REVET

RØDSKOLEN, MELBU

Tidstypisk skolebygg fra 1963 med integrert kunst ble i 2017 revet for å bli parkeringsplass.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista: Fortidsminneforeningen mener at Rødskolen er klart bevaringsverdig. Skolen er bygget i 1963, etter tegninger av arkitekt mnal Einar Karstad. Rødskolen er en viktig representant for tidlig utgave av en «hallskole». Den er en god representant for sin
tid, en viktig periode for bygging av skoler i Nordland.

Aulaen har store bygningsintegrerte malerier av Harald Peterssen. I Nord-norsk og i Nordlands sammenheng er kunsten klart bevaringsverdig, ikke minst som integrert kunst. Skolebygningen og den integrerte kunsten må sees som et hele, ikke vurderes hver for seg.

Skolen som type
Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet har ikke med noen hallskole i sine anlegg for fredning. I denne sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på at Landsverneplanen bare tar for seg Statens eiendommer. Det foretas følgelig ikke noen samlet vurdering av undervisningsbygg som skal tas hånd om for ettertiden.

Riksantikvarens «Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen» har skolebygg som ett av temaene under punktet fellesskap og demokrati. Her etterlyses en oversikt over «hvilke deler av denne historien som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av vern». Rødskolen vil kunne fylle et tomrom i bevaringsplaner for skoleanlegg på landsnivå og for Nordland fylke.

Samlet vurdering av bygning og kunst
Skolebygningen og kunsten må sees i sammenheng. Det er denne sammenhengen som gjør Rødskolen unik, bevaringsverdig. Her er integrert kunst av høy klasse sammen med en tidstypisk og tidlig utgave av hallskolen.

Teknisk tilstand – ny bruk
Vi har lest rapporten om bygningens tekniske tilstand. Vi er uenig i rapportens konklusjon om at det ikke er grunnlag for å rehabilitere bygningen. Tvert imot sier rapporten at ved relativt enkle tiltak vil bygningen kunne stå i 50 år. En videre vurdering av tekniske tiltak vil muligens kunne forlenge dette tidsaspektet.

En dypere analyse og vurdering for ny bruk, evt. med enklere ombygging burde vært gjennomført. Dette vil kunne gi store økonomisk besparelser. I en økonomisk analyse må det også medtas omkostningene ved riving og deponering av rivingsmaterialene.

Bevaring - fredning
Selv om fylkeskommunen har vurdert det slik at bygningen ikke har nasjonal interesse og at man derfor ikke kan bruke fredningsverktøyet, så er skolen like fullt bevaringsverdig. Hadsel kommune har et eget ansvar for kulturminnevernet uavhengig av fylkeskommunens
rammer. Fortidsminneforeningen er klart uenig med Nordland fylkeskommune i deres vurdering at
Rødskolen ikke er «ikke vurderes til å ha nasjonal eller vesentlig høy regional betydning» slik det fremkommer i fylkeskommunes brev av 19.06.2015 til Hadsel kommune. Rødskolen bør klart bevares.

7. juli 2017: Rødskolen rives

En rekke personer, lokalt og nasjonalt, har engasjert seg i lang tid. Men til ingen nytte. Hadsel kommune i Nordland ønsket ikke å lytte til verken lokale stemmer, Fortidsminneforeningen, kunsthistoriske eksperter, arkitekter eller andre: Rødskolen i Melbu, bygget i 1963 og utsmykket med veggmalerier av kunstneren Harald Peterssen, ble begynt jevnet med jorden i dag, torsdag.

Vedtaket om riving ble gjort i 2010, og er blitt stående uten at kommunen siden har vært villig til å hente inn kulturminnefaglig, kunstfaglig eller arkitekturfaglig ekspertise til å foreta befaring og komme med en ny anbefaling. Et siste forsøk på å få til en midlertidig fredning i Nordland fylkesting førte heller ikke fram.

Fortidsminneforeningen satte bygget på Rødlista for truede bygg av historisk verdi og har lenge engasjert seg i saken. Du kan fortsatt lese om bygget på nettsiden vår, men nå er status endret. Ikke fra «truet» til «reddet», som vi i det lengste håpet på, men til «revet».

Et trist resultat, særlig lokalt og regionalt, da landsdelen mister et viktig kulturminne fra vår nære fortid. I stedet får den en ny parkeringsplass.