REDDET

ELGESETER GATE 30B, TRONDHEIM

Jugend-bygården skulle rives for å gi rom til veitrasé, men ble reddet av Aps nye bypolitikk.

Status 2020: Arbeiderpartiet snudde i saken og sørget for flertall i Trondheim bystyre for å bevare Elgeseter gate 30B og to andre jugendgårder. Dermed er et av Rødlistas eldste innskrivinger reddet! Dette handler ikke bare om at tre verneverdige bygninger får nytt liv, saken viser også at Fortidsminneforeningen og andre verneinteresser over tid kan bidra til å skape forståelse for kulturminnevern og bevaring som del av samfunnsutviklingen. I en kommentar i Adresseavisen heter det: "I tillegg til at mange vil juble over vedtaket, kan vi merke oss at Ap stemte helt i tråd med sin nye bypolitikk. Partiet har vedtatt retningslinjer for bypolitikken som innebærer en kraftig kursendring på flere områder. De vil blant annet ta vare på byens historiske særpreg. Hvis partiet hadde gått inn for å rive noen av de tre bygningene, hadde de stemt i strid med sin nye politikk." 

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Dagens ferdselsåre over Elgeseter ble først etablert for Størenbanen på 1860-tallet. Da jernbanen i 1882 ble flyttet, erstattet Elgeseter gate den daværende hovedferdselsåren i retning sør/nord: Klæbuveien. Fra like etter år 1900 ble en utbygging med 3- og 4-etasjes murleiegårder påbegynt, med utgangspunkt i en rutenettplan og en gatebredde på 18 meter. I 1957 ble en ny reguleringsplan vedtatt som forutsatte fire kjørefelt, beplantning med trerekker, og en totalbredde på 34 meter.

I løpet av perioden 1960 til 1980-årene forsvant murgårdene langs vestsiden av Elgeseter gate én etter én. Tre bygninger (nr 4, 6 og 30B) har frem til nå blitt stående, og nye forsøk på å fjerne også disse møtte i 2014 uventet sterk motstand fra en sammensatt gruppe aktivister. Særlig sterk har motstanden vært mot riving av 30B, som både kombinerer en byplanmessig viktig rolle i krysset med Magnus den Godes gate, en høy grad av bygningsmessig autentisitet, samt en rolle som signalbygg ved innfarten til Trondheim sørfra. Bygningen er også blitt profilert som en viktig jugendstil-bygning fra periodens sluttfase. Flere forslag er blitt fremmet på alternative løsninger, men har ennå ikke vunnet politisk gjennomslag.

Traurig gate kan få nytt liv, Adresseavisen 29.10.2020