VÅRE POLITISKE MÅL

Fortidsminneforeningen arbeider aktivt for å påvirke kulturminnepolitikken i Norge. Vi har satt oss 12 mål som samlet skal gi et styrket kulturminnevern.

1. REDUSERT ÅRLIG TAP OG FORFALL

Forfall og tap av Norges bygningsarv må begrenses til under 0,5 prosent årlig, det maksimale tapstallet en bærekraftig forvaltning av bygde kulturminner kan tåle. I dag er tallet fire ganger så høyt.

2. STØTTE TIL KLIMATILTAK I GAMLE HUS

Det må innføres en støtteordning for små og mellomstore klimatiltak i hus fra før 1950. Slike tiltak er blant de mest effektive som kan gjennomføres, med en tilbakebetalingstid på 2-3 år i klimaregnskapet.

3. MER JURIDISK MAKT TIL FYLKESLEDDET

Det må innføres et juridisk virkemiddel på kulturminnefeltet for fylkeskommunene. Siden regionleddet skal ha et større ansvar for den bygde kulturarven må de også ha virkemidler til å sikre viktige kulturminner som har stor regional eller lokal verdi.

4. MER PENGER TIL KULTURMINNEFONDET

Kulturminnefondet må sikres årlige bevilgninger på minst 200 millioner kroner, det dobbelte av i dag. Fondet er det mest effektive økonomiske tiltaket på kulturminnesiden og må beholdes som en enhetlig statlig tilskuddsordning

5. PROGRAM FOR MIDDELALDERKIRKENE

Det må settes i gang et eget program for istandsetting av middelalderkirker. Erfaringene fra Riksantikvarens stavkirkeprogram, der landets 28 stavkirker ble istandsatt over 15 år, må danne utgangspunkt for programmet.

6. ØKT GJENBRUK AV BYGNINGER

Bevaring og bruk av eldre bygninger er god klimapolitikk som må tas inn i lover, bestemmelser og incentivordninger.

7. BEDRE STØTTE- OG FRADRAGSORDNINGER

Vedlikehold og istandsetting av eldre hus må gjøres mer lønnsomt. Ordningen med fradragsrett for utgifter til istandsettelse av hus i landbruket må gjeninnføres. Det må innføres et landsomfattende fritak fra eiendomsskatt på fredede hus, og MVA-fritak.

8. UTGRAVINGER DEKKES AV STATEN

Staten må dekke omkostningene ved nødvendige arkeologiske utgravinger i landbruket. Landbruk er en stedegen næring, et aktivt landbruk er en forutsetning for bevaring av verneverdige bygninger i levende bygder og kulturlandskap.

9. ET STYRKET TRADISJONSHÅNDVERK

Opplæringen av tradisjonshåndverkere må styrkes, både for å ivareta vår immaterielle kulturarv og som nødvendig virkemiddel for å holde bygningsarven i stand.

Vindusrestaurering

10. FINANSIERINGSORDNING FOR KIRKEBYGG

Det må etableres en statlig finansieringsordning for vedlikehold og istandsetting av verdifulle kirkebygg.

11. BYGNINGSVERNSENTER I ALLE FYLKER

Det må opprettes statlig finansierte bygningsvernsentere i alle fylker. De skal gi nøytral og myndighetsfri rådgiving til huseiere, samt bidra til økt kompetanse innen tradisjonshåndverket.

12. ØKT KOMPETANSE I KOMMUNEN

Kommunen er kulturminnevernets førstelinje. Den må ha kulturminneplaner som en integrert del av planverket og styrke sin kulturminnefaglige kompetanse.