TRUET

ENERHAUGVEGEN 10, HAMAR

Sveitservilla fra 1896 kan bli revet på grunn av forfall Hamar kommune selv er ansvarlig for.

3D-modell og bygningskort for Enerhaugvegen 18

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Eiendommen Øvre Granum i Briskebyen på Hamar er nå sterkt rivningstruet. Den inneholder et våningshus i en særegen flott sveitserstil og tilhørende uthus som er forankret i hovedbygningen. Bygningene ble antagelig oppført i 1896 i et koselig boområde som i dag er preget av småhusbebyggelse. Tilhørende uthus er i likhet med hovedhuset svært autentisk og denne bygningstypen blir det stadig færre av i Hamar.

Eier Hamar kommune har hatt ønske om å rive bygningene tidligere, for rundt ti år siden, men møtte motstand fra Hedmark fylkeskommune siden Øvre Granum hadde status som bevaringsverdig. Dette forholdet har ikke endret seg.

Hamar kommune har gjennom flere år forsømt sitt vedlikeholdsansvar, og eiendommen er i dag svært nedslitt. På spørsmål fra Hamar Arbeiderblad 30. august 2018 svarer rådmannen som følger: «Det er ingen konkrete formål som er aktuelle for tomta nå. Det primære er å få revet bygningen». På spørsmål fra avisen om hvor fort det kan skje, svarte rådmannen at «det var ønskelig at det skjer så fort som mulig». Uttalelsen understreker alvoret i denne saken. Her må bevaringskrefter handle raskt hvis denne perlen av en sveitserbygning med stor lokalhistorisk forankring skal kunne reddes.

Privat initiativ til bevaring

Roger Falldalen, som i en årrekke vært beskjeftiget med eiendomsutvikling relatert til restaurering av gamle trebygninger, har på eget initiativ utferdiget et dokument om bygningenes tilstand, noe historikk og gitt et tilbud til kommunen om overtagelse av bygningene for en symbolsk sum – mot å tilbakeføre disse etter antikvariske prinsipper. I tilbudet ligger også en fradeling av den store tomten hvor kommunen kan regulere største andel til eventuelt oppføring av nybygg. Den delen av tomten som forblir i kommunens eie, vil ligge lavere i terrenget – følgelig vil en utbygging i mindre grad være til sjenanse for naboer.

Spekulativt forfall i kommunal regi? Les innlegget fra Hedemarken lokallag

Forfallen perle

Øvre Granum har huset kolonialbutikk og av den grunn hatt en særs viktig rolle i områdets bomiljø. Det foreligger få opplysninger om bygningen annet enn en SEFRAK-registrering fra 1978. I en branntakst fra 1897 sto Marthe Johansen (f. 1843) som eier. I folketellingen for 1900 drev Marthe Johansen og Marie Andersen (f. 1860) «handelsforretning i companiskab» her.

Huset hadde ni andre beboere, en kvinne understøttet av fattigvesenet, en tjenestejente, to elever ved Hamar seminar, en penser ved jernbanen og kjelesmed ved Hamar støperi med kone og to barn.  I 1910 hadde handelsmann M. Jahren (f. 1877 i Lier) og hans kone Karoline (fra Eidsvoll) tatt over butikken. Sammen med dem bodde det to handelsbetjenter i huset. Lokalene ble utvidet i 1910, resten var boligrom, soverom og kjøkken.

Uthuset er en flott representant for denne bygningstypen som er truet i Hamar. I bygget har det tidligere vært vedbod, stall med to spiltau, utedo – også en periode grisehus og varebod/lager til butikken.

Bygningene fortoner seg som svært nedslitt, men er som mange andre bygninger fra den tiden i svært høy kvalitet. En restaurering og tilbakeføring til uttrykket fra ca. år 1900 vil ifølge Falldalen la seg gjennomføre med få kompromisser.

Les: "Kommunen vil rive, men disse ser et stort potensial i den forfalne sveitservillaen" 27.03.2021

3D-modell

3D-modell av Enerhaugveien 10 (tidl. 18) i Hamar kommune. Laget av Thomas Kjær og Bo Alexander Granbo, Fortidsminneforeningen. Basert på fotografi fra drone 14.09.2023. Lisens: CC BY.