TRUET

TREHUSMILJØET HYLLA, OSLO

Trehusbebyggelse i Oslo skal rives for å gi plass til jernbanekryss. Vedtaket er påklaget.

Den lille trehusidyllen «Hylla har hus fra ulike epoker, de eldste ble oppført på 1850-tallet og de nyeste i området er kun et tiår gamle. Trehusene er på Byantikvarens gule liste over verneverdige hus, mens kulturmiljøet er regulert til bevaring.

Boligområdet ligger mellom to jernbanespor, og nå skal Bane NOR reive husene for å legge et nytt dobbeltspor et kort stykke for å forbinde de ulike sporene inn og ut av Oslo. Dette jernbanekrysset skal møte den varslede økningen i lokaltogtrafikken som er planlagt etter 2027.

23. april 2021 vedtok Oslo bystyre planene, med 35 mot 24 stemmer. 19. mai ble vedtaket klaget inn til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), med begrunnelse i at saken er dårlig utredet: Alternativer er ikke blitt vurdert grundig og nødvendige konsekvensutredninger er ikke gjennomført.

Alternative løsninger som ivaretar hensynene til folkehelse, verneverdier og byutvikling ble aldri presentert for politiske myndigheter da Bane Nor tidlig i planprosessen valgte kun å fokusere på sin foretrukne løsning basert på jernbanemessige og kostnadsmessige hensyn.

Konsekvensene for verneverdige kulturmiljøer og et helt boligområde sentralt i Oslo blir store: betydelig støy, riving av et tyvetalls boliger inkludert den verneverdige trehusbebyggelsen og dessuten en reduksjon i fremkommelighet.

Etter klagerens syn foreligger det vesentlige saksbehandlingsfeil, i form av manglende utredning og feil i konsekvensutredningsprosessen. Fraværet av selvstendig vurdering utgjør en separat saksbehandlingsfeil, men mangelen på utredning av realistiske alternativer har også ført til at saken ikke i det hele tatt har blitt tilstrekkelig opplyst.

Les mer om saken her

Les hele klagen på vedtaket her