TRUET

BANEVOKTERBOLIGEN, ESPA STASJON

Blix-tegnet hus fra 1877 skulle rives, men kan reddes dersom etterbruk sikres.

Status 2020: Fortidsminneforeningen er i dialog med Bane Nor for å få til en leieavtale med Turistforeningen. 

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Banevokterboligen på nedlagte Espa stasjon i Stange kommune står i fare for å bli revet. Dette til tross for at et tidligere rivevedtak ble omgjort i 2015, etter påtrykk fra Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag. Utviklingen i saken gjorde at kulturminner ble ført inn på Rødlista i 2018

Bygningen er tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix i 1877, som en vokterbolig «type Z», og sto ferdig til åpningen av Espen stasjon på Hedemarksbanen mellom Eidsvoll og Hamar i 1880 (i dag del av Dovrebanen). I 1922 skiftet stasjonen navn til Espa og ble fjernstyrt fra 1965. Fra 1980 har det kun vært fjernstyrt krysningsspor her. Vokterboligen ligger mellom jernbanesporet og Mjøsa, direkte tilknyttet friluftsområdet ned mot bryggene.

I Fortidsminneforeningens uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for Dovrebanen Espa-Sørli i mai 2016 heter det at bygningen på det tidspunktet er i relativt god stand, men at det trengs strakstiltak for å sikre mot økt forfall. Videre mener foreningen at det er et godt potensial for videre bruk av bygningen, da i forbindelse med etableringen av Mjøstråkk – nasjonal sykkelrute 7 gjennom kulturlandskapet mellom Hamar og Morskogen og som Espa er en del av. Espa er regulert som friluftsområde. 

Espa stasjon med vokterbolig ble opprinnelig vedtatt revet for å gi plass til bygging av det som skal bli Norges lengste jernbanebro over Tangenvika i Mjøsa, med østre brohode på Tangen ved Espa. Da vokterboligen likevel ble bestemt bevart i 2015, var det en forutsetning at man fant ny eier eller forvalter. I reguleringsplanen fra 2016 heter det at «Flere ønsker at banevokterboligen skal bevares. Dersom ingen kan overta eierskapet til denne innen anleggsstart, vil den som planforslaget viser bli revet. Uthusene må uansett rives av hensyn til anleggsgjennomføringen.»

En mulig ny eier eller forvalter er Den Norske Turistforening, som eventuelt kan drifte vokterboligen som et overnattingstilbud. Dette vil neppe kunne skje før anleggsarbeidet med den nye broen er ferdig i 2023, og alternativet er blitt svekket av at DNT i 2017 åpnet et ubemannet overnattingstilbud i vokterboligen på Morskogen stasjon, kun 10 km lenger sør. Sannsynligheten for at Turistforeningen skal drive begge er liten.

Uten nye eiere eller forvaltere vil Bane Nor trolig gå for riving. Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag er nå i dialog med næværende eier og Stange kommune for å finne alternative løsninger. Trusselen mot dette kulturminnet er overhengende.