TRUET

EIKLI SKOLE, HØNEFOSS

Gamle Eikli skole fra 1914 er truet av riving etter at kommunestyret vedtok å rive fire kommunale bygg ute av bruk i juni 2023. Saken vekker sterkt lokalt engasjement, og Fortidsminneforeningen Ringerike lokallag kjemper for bygget som bidrar til å gi Hønefoss identitet, sjel og historie.

Gamle Eikli skole er et historisk signalbygg ved inngangen til Hønefoss sentrum. Hovedbygningen fra 1914 har høy grad av autentisitet, med en rekke vakre og originale detaljer bevart. Bygningen forteller en sammenhengende historie som skole fra 1914 til den ble nedlagt i 2019, hvor også tilbyggene fra 1960-tallet og 1985 er en del av denne utviklingen. Fortidsminneforeningen Ringerike lokallag har argumentert for bevaring og ny bruk:

"Det trenger en ny bruk, og det kan man fint klare å få til så lenge viljen er der. Her kan det bli studenthybler, eller unike leiligheter av høy kvalitet. Eller kanskje kan man finne en annen måte å bruke bygget på. Transformasjon av eldre bygg er noe som helt klart er mulig og slike bygg får også en ekstra status der det er gjort. Kan ikke kommunen gjøre denne jobben, må de vurdere å selge, men da med en klausul om at bygningen, spesielt den eldre delen, skal tas vare på." Ringerikes Blad 21.06.2023

Gamle Eikli skole har også vekket stort engasjement i Arkitekturopprøret, hvor flere tar til orde for bevaring og transformasjon av den gamle delen. Til tross for at gamle Eikli skole er et kulturminne med stort potensiale for transformasjon og ny bruk vedtok kommunestyret 22.06.2023 at bygget skulle rives. Beslutningen vekker særlig oppsikt fordi det ikke finnes noen alternativ plan for området som kan begrunne riving.

Fylkeskommunen var på befaring 11. juli 2023 og konkluderte foreløpig med at: «På bakgrunn av Eikli skoles høye kulturminneverdi, lokalt og regionalt, vil vi sterkt anmode om at skolen bevares. Bygningen har et godt potensial for både bevaring og utvikling». Fylkeskommunen uttalte samtidig at de trengte mer til for å vurdere nasjonal verdi og en eventuell fredning etter kulturminneloven (Ringerikes Blad 06.08.2023). 

Med dagens kunnskap om klimagevinsten ved bevaring av bygg bør kommunen gå foran som et eksempel lokalt. Metastudien «Grønt er ikke bare en farge» (SINTEF 2020 s. 4) som oppsummerer norske og internasjonale casestudier konkluderer med at «miljøvennlig oppgradering av eksisterende bygninger bør prioriteres framfor rivning og oppføring av nye bygninger dersom det er mulig, siden slik gjenbruk i større grad er i tråd med ambisjonene i Parisavtalen og i FNs bærekraftsmål» (s. 4). Christine K. Jørgensen i Fortidsminneforeningen Ringerike lokallag skriver:

"For å ta vare på et stående bygg er både sirkulærøkonomi i praksis, og det er mer klimavennlig. Dersom et bygg skal rives vil det bli brukt mange ressurser på dette. Det går også lang tid før klimagassregnskapet går i null, dersom bygget blir revet og det blir satt opp et nytt. Dette har Asplan Viak og Innlandet fylkeskommune hatt en studie på. Det er mer fornuftig klimamessig å la bygget stå." 

Saken fikk en ny vending i august da kommunedirektøren slo fast at rivingen er satt på vent etter nye opplysninger om vernestatus. Nytt kommunestyre må vurdere saken etter valget i september 2023: 

"Med bakgrunn i opplysninger som er kommet frem om vernestatus vil man ikke klare å
iverksette riving av Eikli skole slik som planlagt. Kommunedirektøren følger opp vedtaket
om riving av skolen og har sendt dispensasjonssøknad for dette." Osloveien 2 - Orienteringssak, riving av Eikli skole.

Fylkeskommunen uttalte seg 06.10.2023 til dispensasjonssøknad, og skriver ay bygningen har "høy regional verdi". Fylkeskommunen konkluderer med at:

"På bakgrunn av Eikli skoles høye kulturminneverdi, lokalt og regionalt, vil vi sterkt anmode om at skolen bevares. Bygningen har et godt potensial for både bevaring og utvikling."

Les mer:

"Vil vi virkelig at Hønefoss skal miste seg selv helt? Fortidsminneforeningen Ringerike lokallag. Ringerikes Blad 21.06.2023

"Arkitektur-opprør mot riving av byskole" Ringerikes blad 20.06.2023

"Riving av kommunale bygg" Saksfremlegg Ringerike kommune 25.05.2023

"Negativ til riving: Vi vil sterkt anmode om at skolen bevares". Ringerikes blad 06.08.2023

"Overraskende vending i betent skolesak"- Ringerikes blad 31.08.2023

Last ned: Viken fylkeskommune, uttalelse til dispensasjonssøknad. 05.10.2023

Bilderettigheter: Christine K. Jørgensen