Årsmøte: Styret i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus og interimsstyret for avdelingens lokallag for Oslo og omegn

Publisert 13.03.2023

Velkommen til årsmøte i potetkjelleren på Vøienvolden gård!

Kl. 17.30:

Dagsorden for årsmøtet i Oslo og omegn lokallag:

1. Valg av møteleder

2. Valg av protokollfører og to personer til å undertegne

protokollen

3. Interimsstyrets beretning for 2022 – innkomne saker

4. Valg – valgkomiteens innstilling

a) Valg av styreleder

b) Styremedlemmer på valg

c) Valg av valgkomite 

d) Valg av delegater til årsmøtet i fylkesavdelingen

 

Kl. 18.00:

Linn Willets Borgen forteller om nyere forkning knyttet til kapitelene på Urnes stavkirke og mantikoren som er fremstilt på det ene kapitelet. Borgen er kunsthistoriker og ansatt ved Museums- og eiendomsavdelingen ved hovedkontoret.

 

Kl. 18.30:

Dagsorden for årsmøtet i Oslo og Akershus fylkesavdeling:

1. Valg av møteleder

2. Valg av protokollfører og to personer til

 å undertegne protokollen

3. Årsmelding 2021

4. Regnskap

5. Arbeidsprogram og budsjett 2022

6. Innkomne saker

7. Valg – valgkomiteens innstilling

a) Valg av styreleder

b) Styremedlemmer på valg

c) Suppleanter

d) Valg av valgkomite 

e) Valg av revisor

f) Valg av utsendinger med vara til representantskapet

 

I tillegg til alle de faste postene på programmet har det kommet et forslag til diskusjon under pkt 6 og hvor forslagstiller vil holde et innlegg: "vernepolitisk arbeid - debatt om foreningens arbeidsform. Er foreningens arbeidsform for akademisk? Tenker man for lite på hvordan man kan oppnå gjennomslag for foreningens standpunkter?"

Formell innkalling med saksliste til begge årsmøtene står på siste side av FFF nr. 1/2023 og er nylig sendt til alle medlemmene pr. post. 

Når selve årsmøtet er ferdig byr vi på kaffe i hovedhuset hvor det blir anledning til å bli bedre kjent med styrene, administrasjonen og øvrige frammøtte.

 

Velkommen!