Verneverdig trehusidyll midt i Oslo skal rives

Publisert 26.05.2021

Sanerings-gufs fra 70-tallet

Bystyrepolitikerne vedtok planene de selv mener er mangelfullt utredet av Bane NOR. Nå er vedtaket påklagd og det verneverdige trehusmiljøet midt i Oslo oppført på Rødlista.

Tekst: Trond Rødsmoen

Den lille trehusidyllen «Hylla» i Brynsbakken i Oslo har hus fra ulike epoker, de eldste ble oppført på 1850-tallet som arbeiderboliger. Andre småhus og rekkehus i området er kun et tiår gamle. Trehusrekken er på Byantikvarens gule liste over verneverdige hus og regulert til spesialområde bevaring.

Dette er et særegent sted, landlig, men samtidig veldig urbant. Boligområdet ligger halvannen kilometer fra Oslo Sentralstasjon, mellom to travle jernbanespor, Gjøvikbanen og Hovedbanen. Fra hagene hører du stadig togene suse forbi like bak vegetasjon, plankegjerder og støyskjerming.

Sanerings-gufs fra 70-tallet 

Den dagen jeg besøker stedet er det tid for vårens første byvandring og avduking av en utendørs fotoutstilling om historiske «Hylla». Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus er representert, det er også flere av beboerne. Medieoppslagene om denne vernekampen har vært mange, i aviser, radio og tv. Aksjonsgruppa Vi har støy nok - bygg lokk" og vellene har vært flinke til å få oppmerksomhet rundt en sak som byr på gufs fra en tid vi virkelig håpet og trodde var forbi, da vernekampene raste mot sanering av gamle trehusstrøk som Kampen, Vålerenga, Enerhaugen og Rodeløkka.

– Det kan bli rene folkevandringen hit i sommer, sier en av beboerne som forteller at nysgjerrige Oslo-folk har begynt å legge turen innom denne for mange til nå helt ukjente gatestumpen på Østkanten.

SE HELE RØDLISTA - VERNEVERDIGE HUS I FARE

Oppskrift på en dårlig prosess

Samtidig er det denne beliggenheten mellom to togspor som har forseglet skjebnen til «Hylla», husrekken med adresse Enebakkveien 38 til 60. For å møte den økende lokaltogtrafikken det neste tiåret skal Bane NOR bygge et jernbanekryss her, der et nytt dobbeltspor på noen få hundre meter skal forbinde de to eksisterende linjene - og da må et tjuetalls hus bort.

Et svært inngripende tiltak i dette området klemt mellom Vålerengaparken og Kværnerbyen, som vil medføre støy, sperring av tverrforbindelser mellom ulike bydeler og ikke minst tap av verneverdig bebyggelse og tap av bokvaliteter. Alt dette vet politikerne – de sier det selv – likevel gikk et flertall i bystyret 24. april 2021 inn for Bane NORs milliardprosjekt. Et prosjekt man før vedtaket beskrev som «svært krevende for nærområdet» og en «varslet katastrofe». Legg så til «elendig prosess» preget av «dårlig forarbeid» så har politikerne med egne ord gitt oppskriften på hvordan ting ikke skal gjøres.

Last ned: Klagen på vedtaket sendt til Statsforvalteren 

Vedtaket påklagd til Statsforvalteren

Den elendige prosessen og det dårlige forarbeidet er nå klaget inn til Statsforvalteren, nå omskrevet til det lovmessige begrepet saksbehandlingsfeil. Klagen, datert 19. mai, er levert av advokatfirmaet Wikborg Rein på vegne av Vålerenga Vel, samt «Aksjonsgruppa Vi har støy nok – bygg lokk», Vålerenga historielag, Kværner Vel og et stort antall borettslag, sameier, organisasjoner og beboere i nabolaget, blant annet de 386 enkeltpersonene som har bistått med økonomisk støtte i klageprosessen.

Klagen er på 38 sider og saksbehandlingsfeilen kan oppsummeres i dette avsnittet: «Etter klagerens syn foreligger det vesentlige saksbehandlingsfeil, i form av manglende utredning og feil i konsekvensutredningsprosessen. Bane NOR har valgt ikke å utrede relevante og realistiske alternativer, og fremmet isteden et forslag til planprogram som kun omfattet deres ene foretrukne løsning. Til tross for omfattende innspill om at alternative løsninger måtte utredes, la PBE uten videre til grunn Bane NORs ønske om ikke å utrede alternativer.»

Saken er med andre ord ikke belyst «så godt som mulig», slik det kreves i Forvaltningsloven § 17.

 

Vil utrede lokk-løsning

Hva kunne så alternativet vært? På forhånd hadde mange lokalt bedt om at ulike lokk-løsninger måtte utredes for å skjerme nabolaget bedre, flere partier hadde også bedt om dette uten at Plan- og bygningsetaten fulgte opp. Begge de lokale velforeningene, FAU og driftsstyret ved den lokale skolen samt lokalpolitikerne fra alle partier i bydelsutvalget i gamle Oslo bydel støttet dette.

Det er også blitt laget en mulighetsstudie av et slikt lokk-alternativ, uten at dette er blitt vurdert seriøst av Bane NOR. I klagen kommer det tvert imot frem at et slikt alternativ ble skrinlagt av Bane NOR tidlig i prosessen. Alternative løsninger som ivaretar hensynene til folkehelse, verneverdier og byutvikling ble ikke presentert for politiske myndigheter «da Bane NOR tidlig i planprosessen valgte kun å fokusere på sin foretrukne løsning basert på jernbanemessige og kostnadsmessige hensyn».

 

Bystyret satt under tidspress av Bane NOR

Bane NOR beskriver området som en av norsk jernbanes største flaskehalser som skal løses ved at det bygges et jernbanekryss her. Samtidig hevder jernbaneaktøren at de har dårlig tid. Det haster å få på plass infrastrukturen som skal til for å møte målsettingene om økt togtrafikk. Tidsaspektet er også blitt brukt i prosessen. Det var ikke tid til å utrede alternativer og det var nødvendig at politikerne tok en avgjørelse raskt.

Dette hastverket er også en saksbehandlingsfeil, ifølge klagen: «Et samlet byråd ønsket ytterligere utredning av realistiske alternativer, noe Bane NOR mente var umulig grunnet tidspress i utviklingen av togtilbudet fram mot 2027. Å ikke opplyse en sak godt nok kan ikke begrunnes i tidspress. Det er imidlertid ikke av betydning for vilkårene etter konsekvensutredningsforskriften at Bane NOR nå selv mener at de har fått dårlig tid.»

Innen 2029 kommer det etter planen nye lokaltogruter i Oslo-området med mange nye avganger. Bane Nor har flere ganger advart om at et «nei» i bystyret ville gitt store forsinkelser for jernbanen.

At bystyret er blitt satt under tidspress av Bane NOR har bidratt til at innbyggerne føler seg ytterligere overkjørt i saken, heter det i klagen.

Hylla, Brynsbakken i Oslo, er oppført på Rødlista - verneverdige hus i fare