FORTIDSMINNEFORENINGENS NASJONALE VERNEPRIS

Nominasjonsfrist 15. januar 2022

Med etablering av en ny nasjonal vernepris ønsker Fortidsminneforeningen og Stiftelsen UNI å løfte frem verdien av godt vern. Totalt 150 000 kroner i prispenger skal deles ut årlig til tre mottakere. Kandidater til prisen kan nomineres frem til 15. januar 2022.  

Prisen skal gå til en eller flere personer eller en virksomhet som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor bygningsvern og vernearbeid, enten gjennom godt vedlikehold over tid, gjennom istandsetting eller restaurering. Istandsettings- eller restaureringsprosjekter som nomineres bør i all hovedsak være ferdigstilt i utlysningsåret eller foregående år, men eldre eller pågående prosjekter kan nomineres.

Prisen består av plakett, diplom og en premiesum. Det vil deles ut en førstepremiepris på 100 000 kroner og to hederlige omtaler på 25 000 kroner hver.

Nominasjon sendes til post@fortidsminneforeningen.no. Beskrivelsen av prosjektet og personen eller virksomheten bør ikke overstige en A4-side med tekst. Det må legges ved minimum 5 og maksimum 15 bilder av prosjektet. Bildene leveres som høyoppløselige filer i jpeg eller png. Man kan ikke nominere seg selv eller noen i nærstående familie.

Vinneren og de hederlige omtalene vil bli annonsert i løpet av våren 2022. Diplom og gavesjekk til hovedprismottager blir delt ut på Fortidsminneforeningens representantskapsmøte i Bergen 10. – 12. juni 2022. Vinneren blir invitert særskilt til møte og festmiddag.

Plakett blir delt ut av en representant for Fortidsminneforeningen eller Stiftelsen UNI.

VERNEPRISENS STATUTTER

1. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, selskaper eller andre sammenslutninger som har reddet et kulturminne.

2. Prisen kan gjelde bevaring av bygning, bygningsmiljø eller landskap.

3. I vurderingen inngår om restaureringen har vært samfunnspolitisk omstridt og slik sett forhindret rivning, om den har bidratt til å ny eller øket bruk av bygget eller om den er foretatt for å bevare autentisiteten og ved bruk av tradisjonshåndverk(ere).

4. Prisen er på kr. 100.000,- for førstepris og 25000,- for to hederlige omtaler. Prisen deles ut en gang årlig, men det kan også besluttes at det aktuelle år ikke skal utdeles noen pris.

5. Som del av prisen mottas diplom og plakett i nærmere angitt format for montering på bygningen i forståelse med giver.

6. Nominasjon skjer før 15. desember. Prisen offentliggjøres i april. (I 2022, det første året prisen deles ut, er nominasjonsfristen utsatt til 15. januar 2022.) 

7. Aktuelle bevaringsprosjekter må i all hovedsak være ferdigstilt i løpet av foregående kalenderår.

8. Juryen består av to medlemmer oppnevnt av Fortidsminneforeningens hovedstyre og ett medlem oppnevnt av UNI Stiftelsens styre. Jurymedlemmene sitter for to år av gangen. Medlemmer av juryen kan gjenoppnevnes.

9: Det foretas en gjennomgang av statuttene, herunder prisens størrelse, hvert femte år.