REVET

Y-BLOKKA I REGJERINGSKVARTALET, OSLO

Regjeringen ønsker å rive bygningen som regnes som et hovedverk innen modernismen i Norge.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2015: Høyblokka og Y-blokka ble oppført som regjeringsbygninger da det nye Norge tok form etter krigen. De er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og er et av senmodernismens hovedverk i Norge. Anlegget representerer viktig nasjonal historie, og har kunstnerisk verdi av internasjonal betydning.

Anlegget var foreslått fredet i juni 2011 som del av Statsbyggs landsverneplan. Viksjø var en pionér innenfor norsk modernisme. Han tok patent på naturbetong i 1955, der kombinasjonen av naturstein og kunstneriske motiver sandblåst inn i overflata ga betongen poetiske kvaliteter. Den foredlede betongen med integrert kunst var nyskapende internasjonalt. Kunstneren Carl Nesjars 17-årige samarbeid med Picasso startet med Høyblokka i 1958. Picasso levert i alt fem skisser som ble realisert i anlegget, der Y-blokka fra 1969 har det flotteste motivet «Fiskerne» eksponert mot Akersgata, og «Måken» i foajeen.

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble anlegget skadet. Riksantikvaren konkluderte med at fredningsverdiene var intakte, og at bygningene kunne tilpasses dagens krav til isolasjon og funksjonalitet innenfor forsvarlige rammer, se Riksantikvarens utredning fra 2013.

Regjeringen vedtok i mai 2014 at Høyblokka skal bevares, mens den minst skadde Y-blokka skal rives, stikk i strid med fredningsforslaget og råd fra et samlet fagmiljø. Argumentene knyttet til kvartalets utforming, miljøvern og sikkerhet er lite overbevisende. Riving av Y-blokka vil være en internasjonal skandale. Bevaring må være premissgivende for utvikling av kvartalet og innarbeides i den statlige reguleringen.

Status 2020: Alle formelle klage- og ankemuligheter er uttømt og rivevedtaket står. Fortidsminneforeningen stevner staten for domstolene i saken om Y-blokka, sammen med Støtteaksjonen for Y-blokka, Oslo Arkitektforening og Norske Arkitekters Landsforbund. Målet er å prøve alle sider ved saken og få rivevedtaket kjent ugyldig. 

 

"Regjeringen på grensen til bløff" av Siri Hoem, Dagsavisen

Piccaso Murals Caught up in Terrorist Attack's Bitter Legacy, The New Ypor Times 19.10.2017

Last ned: Pressemelding til medier i utlandet

Last ned: Fortidsminneforeningens høringsuttalelse til forslag til statlig reguleringsplan for nytt regjerningskvartal

Last ned: Fortidsminneforeningens uttalelse til statens rivesøknad 2019

Last ned: Teknisk plan for flytting av Picassos kunst

Last ned: Interiørarkitekter for bevaring av Y-blokken

Last ned: ICOMOS uttalelse om Y-blokka 2019

Last ned: Rive denne. Dte må være fake news, mente franske "NRK" Dagsavisen februar 2019

Last ned: Statsråd Mæland: - Vi skal ikke ødelegge Picasso Dagsavisen februar 2019

Last ned: 20th Century: Oslo Masterpiece, mars 2019

Last ned: 20th Century: Open letter to the Norwegian government. ENGLISH

Last ned: 20th Century: Open letter to the Norwegian government NORSK

Last ned: Oversikt avisinnlegg om Y-blokka av Siri Hoem 2013 - 2018

Last ned: Y-blokka nominert til Oslos arkitekturpris 2017

Last ned: Opprop med signaturer 2015

Last ned: Riksantikvaren anmerkninger om parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal 2015

Last ned: Fortidsminneforeningens uttalelse om Y-blokka i årsmøtet 2014

Last ned: Notat til bystyret i Oslo 2016

Last ned: Le Y-block et l'art de Picasso: Brev til Picasso-organisasjonen i Paris 2016

Last ned: Brev til statsråd Sanner 2014