REDDET

TREHUSMILJØET HYLLA, OSLO

Trehusbebyggelse i Oslo var foreslått revet for å gi plass til jernbanekryss. Vedtaket ble påklaget og klagene førte frem. Kommunen vedtok midlertidig forbud mot riving og Statsforvalteren ga klagene medhold, og Hylla er reddet fra akutt rivetrussel.

Den lille trehusidyllen «Hylla har hus fra ulike epoker, de eldste ble oppført på 1850-tallet og de nyeste i området er kun et tiår gamle. Trehusene er på Byantikvarens gule liste over verneverdige hus, mens kulturmiljøet er regulert til bevaring.

Boligområdet ligger mellom to jernbanespor, og nå skal Bane NOR reive husene for å legge et nytt dobbeltspor et kort stykke for å forbinde de ulike sporene inn og ut av Oslo. Dette jernbanekrysset skal møte den varslede økningen i lokaltogtrafikken som er planlagt etter 2027.

23. april 2021 vedtok Oslo bystyre planene, med 35 mot 24 stemmer. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling påklaget vedtaket 24.05.2021. 19. mai ble vedtaket også klaget inn til Statsforvalteren av Vålerenga vel. 

Alternative løsninger som ivaretar hensynene til folkehelse, verneverdier og byutvikling ble aldri presentert for politiske myndigheter da Bane Nor tidlig i planprosessen valgte kun å fokusere på sin foretrukne løsning basert på jernbanemessige og kostnadsmessige hensyn.

Konsekvensene for verneverdige kulturmiljøer og et helt boligområde sentralt i Oslo blir store: betydelig støy, riving av et tyvetalls boliger inkludert den verneverdige trehusbebyggelsen og dessuten en reduksjon i fremkommelighet.

Etter klagernes syn foreligger det vesentlige saksbehandlingsfeil, i form av manglende utredning og feil i konsekvensutredningsprosessen. Fraværet av selvstendig vurdering utgjør en separat saksbehandlingsfeil, men mangelen på utredning av realistiske alternativer har også ført til at saken ikke i det hele tatt har blitt tilstrekkelig opplyst.

Hylla reddes fra akutt rivetrussel

Et flertall i Oslo bystyre vedtok i januar 2022 midlertidig forbud mot riving, – Dette innebærer at man ikke kan rive eller bygge på Hylla. Det viktigste med vedtaket er å sende et signal til befolkninga: Dere trenger ikke bekymre dere om å våkne en dag til at nabohuset er forsvunnet, sier Abdullah Alsabeehg, varaordfører i Oslo til Dagsavisen 25.01.2022.

Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet kommunens vedtak av 24.03.2021, og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Statsforvalteren la vekt på at planforslaget ikke var tilstrekkelig opplyst og utredet, kommunen hadde ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fatte avgjørelse i saken. Klagerne fikk medhold i sine påstander om at andre alternativer ikke var godt nok utredet. Vedtaket kan leses i sin helhet her.

Les mer om saken her

Fortidsminneforeningens klage 24.05.2021

Vålerenga vel - klage 19.05.2021

Bystyret redder gamle trehus: Setter Hylla-riving på pause – Dagsavisen

Vedtak midlertidig forbud mot riving - Bystyrets vedtak 26.01.2022

Vedtak i klagesak - Hylla - Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.03.2022