Andre driftskostnader 92 987 636 063
SUM DRIFTSKOSTNADER 92 987 1 301 280
DRIFTSRESULTAT 174 370 243 888
Finansinntekter og -kostnader
Annen finansinntekt - 15
Annen finanskostnad - 135
RESULTAT AV FINANSPOSTER - -120
ÅRSRESULTAT 174 370   243 768
Overføring og disponeringer
Overføring egenkapital 174 370 243 768
Sum disponert 174 370 243 768
RESULTAT
Buskerud Fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen
Buskerud Fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen - Org nr. 971 307 722 1
EIENDELER 2023 2022
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer - 4 340
Sum fordringer - 4 340
Bankinnskudd kontanter og lignende 744 824 674 053
SUM OMLØPSMIDLER 744 824 678 393
SUM EIENDELER 744 824 678 393
Balanse
Buskerud Fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen
Buskerud Fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen - Org nr. 971 307 722 2
Egenkapital og gjeld 2023 2022
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum annen egenkapital 734 745 560 375
Sum egenkapital 734 745 560 375
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 099 19 425
Annen kortsiktig gjeld 8 980 98 594
Sum kortsiktig gjeld 10 079 118 019
Sum Gjeld 10 079 118 019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 744 824   678 393
_________________ ________________________
Arne Holm Christine, Kvalvik Jørgensen
styremedlemmer
Styret for Buskerud Fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen
_________________________
Helge Andre Skinnes
styreleder

Buskerud Fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen
Drammen, 29/ 02 2024
Buskerud Fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen - Org nr. 971 307 722 3