Sp og MDG lover mest til kulturminnevernet

Publisert 24.11.2020

Budsjettforslag er en ting – praktisk politikk noe annet. Men basert på «tallenes tale» så er Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne de mest ambisiøse kulturminnepartiene i 2021.

Saken ble oppdatert 27.11.2020

Rødt (R), Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet De Grønne (MDG), Fremskrittspartiet (FrP) og Senterpartiet (Sp) har lagt fram sine alternative budsjetter for 2021.

Vi har sett nærmere på hva disse budsjettene betyr for kulturminnevernet. Dette er partienes forslag til budsjett – noe som slett ikke betyr at dette faktisk ville blitt reell politikk. Det sier likevel noe om hva de ulike partienes prioriterer og ønsker å vektlegge når de posisjonerer seg.


MDG og Sp med størst påplussing

Basert på totalsummene er det MDG og Sp som prioriterer kulturminnevern høyest, med en økning på henholdsvis ca. 125 millioner og ca. 137 millioner kroner.  

MDG styrker diverse kulturminneposter med til sammen ca. 50 millioner kroner, de styrker Kulturminnefondet med 70 millioner kroner og setter av 50 millioner kroner ekstra til oppfølging av oppgaveoverføring til fylkeskommunene som følge av regionsreformen, der ca. 5 millioner berører kulturminner direkte.

Oppsummert ønsker Senterpartiet å styrke kulturminnebudsjettene med 136,8 millioner kroner. Av dette går 30 millioner kroner til å styrke Kulturminnefondet, 30 millioner til fredede og verneverdige kirker, 15 millioner kroner til stiftelsen som skal drifte Den gamle krigsskolen i Oslo og 10 millioner kroner til automatisk fredede og andre arkeologiske kulturminner.

Verneverdige håndverksfag

Resten av summen i Sps budsjett er en rekke detaljerte poster som blant annet omfatter Telemarkkanalen, Haldenvassdraget, fartøyvernsentre og landets verdensarv, blant annet 2 millioner kroner til arbeidet med å realisere Urnes verdensarvsenter (noe også MDG foreslår).

Foruten satsingen på våre eldste kirkebygg, som også flere andre partier støtter, øremerker Sp 5 millioner kroner til en satsing på tradisjonshåndverk blant unge, omtalt som "verneverdige håndverksfag".

Ap-budsjettet svakest på kulturminner

MDG og Sp er ikke alene om å plusse på. SV øker diverse kulturminneposter med til sammen 30 millioner kroner, mens Rødt styrker tilsvarende budsjettposter med 35 millioner kroner. FrP styrker vedlikehold av kirkebygg med 20 millioner kroner.

Ap har ikke funnet penger til å styrke kulturminnefeltet i sitt alternative budsjett.

Gir mest omtale av kulturminner

I de fleste budsjettforslagene omtales kulturminner stort sett kun i tabellene. FrP framhever i teksten viktigheten av å ta vare på våre gamle kirkebygg, men sier ellers ikke noe om kulturminner. Også i tekst er det MDG og Sp som «vinner». 

Hos MDG står det blant annet at «Vi setter av 20 millioner til vedlikehold, sikring og restaurering av historiske bymiljø, samt 2 millioner ekstra til digitalisering og sikring av samiske kulturminner. Vi setter også av 2 millioner til etablering av et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk. Vi setter vi av 2 millioner til autorisasjon av Urnes verdensarvsenter. Vi ønsker å styrke arbeidet med samiske kulturminner med 4,5 mill. kroner.»

Bygningsvernsenter i alle fylker

Etablering av bygningsvernsentere i alle fylker og en bedre finansiering av regionsreformen blir også vektlagt:

«MDG ønsker bygningsvernsentere for alle fylker. Hovedoppgaven må være rådgiving til eiere av hus uten formelt vern, innsats for å øke antallet håndverkere og tiltak som kan gjøre at håndverkere og huseiere kommer i kontakt med hverandre. Vi bevilger 10 millioner til dette i 2021, med sikte på å trappe opp støtten over de neste årene.»

LES OGSÅ: BRÅSTOPP FOR URNES VERDENSARVSENTER

300 mill. til Kulturminnefondet på sikt

Sp ønsker i likhet med MDG å styrke Kulturminnefondet. Selv om de bevilger mindre penger enn MDG i 2021, så skriver de om ambisjonsnivået på sikt: «I dag er fondet på 130 mill. kroner. Senterpartiet fremmer forslag om at fondet skal bygges opp til 300 mill. kroner. Menon Economics har undersøkt hvor mye verneinnsats Kulturminnefondet utløser, og har kommet til at hver tildelt krone utløser en verneinnsats som er 3,5 ganger så stor. Et fond på 300 mill. kroner vil dermed utløse en verneinnsats på over 1 mrd. kroner.»

I budsjettforslaget til Sp ligger det også økt støtte til gårdsbruk som får kostnader ved arkeologiske utgravninger, en skatte- og avgiftspakke for eiere av fredede og verneverdige bygninger og at alle organisasjoner som er medlem i Kulturvernforbundet skal få grunnstøtte fra staten.

LES OGSÅ: FORTIDSMINNEFORENINGENS 12 POLITISKE MÅL