REVET

Y-BLOKKA I REGJERINGSKVARTALET, OSLO

Regjeringen ønsker å rive bygningen som regnes som et hovedverk innen modernismen i Norge.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2015: Høyblokka og Y-blokka ble oppført som regjeringsbygninger da det nye Norge tok form etter krigen. De er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og er et av senmodernismens hovedverk i Norge. Anlegget representerer viktig nasjonal historie, og har kunstnerisk verdi av internasjonal betydning.

Anlegget var foreslått fredet i juni 2011 som del av Statsbyggs landsverneplan. Viksjø var en pionér innenfor norsk modernisme. Han tok patent på naturbetong i 1955, der kombinasjonen av naturstein og kunstneriske motiver sandblåst inn i overflata ga betongen poetiske kvaliteter. Den foredlede betongen med integrert kunst var nyskapende internasjonalt. Kunstneren Carl Nesjars 17-årige samarbeid med Picasso startet med Høyblokka i 1958. Picasso levert i alt fem skisser som ble realisert i anlegget, der Y-blokka fra 1969 har det flotteste motivet «Fiskerne» eksponert mot Akersgata, og «Måken» i foajeen.

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble anlegget skadet. Riksantikvaren konkluderte med at fredningsverdiene var intakte, og at bygningene kunne tilpasses dagens krav til isolasjon og funksjonalitet innenfor forsvarlige rammer, se Riksantikvarens utredning fra 2013.

Regjeringen vedtok i mai 2014 at Høyblokka skal bevares, mens den minst skadde Y-blokka skal rives, stikk i strid med fredningsforslaget og råd fra et samlet fagmiljø. Argumentene knyttet til kvartalets utforming, miljøvern og sikkerhet er lite overbevisende. Riving av Y-blokka vil være en internasjonal skandale. Bevaring må være premissgivende for utvikling av kvartalet og innarbeides i den statlige reguleringen.

Status 2020: Alle formelle klage- og ankemuligheter er uttømt og rivevedtaket står. Fortidsminneforeningen stevnet staten for domstolene sammen med Støtteaksjonen for Y-blokka, Oslo Arkitektforening og Norske Arkitekters Landsforbund. Målet var å prøve alle sider ved saken og få rivevedtaket kjent ugyldig. Spørsmålet om forføyning ble behandlet i et rettsmøte Oslo tingrett 26. og 27. mars. Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen vurderte at retten ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å stanse rivingen. Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen valgte å ikke påklage denne kjennelsen, fordi en anke ikke vil bli behandlet før ubotelig skade ble påført Y-blokka. Rivearbeidene startet april 2020 like etter kjennelsen fra Oslo Tingrett 07.04.2020.

 

Last ned: Fortidsminneforeningens vurdering av verneverdi Y og H 2013

Last ned: Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus uttalelse om Y-blokka - årsmøtet 2014

Last ned: Fortidsminneforeningens brev til statsråd Sanner 2014

Last ned: Opprop med signaturer 2015

Last ned: Fortidsminneforeningens høringsuttalelse til statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal 2016

Last ned: Fortidsminneforeningens brev til Picasso-organisasjonen i Paris 2016

Last ned: Fortidsminneforeningens notat til bystyret i Oslo 2016

Last ned: Fortidsminneforeningens pressemelding til medier i utlandet 2016

Last ned: Fortidsminneforeningens nominasjon til OAFs arkitekturpris 2017

Last ned: Fortidsminneforeningens innspill til søknad om riving av Y-blokka 10.01.2019

Last ned: Fortidsminneforeningens klage på rivevedtak 15.08.2019

Last ned: Fortidsminneforeningen m.fl. Internasjonalt opprop mot riving oktober 2019

Last ned: Fortidsminneforeningen i Dagsavisen - Internasjonalt opprop 01.10.2019

Last ned: Fortidsminneforeningens anmodning om utsatt iverksettelse 08.11.2019

Last ned: Fortidsminneforeningens anmodning om utsatt iverksettelse 15.11.2019

Last ned: Fortidsminneforeningens begjæring om omgjøring 15.11.2019

Last ned: Fortidsminneforeningens klage til Sivilombudsmannen 15.11.2019

Last ned: Fortidsminneforeningen og NAL - stevning til Oslo tingrett 12.03.2020

Last ned: Fortidsminneforeningen og Europa Nostra - pressemelding 7 most endangered 24.03.2020

Last ned: Fortidsminneforeningen og NAL mot staten - kjennelse i sivil sak 07.04.2020

 

Last ned: Fremtid for fortiden 3-4-2018 Naturbetong - mulig å elske

"Regjeringen på grensen til bløff" av Siri Hoem, Dagsavisen

Piccaso Murals Caught up in Terrorist Attack's Bitter Legacy, The New York Times 19.10.2017

Last ned: Teknisk plan for flytting av Picassos kunst

Last ned: Interiørarkitekter for bevaring av Y-blokken

Last ned: ICOMOS uttalelse om Y-blokka 2019

Last ned: Rive denne. Dette må være fake news, mente franske "NRK" Dagsavisen februar 2019

Last ned: Statsråd Mæland: - Vi skal ikke ødelegge Picasso Dagsavisen februar 2019

Last ned: 20th Century: Oslo Masterpiece, mars 2019

Last ned: 20th Century: Open letter to the Norwegian government. ENGLISH

Last ned: 20th Century: Open letter to the Norwegian government NORSK

Last ned: Oversikt avisinnlegg om Y-blokka av Siri Hoem 2013 - 2018

Last ned: Riksantikvaren anmerkninger om parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal 2015