REDDET

HOTEL CENTRAL (KING OSCARS HALL), STRYN

Den autentiske salen "King Oscars Hall", i det siste bevarte eksemplet på arkitekt Hans Heinrich Jess trehoteller i nasjonal sveitserstil, blir vernet av kommunen. Bygningen med ni liv var truet av ombygging til leiligheter, men engasjementet for vern førte frem.

Sveitserstilhotellet Hotel Central, tegnet av arkitekt Hans Heinrich Jess, ble oppført i 1893-1894. Hotellet var ledende i regionen frem til 1910 da konkurransen ble sterkere. Hovedbygningen til Hotel Central ble husmorskole i 1916, etter at hotellet ble solgt til fylkeskommunen som en følge av turistsvikten under første verdenskrig. Da Husmorskolen flyttet i 1965 ble bygningen overtatt av kommunen, og sto til forfalls i mange år som følge av planlagt riving og regulering til veibygging. Like før et endelig rivevedtak snudde saken i 1984, og det ble åpnet for salg til private ildsjeler. (En grundig gjennomgang av byggets historie kan leses i Fortidsvern 04/2016 s. 24 til 31, skrevet av historiker Edvard Faleide.)

Rønne i Stryn blir praktbygg

Møyfrid og Michael Walston kjøpte Hotel Central av Stryn kommune i og startet restaureringsarbeidet i 1986. Paret fikk Maihaugprisen i 1988 for deres restaureringsarbeid, og daværende riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen var til stede under markeringen av gjenåpningen samme år. Restaureringsarbeidet og parets innsats, samt Tschudi-Madsens besøk, er grundig dokumentert i NRK-sendingen fra 1988 NRK TV – Rønne i Stryn blir praktbygg

Bygget ble tvangssolgt fra familien etter en tvist mot DNB. Walston vant etter 10 år frem i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i saken Walston mot Norge som kan leses her.

Vern og verdi

Bygningen som helhet og særlig den autentiske salen «King Oscars Hall» har arkitektoniske og kulturhistoriske verdier av nasjonal karakter. Bygget er det siste bevarte eksemplet på arkitekt Hans Heinrich Jess trehoteller i nasjonal sveitserstil. Hans hovedverk Hotell Hardanger, er beskrevet som en av sveitserstilens perler i Norge. Hotell Hardanger er nå revet, mens de tre resterende hoteller av samme arkitekt har brent. Den bevarte hallen i Hotel Central er dermed siste mulighet til å studere og oppleve det originale formspråket i denne bygningstypen utført av Jess. Det er derfor av regional og nasjonal betydning at hallen vernes for fremtiden. Tidligere Riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen har uttalt at Hotel Central var et av landets fineste eksempler på sveitserhoteller i sin kategori, og et nasjonalt ansvar.

Ombygging av storsalen

Fortidsminneforeningen og andre lokale vernekrefter engasjerte seg i saken i 2020 når det kom søknad om bruksendring av salen. Med planer om ombygging til leilighet var bekymringen at det bevarte interiøret ville bli tapt. Stryn kommune la ned midlertidig forbud mot tiltak og vedtok at verneverdiene og eventuelt innvendig vern skulle utredes nærmere. 

Kommunalt vern

Etter en grundig prosess utformet Stryn kommune et forslag til vern gjennom områderegulering for Stryn sentrum. I tråd med Fortidsminneforeningens innspill ble det foreslått strenge vernebestemmelser også for interiøret i King Oscars hall under punkt 11.7. Disse først lagt frem til offentlig ettersyn i april 2021, og videreført i fremlegget 13.01.2022

«På BKB7 er det ikkje tillate med endring av fast interiør, dører, vindauge og innvendige overflater som golv, vegger, himling og listverk i «King Oscars Hall» med tilhøyrande forværelse og inngangsparti.»

Det var også svært positivt at det ble knyttet strengere krav til antikvarisk utredning før søknad om endringer av de gjenværende fasadene eller tårnet, samt interiør i BKB7 etter 6.25.6.

«Før det kan søkast om endringar – inkludert innvendige endringar – skal det gjerast ei grundig vurdering av dei antikvariske verdiar. Vurderinga skal godkjennast av kommunen og/eller antikvariske myndigheitar.»

Innspill i saken: 

Fortidsminneforeningens innspill 18.08.2020

Fortidsminneforeningens innspill 08.06.2021