• REDDET
  • REDDET

ØVRE ÅMOT, RÆLINGEN

Øvre Åmot, Rælingen

Våningshuset fra 1700-tallet på den historiske gården Øvre Åmot var akutt truet av riving. Fortidsminneforeningen påklaget vedtaket, og kommunen opphevet rivetillatelsen. Bygget er nå reddet.

Oppføring på Rødlista: Våningshuset fra 1700-tallet på den historiske gården Øvre Åmot er akutt truet av riving. Den SEFRAK-registrerte bygningen er vurdert til verneklasse 2 i kulturminneplanen, som er høyeste lokale verdi. Viken fylkeskommune har uttalt seg om verneverdiene og frarådet riving, det samme har Fortidsminneforeningen og Rælingen historielag. Når kommunen likevel velger å gi rammetillatelse til riving vil foreningen klage på vedtaket og føre Øvre Åmot på Rødlista. Det er kommunens ansvar å følge opp kulturminneplanen med formelt vern.

Kulturminne- og kulturmiljø: Våningshuset på Øvre Åmot, som kan stamme fra 1700-tallet, er endret i takt med tiden og representerer slik også endret bruk på en gård med stor tidsdybde. Mye av det opprinnelige materialet er bevart innvendig, blant annet originale dører og rester av en grue. Bygget har i seg selv høy kulturminneverdi, som isolert sett taler sterkt mot riving.

Våningshuset har også stor betydning for det helhetlige kulturmiljøet på stedet. Øvre Åmot er nevnt i skriftlige kilder tilbake til 1398, og det er gjort betydningsfulle arkeologiske funn på stedet. Fra nyere tid er det også et tidstypisk stabbur fra 1920-tallet og eldre uthusbygninger fra det gamle tunet. Foreningen har i vår uttalelse argumentert for at nybygget med garasje er svært dårlig tilpasset området rundt. Det er høyt og dominerende, med valmet tak, verken takform eller volum vil passe inn i det omliggende landskapet, noe man skal tilstrebe i henhold til «Veileder i estetikk og bokvalitet i plan og byggesaker», Rælingen kommune. Terrenget er skrånende, og bygget vil være godt synlig fra alle kanter, fjernvirkningen vil være betydelig. Med bakgrunn i kulturminne- og særlig kulturmiljøverdi vil vi anmode Rælingen kommune å avslå søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og bygging av ny bolig og garasje - omtrent på samme sted. Vi vil konkret foreslå at man tillater bygging av en ny bolig på samme tun, godt tilpasset kulturlandskapet og den øvrige bebyggelsen. En slik rekonstruksjon av tunet vil være mulig sett fra et kulturvernsynspunkt, det har tidligere vært to våningshus rundt firkanttunet på Oppistua. Fortidsminneforeningen støtter også fylkeskommunen som skriver «Rivning og oppføring av ny bebyggelse vil føre til at gården vil få vesentlig redusert verneverdi. Tiltakene vil føre til at eiendommen i større grad vil fremstå som en boligeiendom og ikke lengre som et gårdstun og en landbrukseiendom.»

Fortidsminneforeningens klage: Foreningen påklaget rammetillatelsen 28.10.2022. Foreningens hovedargument var at kommunen hadde en rett og plikt til å legge ned midlertidig forbud mot riving slik at området kunne undergis ny planlegging (pbl. § 13-1). Dersom kommunen ga tillatelse til riving utelukkende fordi de ikke fant hjemmel for avslag er det en trist saksbehandlingsfeil med alvorlige konsekvenser:

«Kommunen ville normalt legge til grunn i sin avgjørelse uttalelse fra sentrale myndigheter så lenge kommunen har hjemmel til å avslå søknaden, noe vi ikke kan se at vi har.»

Vi vil løfte saken til Statsforvalteren for å få svar på hvilken forståelse som er riktig. Hvis det er tilfelle at kommuner ikke har virkemidler til å sikre kulturminnehensyn i tråd med kulturminneplan og fylkeskommunens råd, er det et nasjonalt problem foreningen må løfte videre.

Bygget reddes: Kommunen opphevet rivetillatelsen 06.12.2022 i tråd med Fortidsminneforeningens klage, og eier har trukket rivesøknaden. Fortidsminneforeningen regner bygget som reddet, og regner med at kommunen nå følger opp med formelt vern i tråd med egen kulturminneplan.

Dokumenter i saken:

Uttalelse - Fortidsminneforeningen Romerike lokallag og Rælingen historielag 06.02.22

Uttalelse til søknad om riving - Viken fylkeskommune 02.03.22

Rammetillatelse - riving og nybygg bolig og garasje - Gårdsvegen 19 07.10.22

Klage på vedtak - Fortidsminneforeningen 28.10.22

Vedtak om opphevet tillatelse til tiltak - riving og nybygg enebolig - Gårdsvegen 19