TJÆREBANKEN

Tjærebanken har mottak og distribusjon av tradisjonelt fremstilt milebrent tjære øremerket fredede bygg.

Siden 1980 har Fortidsminneforeningen driftet Tjærebanken på oppdrag fra Riksantikvaren. Produsenter av tradisjonelt milebrent tjære kan selge til Tjærebanken. Tjærebanken er også ment for å gjøre det lettere for eiere av fredete bygg å få tak i godkjente produkter for vedlikehold av kulturhistoriske bygninger av særskilt verdi. Hovedsakelig går tjæren fra banken til stavkirker, tretak på steinkirker og profane bygninger fra middelalderen.

Fortidsminneforeningen drifter Tjærebanken uten profitt. Økonomien i Tjærebanken kommer av Miletjærefondet som er gitt av Riksantikvaren. Målet er at Tjærebanken alltid går i null, og kun fungerer som et forenklende ledd mellom produsent og mottaker.

Kvalitetssikring
All tjære som kommer inn til Tjærebanken har merkede kanner, og medfølger produksjonsrapport som beskriver fremstillingsmetode og prosess. Tjæren sorteres på tjærelageret i tre ulike fraksjoner, basert på kvalitetstesting.
Tjæren blir testet i laboratorium på vegne av Riksantikvaren basert på godkjenningsnormen for milebrent tjære.
Godkjenningsnormen ble beskrevet av Inger Marie Egenberg i 1993, og danner grunnlag for undersøkelsene som nå utføres av teknisk konservator på Kulturhistorisk museum.

Fra og med 2023 blir tjæren registrert i Fortidsminneforeningens tjærearkiv, der målet er at man i fremtiden også skal kunne spore påført tjære tilbake til produsent for informasjon om tilvirkning, råstoff og laboratorieresultatene. Fortidsminneforeningen skal også avdekke behovet for tjære på landsbasis. 

Produsenter
Tjæreprodusenter som ønsker å selge milebrent tjære kan kontakte Fortidsminneforeningen. Ved salg til banken forutsetter det at produsenten fyller ut produksjonsskjema, med beskrivelse av milekonstruksjon og brenningsforløp. Volumet som selges skal være nøyaktig beskrevet og reflektere merkede kanner. Litt vann på kannene må man regne med, men merk at vi kun tillater 5% utskilt låg.

Tjærebanken har fra og med 1. januar 2023 satt innkjøpspris for milebrent tjære til kr. 450,- per liter eks. MVA.
Frakt av tjæren fra produsent til lageret på Kongsberg dekkes av Tjærebanken.

Antikvariske prinsipper
Riksantikvaren har satt krav om bruk av milebrent tjære og er i tråd med kulturminneloven for bruk av såkalte autentiske materialer eller materialer med samme kvaliteter som orliginalmaterialene. Krav om bruk av milebrent tjære på bygg fra middelalderen handler også om prosessuell autentisitet, og bevaring av den immaterielle kulturen som ligger i håndverkskunnskapen rundt fremstilling av tjære slik det har vært historisk. Tjærebanken øremerker tjæren for vedlikeholdet av bygninger fra middelalderen.

Trenger du tjære?
Ønsker du å kjøpe tjære må du legitimere hvor tjæren skal brukes. 
Milebrent tjære kan kjøpes av Tjærebanken for kr. 610,- per liter, inklusiv MVA.
Transport av tjæren fra lageret på Kongsberg kommer i tillegg.
Det går også an å hente tjæren selv etter avtale. 
Ved bestilling må du oppgi hvor mange kanner du ønsker fra de tre kategoriene:

  • Tidligfraksjon
  • Midtfraksjon
  • Senfraksjon

Kannene er på 25 liter, hvorav man må kunne forvente opp til 5% utskilt låg (vann på toppen).

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Om du vil selge eller kjøpe tjære.

Lars Erik Haugen

Avdeling bygningsvern


larserik@fortidsminneforeningen.no
918 50 312